Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-08-16.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via Skype), Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 21 juni och föreningsstämma 21 juni, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. 
  Rutiner vid ägarbyten diskuterades. Nils Ryrberg tittar på hur rutinen ska bli mer tydlig angående gruppavtalet vid utträde.
  Två ansökningar om ägarbyten har inkommit och båda godkändes.   
 7. Arbetet med slutredovisningen diskuterades. Lars Holmén kontrollerar hur långt vi kommit med ledningsavtalen. Håkan Landenmark kontaktar regionen och ser hur vi kan få stöttning i arbetet. 
 8. Övriga frågor:
  Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson och Lars Holmén informerade om serviceavtalet som slutits med Vänerenergi. Tidigare hade NSI uppdraget.
  Lars Holmén köper in ett skåp, där pärmar och annat kan förvaras, till nodhuset
 9. Nästa möte blir den 20 september 2021 hos Ulla och Håkan.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?