Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-28

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
   
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
   
 6. Ekonomirapport per den 27 oktober redovisas.         (bilaga)

 7. Med anledning av att föreningens entreprenör, NSI, har ansökt om företagsrekonstruktion, diskuteras konsekvenser för föreningen om rekonstruktionen inte beviljas.

 8. Styrelsen återupptar föregående mötes diskussion angående framtagandet av en förvaltningsplan, utifrån det exempel som Håkan tidigare inhämtat från Västra Tunhems fiberförening.

  Styrelsen beslutar att bjuda in Anders Kopp från Västra Tunhems fiberförening till nästa sammanträde.

 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 december


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?