Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Tisdagen den 5 juni, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, P-G Larsson, Lars och Solveig Holmén.

Extra kallad: Claes Läth, som sammankallande i valberedningen.

Frånvarande: Joachim Johansson.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /. Rörande föreningens banklån, beslutades att inbetala 600.000 Skr med det snaraste. Meddelades att föreningens bokslut överlämnats till revisorerna.Rörande besiktningsprotokollet och återställning, noterades att uppgrusning av vägarna inte åtgärdats b l a p g a resursbrist bland åkarna. En s k jordplattsform skall anläggas vid Nodhuset, vilket Lars Holmén fick i uppdrag att åtgärda. Slutligen noterades att vissa markavtal fanns kvar att underteckna.Avtal rörande ledningskollen/utsättning är upprättat med VänerEnergi, till en kostnad av 1.050 Skr/månad, exklusive utsättning.

  Angående NSI´s avslutning, meddelades att den blev senarelagd. Beslutades ta upp frågan på nytt.

 2. Efter slutbesiktningen beslutades följande:

 

 1. Rörande årsstämman den 16/6 meddelades attKallelse gått ut under vecka 21, som planerat.Verksamhetsberättelsen som var färdigskriven, presenterades av Gunnel J och undertecknades av styrelseledamöterna. Gerald W fick i uppdrag att lägga ut den på hemsidan.

  Underlag till budgeten för 2018-19 presenterades av Håkan L. Underlaget godkändes för att slutligen beslutas av stämman.

  Då vidtalad ordförande för stämman avböjt uppdraget, beslutades att Håkan L tar detsamma.

  Rörande mötesutrustningen, meddelades att Joachim J kommer provköra den innan, samt ombesörja att ”allt finns”.

  Sammankallande i valberedningen, Claes Läth, redogjorde för deras förslag till stämman. B la rörande  styrelsens framtida konstellation och då i form av minskat antal ledamöter i styrelsen i och med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen. Även förslag på arvode och timersättning kommer lämnas.  Håkan L åtog sig att kontrollera med Värings fiberförening och LRF konsult i frågor rörande arvoden och timersättning och lovade återkoppla till Claes L.

 2. Meddelades att föreningen inväntar besked från länsstyrelsen på inlämnade kostnader.

 

 1. Under punkten övriga frågor redogjorde Bo-Evert för hur nya lagen ”GDPR” tolkas. Beslutades att Bo-Evert jobbar fram riktlinjer för vad som gäller för föreningen i frågan.Påmindes om avtal med Johan Abrahamsson.Fastställdes att föreningen inte behöver inköpa speciell dator, utifrån uppgifter som Gunnel J tagit fram. Frågor som vilka tjänster LRF kan leverera, liksom vilka register vi kan lägga upp och sköta/uppgradera själva, diskuterades också.
 2. Nästa möte kommer äga rum den 16 juni 2018, direkt efter stämman, Plats: Torsö Bygdegård.
 3. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                           Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?