Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 17 oktober 2017

Plats: Hos Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Maria Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Tommy Israelsson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp, gicks igenom och godkändes.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilaga.
  Håkan Landenmark ordnar ändringsavtalen med Tjos och Säby.
  NSI är nu klara med grävarbetet och har flyttat sina maskiner. Vänerenergi har dock en del grävarbete kvar. Detta pga fördröjning av ansökningar om att få gräva och trycka under en del vägar.
  Bygglovet för nodhuset är nu klart och det diskuterades om målning och lås till det. Lars Holmén kontaktar NSI om det.
 7. Antal avtal om gruppanslutning. enligt bilaga
 8. Vi kommer inte hinna få in alla leverantörsfakturor i tid före projektets slut/klardatum och därmed inte kunna redovisa till Länsstyrelsen inom angiven tid. På grund av detta riskerar vi att missa hela stödet för investeringen. Beslutades därför att hos Jordbruksverket ansöka om förlängning av projektet med tre månader.
 9. Nästa möte kommer att äga rum den 23 november kl. 18.30 hos Håkan Landenmark.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?