Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 4 april 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen, och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten ”rapporter” redogjorde Gunnel Johansson för föreningens ekonomi, enligt bilaga

 

 

 

 1. Efter inventering av gruppavtalspaketen kunde konstateras att två inte är avhämtade och att tre ”avlämningskvitton” (kvittenser) saknades.

 

 1. Serviceavtal på befintlig installation från NSI, diskuterades. Viss oklarhet rörande vad garantin omfattar kunde konstateras, och vissa punkter i avtalet måste klargöras innan beslut kan tas. Beslut rörande serviceavtalet kommer fattas vid nästa sammanträde.

 

 1. Gunnel Johansson lät meddela att redovisningen till LST (Länsstyrelsen) är påbörjad och pågår för fullt.

 

 1. Under punkten övriga frågor meddelades att slutbesiktning av nätet kommer utföras av medlemmar ur styrelsen tillsammans med fiberkonsulten K-G Johansson och entreprenören NSI. Håkan Landenmark ombesörjer att slutbesiktningen kommer äga rum under vecka 17.

 

 

 

 

 

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum den 8 maj, kl 18.30, hos Ulla och Håkan.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?