Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 24 augusti 2017.

Plats: Brygghuset.

 

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson.

 1. Mötet förklarades öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes efter att ha omvärderat beslut som tagits tidigare, angående fakturering av grävning på tomt. Nytt beslut får tas när faktura inkommit från NSI.
 5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten ”rapporter”, redogjorde Gunnel Johansson för det ekonomiska läget samt nya medlemmar, enligt bilaga.
  Angående ändringsavtalen, beslutades att Håkan Landenmark kontaktar Johan Lidefeldt och Eric Grimlund.
  Lars Holmén redogjorde för ”Pinnpojkarnas” arbetssituation samt för grävläget. Grävningarna har hittills gått bra och beräknas vara klara i slutet av september.Det meddelades att bygglov beviljats för Nodhus, för vilket hyresavtal för upplåten mark, överlämnats till Johan Abrahamsson för undertecknande.
 7. Det meddelades att 164 medlemmar anmält sig till den s k ”gruppanslutningen”. Förslag var framtagna för såväl avtal om tjänster som följebrev till det samma, vilka samtliga godkändesBeslutades att avtal tillika följebrev med bifogad länk om ”frågor och svar” skickas ut snarast möjligt till medlemmarna. Svar i form av undertecknat avtal, skall vara inlämnat till föreningen senast 30 september. Maria Israelsson utsedd som ”kontaktperson” med uppgift att samla in dem.Bo-Evert påpekade i sammanhanget att beslut måste fattas rörande kostnad för s k ”passivt avtal”.Beslutades avvakta med beslut rörande ”passivt avtal” efter att Håkan Landenmark förhört med Odensåker.
  Beslutades även att Håkan Landenmark kontaktar berörd medlem angående tilläggsavtal.
 8. Under punkten ”övriga frågor”, diskuterades planerad ”trivselaktivitet”, tillägnad NSI´s personal, som preliminärt är satt till den 14/9, på eftermiddagen.
  Då det visade sig att många i styrelsen hade svårigheter att närvara den 14:e, fick Lars H i uppdrag att kontakta NSI och lämna nytt förslag på datum. Den 6/9 istället och då förslagsvis vid 18-tiden.
 9. Beslutades att nästa sammanträde preliminärt kommer äga rum den 13/9, kl 18.30 på Brygghuset, om behov visar sig uppstå.
 10. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                        Maria Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?