Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                25 juni 2020

Plats.             Torsö Bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Anna Abrahamsson, Alf Ehn och Bo-Evert Jonsson.

  1. Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
  3. Att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson
  4. Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
  5. Beslutas att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
  6. Beslutas att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
  7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 augusti


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?