Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-03-25

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter notering om att Lars Holmén var närvarade vid föregående möte fast det inte framgick av protokollet.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. LRF Konsult har skickat ut påminnelsefakturor till medlemmar som redan betalt på grund av att LRF Konsult inte har kunnat spåra avsändaren. Styrelsen uppmanar medlemmarna att ange antingen fakturanumret eller medlemsnumret som avsändare vid betalning.
 8. Efter det att 6 medlemmar fr.o.m. 1 mars har anslutits till Telias gruppavtal har det inkommit förfrågningar från ytterligare ett antal medlemmar. Håkan L får i uppdrag att kontakta Telia för att efterhöra om föreningen kan ansluta även dessa till gruppavtalet.

 9. Styrelsen beslutar att uppdra till Lars H att köpa in två hänglås till nodhuset.

 10. Föreligger förslag till riktlinjer gällande försenad eller utebliven betalning av fakturor enligt följande:
  Vid utebliven betalning har Föreningen rätt att av medlem, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt Räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen, och ersättning för kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassoersättningslagen) som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. Vid utebliven betalning senare än 30 dagar efter fakturans förfallodag stängs medlemmen av från ledningsnätet. Återuppkoppling sker först efter betalning av hela skulden samt en öppningsavgift på 500 kr.
  Den yttersta konsekvensen av uteblivna betalningar är, enligt föreningens stadga och fastighetsanslutningsavtal, en uteslutning.

  Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

 11. Lars H och Bo-Evert J har på styrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till fastighetsanslutningsavtal efter det att ledningsnätet färdigställts.

  Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

 12. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 23 april.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?