Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-06-03

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
  3. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  4. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
  5. Styrelsen beslutar godkänna ett upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut.
  6. 6 av 8 av de nya anslutningarna är nu i drift. De kvarvarande 2 anslutningarna färdigställs av NSI inom kort. 
  7. Håkan och Lars rapporterar från ett möte med Örvallsbro samfällighetsförening med anledning av de skador som uppstått i samband med fiberföreningens grävning i byn.
    Styrelsen beslutar godkänna det framförhandlade förslaget till ekonomisk ersättning till Örvallsbro samfällighetsförening
  8. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum vid det konstituerande mötet efter föreningsstämman, den 16 juni.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?