Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-01

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Kjersti Wold, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén
  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
  6. Ekonomirapport per den 1 oktober redovisas.                                          (bilaga)
  7. Föreningen ska ta fram en förvaltningsplan som ska bifogas slutredovisningen. Håkan har inhämtat ett exempel på utformningen av en sådan plan, som ska diskuteras vid ett kommande sammanträde.
  8. Föreningens entreprenör, NSI, har 2019-08-19 ansökt om företagsrekonstruktion. I nuläget är det oklart om en rekonstruktion kommer att beviljas. 
  9. Gerald förevisar den uppdaterade hemsidan. 
  10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                      Lars Holmén                        

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?