Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-06-02.

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 13 januari, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. Styrelsen diskuterade föreningens framtida strategi kring avskrivningar. Tre nya medlemsansökningar har kommit in och styrelsen godkänner samtliga. Fem medlemmar har anslutit sig till gruppavtalet, Håkan Landenmark tar kontakt med dem och kontrollerar så att allt har kommit igång.
 7. Styrelsen beslutar att årets föreningsstämma ska hållas den 21 juni 19.00 i Torsö bygdegård. Anna Abrahamsson ser till att kallelse skickas ut till medlemmarna. Håkan Landenmark gör klart verksamhetsberättelsen för 2020. Verksamhetsberättelsen och bokslutet kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna innan mötet men måste beställas. Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson tar kontakt med revisorerna samt valberedningen.
 8. Övriga frågor:
  Serviceavtalet med NSI är uppsagt och upphör 30 juni. Lars Holmén informerade om arbetet att teckna ett nytt serviceavtal.

  Lars Holmén kommer att skaffa en hylla, för förvaring av bland annat pärmar, till nodhuset.

  Lars Holmén informerade om Vänerenergis önskan att ansluta sig till en del av föreningens nät.

  Västra Götalandsregionen har erbjudit föreningen att delta i en utbildning som ska stötta fiberföreningar i arbetet med att arbeta fram en verksamhets/förvaltningsplan. Håkan Landenmark tar kontakt med regionen och meddelar att vi är intresserade.

  Konsulten K-G Gustafsson har erbjudit sig att hjälpa till med förvaltningsarbetet av föreningen men styrelsen beslutas att tacka nej.
 9. Nästa möte blir ett konstituerande möte den 21 juni efter föreningsstämman.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?