Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid:  Torsdagen den 23 mars 2017, kl 18.30

Plats:  Brygghuset

Närvarande:  Lars Holmén,  Gerald Wallstersson,  P-G Larsson,  Joakim Johansson, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson,  Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar.
  Föreningen har nu tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för medlemmarna hos Länsförsäkringar.
  Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén och Håkan Landenmark informerade om fibermötet de var på den 21/3 med  Vänerenergi.
  Föreningen har skickat ut ett tilläggsavtal till medlemmarna angående grävning fram till tomtgräns.
  Uppdrag kommer att ges till Karl Kvaldén på NSI fiber om kostnad för grävning över 30 m.
  Föreningen har nu gjort en kundregistrering hos  Ahlsells.
 1. Styrelsen hade besök av en KO vid mötet som redogjorde för dess utbud.
 2. Träff med markägare kommer att ske den 29/3.
 3. Träff med ”pinnpojkarna” dvs. de som vill hjälpa till, kommer ske den 30/3 då det kommer informeras om utstakningar mm.
 4. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar. Beslut tas senare.
 5. Nästa möte beslutades äga rum måndag den 3/4 Kl. 18:30 på Brygghuset.
 6. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Tommy Israelsson

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?