Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: Torsdagen den 3 april 2017 kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Solweig Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Lars Holmén redogjorde för träffen den 30 mars med de som hjälper till med utstakningar, vilken gick väldigt bra. Nästa träff med ”Pinnpojkarna” blir den 5 april. Fiberföreningen kommer medverka vid Sundsörens Gårds Samfällighets möte, och markägarkontakter diskuterades.
 7. Beslutades att områdesansvariga får delegation att teckna markavtal.
 8. Upphandlingen av KO diskuterades och vid dagens möte medverkade en av anbudsgivarna.
 9. NSI fiber kommer att börja gräva för vårt nät nästa vecka.
 10. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar och om efteranslutningar. Gunnel och Bo-Evert tar fram förslag på det till nästa styrelsemöte.
 11. Nästa möte beslutades äga rum tisdag 18 april kl. 18.30 på brygghuset.
 12. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                     Joachim Johansson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?