Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Onsdagen den 7 december 2017

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson,
Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén

Frånvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt medlemsläge enligt bilaga.
  • Håkan och Gunnel fortsätter diskussion med banken om utbetalning av lånelöfte.
  • Grävläget är oförändrat och Vänerenergi håller fortfarande på och gräver vid de ställen där det misslyckats att trycka under väg.
  • Föreningen har ansökt och fått beviljat av Jordbruksverket om förlängd slutdatum till 2020-12-31 för slutredovisning av hela projektet.
  • Den 29/11 var det byggmöte med NSI där det diskuterades om tomtgrävning och fakturering för det. Beslutades om att ha ett uppsamlingsheat för de tomter som ej är bebyggda och att NSI ordnar dem gemensamt. Håkan får i uppdrag att kontakta K-G Gustafsson om slutbesiktning.
 7. Av totalt 228 inlämnade anslutningsavtal är det nu 183 som önskar gruppanslutning.
 8. Tidpunkten diskuterades för ansökan om utökning av budgeten- förtätningen med tillkommande anslutningar efter bidragsansökan lämnats in.
 9. Under punkten övriga frågor redogjorde Joachim Johansson om jullunchen ”pinnpojkarna” kommer att bjudas på den 15/12.
  • Det har inkommit några ÄTA-fakturor som styrelsen kommer att gå igenom.
  • Nätavgiften för de medlemmar som är passiva beslutades till 25kr/mån.
  • Bo-Evert och Håkan ser efter olika möjligheter att köpa tjänsten för fakturering.
  • Fakturering till de medlemmar som valt gruppavtalet diskuterades.
  • Håkan kontaktar NSI för att försöka få hjälp att fylla i av Zitius begärd kundlista.
  • Håkan kontrollerar med Telia om när de lämnar ut routers till de som valt gruppavtalet.
 1. Nästa möte kommer att äga rum den 20/12 kl. 18.30 hos Håkan och Ulla Landenmark.
 2. Mötet avslutades.

 

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?