Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-21

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 1 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson redogör för det preliminära bokslutet
  Inga nya ägarbyten har skett sedan senaste styrelsemötet.
  En medlem har bekymmer med IP-telefonin. Medlemmen åtgärdar problemen på egen hand.
  Håkan Landenmark har haft kontakt med Telia angående att föreningens gruppavtal går ut. En representant från Telia kommer att medverka vid nästa styrelsemöte.
  Lars Holmén tar kontakt med besiktningsman angående dokumentationen av vårt fibernät.
  Lars Holmén har vid två tillfällen förgäves försökt nå ansvariga för funktionen ledningskollen. Lars fortsätter jobbet.
 7. Slutredovisningen diskuterades och kompletterades. Risk- och konsekvensanalysen kompletterades och ett förslag togs fram. Förvaltningsplanen ska även kompletteras med en budget samt en redovisning av gällande avtal. Lars Holmén kontaktar en besiktningsman för delar som ska intygas av en oberoende besiktningsman.

 1. Övriga frågor:
  Håkan Landenmark kontaktar Länsförsäkringar om att tillhandahålla en brandsläckare till nodhuset.
  Gerald Wallstersson kollar pris för olika alarmfunktioner vid nodhuset.
  Lars Holmén kollar upp ett eventuellt köp av ett reservaggregat till nodhuset.
  Nils Ryrberg har skickat ut information till traktens fastighetsmäklare angående vad som gäller angående fibern vid en försäljning.
 2. Nästa styrelsemöte blir måndag 25 april 18.30.
 3. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?