Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-06-04

Plats: Hos Gunnel och Joachim Johansson, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
  4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
  5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
  6. Styrelsen beslutar att den tidigare uppskjutna föreningsstämman ska genomföras den 25 juni klockan 19.00. På grund av de rådande begränsningarna vad gäller sammankomster överstigande 50 personer, ska medlemmar i förväg anmäla sitt deltagande via mail. I det fall att de inkomna anmälningarna överstiger 50, får styrelsen undersöka möjligheterna att erbjuda medlemmar digitalt deltagande i stämman. Slutlig ställning till en eventuell, digital lösning, tas vid nästkommande styrelsemöte.
  7. På grund av den pågående epidemin har slutdatumet för fiberföreningarnas slutredovisning flyttats fram. Håkan får i uppdrag att undersöka de närmare förutsättningarna för detta.
  8. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 22 juni.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson                                    

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?