Protokoll fört vid sammanträder med Torsövägens fiberförening 2021-12-06

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll väljs Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 2021-10-05 gicks igenom och godkändes.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
  Anna Abrahamsson informerar om arbetet att göra föreningens fakturor tydligare.
  All fakturering för 2021 är klar.
  En ny medlem godkändes. Under året har fem nya medlemmar tillkommit och totalt har föreningen 243 medlemmar.
  Gruppavtalet med Telia går ut årsskiftet 2022/2023. Styrelsen diskuterade frågan och diskussionen fortsätter under kommande möten.
  Håkan Landenmark och Bo-Evert Jonsson redogjorde för ett möte, via teams, angående förvaltning av fiberföreningar. Styrelsen beslöt att föreningen ska bli medlem i Byanätsforum.
 7. Styrelsen fortsätter jobba med förvaltningsplanen. Frågan tas upp vid kommande möt
 8. Håkan Landenmark tar kontakt med Monica Ek-Remmert och svarar på mejlet från länsstyrelsen.
 9. Övriga frågor:
  Anna Abrahamsson skickar en julhälsning från föreningen till medlemmarna via mejl.
  Styrelsen godkände ett förslag om instruktioner till mäklare verksamma i området vid försäljning av fastigheter som har fiberanslutning från Torsövägens fiberförening.
 10. Nästa möte blir 1 februari 2022 klockan 18.30. Plats bestäms senare.
 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?