Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Tisdagen den 18 april 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Bo-Evert Jonsson, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig och Lars Holmén

  1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
  3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
  4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
  5. Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
  6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Pinnpojkarna har återigen träffats den 5/4 och anslutningen var bra. Utstakningarna utmed Ängavägen och Fåleberg är nu klar och Nolhassle kommer att stakas ut den 19/4. För att hinna med grävarna måste pinnpojkarna nu delas i två lag så de kan jobba med varsina områden. Markägare kommer att kontaktas vid utstakning för att förhindra avgrävning av kablar, vattenslangar och diverse. Hemsidan är nu åtgärdad av vår driftansvarige för data.
  7. KO-upphandlingen diskuterades och vid beslut kommer ett särskilt protokoll skrivas om tilldelningen av sådan för föreningen.
  8. Bo-Evert och Gunnel redogjorde för arbetet de gjort med ett nytt särskilt avtal till dem som ska ha flera anslutningar.
  9. Nästa styrelsemöte kommer äga rum den 22 maj kl. 18:30 på Brygghuset. Årsstämma kommer att hållas i Hassle kommunalhus den 18 juni kl. 15:00.
  10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?