Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-02

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 1 februari 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Tre medlemmar har haft problem med sina gruppavtal. Avtalet med Telia går ut vid kommande årsskiftet. Håkan tar kontakt med Telia och tar en dialog om förutsättningarna. Diskussionen fortsätter vid kommande möte.
 7. Slutredovisningen för förvaltningsplanen diskuterades och kompletterades. Lars Holmén blir kontaktperson för funktionen ”Ledningskollen”. Håkan ska kontakta länsstyrelsen och reda ut vad begreppet ”oberoende part” innebär i samband med dokumentationen av förvaltningsplanen. Risk- och konsekvensanalysen kompletteras vid kommande möte.
 8. Nästa styrelsemöte blir måndag 21 mars 18.30.
 9. Övriga frågor:
  Årsstämman ska hållas söndag 12 juni klockan 15.00 i Torsö bygdegård.
  Gerald Wallstersson informerar om en blankett som ska fyllas i av de som utför arbeten i nodhuset. Rutinerna kring den praktiska hanteringen klargörs.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson             

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?