Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdag 23 november 2017

Plats: Hos Ulla o Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Solveig Holmén

 

  1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
  3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
  4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
  5. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.
  6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga samt medlemsläget. Det diskuterades kring rapporten som Håkan och Gunnel gav från en träff den 14/11 med Länstyrelsen ang. utbetalningar. Angående grävläget återstår det tryckning under en del vägar, annars är grävningen klar. NSI håller nu på att sammansvetsa hela nätet. Nodhuset har nu försetts med ett lås. Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson redogjorde från möte med Johan Abrahamsson den 29/10.
  7. Av de tjänsteavtal som inkommit till föreningen har 170 st anslutit sig till gruppavtal.
  8. Ansökan om utökande av budgeten- förtätningen med kommande anslutningar efter att bidragsansökan lämnades in diskuterades.
  9. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl. 18.30 hos Håkan o Ulla Landenmark.
  10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?