Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-02-01

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via telefon punkterna 6 och 7), Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 

 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.

 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 6 december 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

 6. Rapporter:

  Lars Holmén redogör för arbetet med rutinerna kring övergången för serviceavtalet från NSI till Vänerenergi. Styrelsen beslöt att godkänna den testfaktura som Vänerenergi skickat samt den kostnad som uppstår då ledningarna mäts in för de fastigheter där den uppgiften saknas.

  En ägarbyte har skett och styrelsen godkände den.

  Anna Abrahamsson redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen ska inleda arbetet med budget för 2022. 

  Slutredovisningen ska vara klar vid kommande årsskifte. Styrelsen fortsätter arbetet. 

 7. Nästa styrelsemöte blir onsdag 2 mars 18.30. Plats bestäms senare.

 8. Övriga frågor: 
  Årsstämman ska hållas söndag 12 juni. Håkan bokar Torsö bygdegård, tidpunkt bestäms senare.

 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?