Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 maj 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén, Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll samt protokoll fört vid upphandling av kommunikationsoperatör gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter, redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilagaGunnel informerade också om att lånelöftet hos Nordea förlängs till 31 december 2017, på rekommendation från banken som ansåg att det var ”enklaste lösningen” t v.Rutiner för bevakning och godkännande av nya medlemmar diskuterades.Beslutades att Lars H och Håkan L bevakar och lämnar ”OK” för godkännande till Gunnel.Nya medlemmar som ansöker ”sent”, d v s efter att entreprenören (NSI) lämnat området får ansluta till s k ”självkostnadspris”, vilket innebär att medlemmen får, utöver de redan beslutade extra 40% på den slutliga avgiften, även betala extra  kostnader som tillkommer för inställelse av grävmaskin, grävning mm.Fakturahanteringen diskuterades. Konstaterades att fakturorna kräver specificering från NSI.Beslutades att frågan rörande den sista inbetalningen av totala avgiften/insatsen , tas upp den 18 juni och därmed blir ett s k ”stämmobeslut”.Beslutades att ”TVF”-skyltarna som saknas och skall sättas upp, tas med till stämman. Fastighetsägarna uppmanas då att själva skriva på fastighetsbeteckningen synligt på skylten.Informerades att ändringsavtalen är undertecknade så när som på tolv stycken som är kvar att underteckna.

  Lars Holmén informerade om fördelning av resurser (”pinnpojkarna”)och projekteringsläget. Konstaterades att grävningsarbetena avancerar snabbt

  Hemsidan diskuterades och det framkom att information om vad som hänt med grävning och vad som kommer ske här näst, bör läggas in. Även här uppmana fastighetsägarna att skriva på fastighetsbeteckningen på  ”TVF”-skylten.

  Lars Holmén informerade ytterligare om grävläget genom att på karta delge styrelsen hur grävningen är planerad och genomförd. Håkan understryker vikten av markavtalen!

  Det meddelades också att Länsstyrelsen kommer anordna utbildning rörande redovisning till Jordbruksverket.

 7. Beslutades att Håkan L begär skriftligt avtal från Zitius, som ”vunnit” KO- upphandlingen.
 8. Angående årsstämman den 18/6 framkom efter diskussion, följande:Kallelsen skickas ut omgående, dock senast den 4 juni. Handlingar såsom reviderat bokslut och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Stadgeändringar tas upp på stämman för beslut. Bokslutet är inlämnat till revisorerna.Håkan L rekryterar extern ordförande. NSI och Zitius (Telia) inbjudna och kommer att medverka.
 9. Under övriga frågor diskuterades avtal som rör flera anslutningar. Konstaterades att vissa inte är undertecknade. Även frågan om kostnad för ”strandskydd” diskuterades. Oklart i nuläget hur kostnaden kommer debiteras.
 10. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 8 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?