Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-01-21.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga
 7. Autogirofunktionen i LRF-Konsults faktureringsrutin fungerar ännu inte fullt ut. Detta ska vara åtgärdat till nästa faktureringstillfälle
 8. 6 medlemmar har valt den erbjudna möjligheten att byta till Telias gruppavtal.
 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 mars 2019.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?