Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 27 augusti, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och
Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson och Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.[spacer height=”20px”]
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.[spacer height=”20px”]
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.[spacer height=”20px”]
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.[spacer height=”20px”]
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.[spacer height=”20px”]
 6. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /.
  Av de åtgärder som krävdes vid slutbesiktningen återstår bl.a. målning och montering av låsbom vid nodhuset. En jordkabel ska grävas ner runt nodhuset som skydd mot åska. Vidare saknas ännu några markavtal. Återställningsarbetena vid Mörtevik och Hemmingstorp inleds inom kort.
  I föreningens avtal med Telia finns en möjlighet att en gång per år utöka antalet gruppavtal. Håkan Landenmark får i uppdrag att efterhöra när i tid en sådan utökning kan ske.[spacer height=”20px”]
 7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har godkänt samtliga de utgifter som föreningen 2018-04-24 redovisade i vår ansökan om delutbetalning av projektstöd och Länsstyrelsen beviljar föreningen ett bidrag på 1 155 744 kronor. Merparten av föreningens totala bidrag är därmed fastställt. Resterande delar av bidraget fastställs i samband med föreningens slutredovisning. Slutredovisningen ska ske senast 2020-12-31 men föreningens bedömning är att den kommer att göras betydligt tidigare.[spacer height=”20px”]
 8. Föreningen har tidigare beslutat att upphandla ekonomitjänster från LRF konsult. Håkan Landenmark får i uppdrag att ordna en träff mellan LRF konsult och delar av styrelsen för att diskutera hur upplägget ska se ut.[spacer height=”20px”]
 9. Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att minska antalet ledamöter i styrelsen. Förslaget motiverades med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen och övergått till en driftfas. Beslutet innebär att det i nuläget saknas ett antal områdesansvariga.
  Styrelsen konstaterar att de områdesansvariga hade en viktig funktion under föreningens första fas men att funktionen inte längre behövs i styrelsens nya fas och beslutar att ta bort uppdragen som områdesansvarig.[spacer height=”20px”]
 10. Föreningen har på felaktiga grunder fakturerat fyra medlemmar för tomtgrävningar. Styrelsen beslutar att återbetala beloppen till de fyra medlemmarna.[spacer height=”20px”]
 11. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober[spacer height=”20px”]

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?