Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-05-18

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 25 april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson rapporterar om förslaget till bokslut. Styrelsen godkänner förslaget.
  En ny medlem har anslutit sig till föreningen. Styrelsen godkänner ansökan.

  Telia har lämnat en offert om ett nytt gruppavtal. Det nuvarande går ut vi närheten av årsskiftet 2022/2023. Styrelsen förordar att godkänna offerten, vilket bland annat innebär en uppgradering av bandhastigheten till 500/500. Föreningens medlemmar kommer att få information om avtalet under årsstämman den 12 juni.
  Lars Holmén har besvarat en förfrågan från kommunen om bygglovet för nodhuset.
  Gerald Wallstersson informerade om jobbet kring att ta in offerter för ett larm vid nodhuset.

 7. Arbetet med slutredovisningen pågår.
 8. Årsstämman:
  Håkan Landenmark ordnar kallelse samt verksamhetsberättelse till årsstämman. Håkan kontaktar även valberedningen och revisorerna. Anna Abrahamsson fixar fika vid stämman.

 9. Övriga frågor:
  Nycklar till nodhuset delades ut.

 10. Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte efter årsstämman den 12 juni i Torsö bygdegård.
 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?