Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-04-25

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 21 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson rapporterar om föreningens ekonomi.
  Inga nya medlemmar har anslutits eller ägarbyten skett sedan förra styrelsemötet.
  Styrelsen har möte via Teams med Rasmus Ullsten, Telia. Han svarade på frågor inför en eventuell fortsättning av föreningens gruppavtal med Telia. Rasmus kommer att skicka förslag på ett nytt avtal.
  Lars Holmén redogör för ett förslag angående rutiner för nycklar till nodhuset. Styrelsen godkänner förslaget.
  Gerald Wallstersson har skickat ut förfrågningar om ett larm för nodhuset. Styrelsen diskuterar de anbud som kommit in och Gerald kommer att kontakta ytterligare firmor. Frågan tas upp vid kommande möte.
  Lars Holmén har köpt in ett reservaggregat till nodhuset för el. Lars ser över kommande rutiner och fixar även installationen.
 7. Lars Holmén jobbar, tillsammans med Vänerenergi, vidare med dokumentationen inför slutredovisningen. Markavtalen återstår, Nils Ryrberg fortsätter arbetet.
 8. Övriga frågor:
  Föreningen står för fika under årsstämman som sker i Torsö bygdegård 12 juni 15.00.
 9. Nästa styrelsemöte blir onsdag 18 maj 18.30.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?