Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 20 december 2017, kl. 18.30.

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén.

Frånvarande: Solveig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och medlemsläget. I samband med att vi nu hos Nordea ansöker om en uppgradering av vårt sedan tidigare erhållna lånelöfte, till en låneansökan, begär vi hos Mariestads kommun att giltighetstiden för deras löfte om kommunal borgen förlängs t o m 2020-12-31
  Förutom till tre kunder är nu grävningen klar.
 1. Av 231 nu inlämnade avtal har 186 valt gruppavtalet.
 2. Det finns fortfarande inte något klart besked om när nätet kommer vara igång. Besked kommer senare. Det diskuterades om några förslag angående upphandling av fakturering. Fakturering till de medlemmar som valt gruppavtalet kommer att ske när nätet är klart och upptänt. Håkan kollar med NSI om de har skickat kundlista till Zitius. Diskuterades om utlämning av router till de medlemmar som valt gruppavtalet.
 3. Nästa möte kommer att äga rum torsdagen den 11/1-2018.
 4. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?