Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Torsövägens fiberförening 2022-10-03

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson och Nils Ryrberg.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Nils Ryrberg.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen genomgås och godkänns.
 5. Protokoll från styrelsesammanträde 22-08-15 godkänns och läggs ad acta.
 6. Rapporter
  Anna Abrahamsson redogör för föreningens ekonomiska status och det noteras att kassa i dagsläget uppgår till ca 2 170 Kkr samt att aktuellt resultat överträffar budget.
  Lars Holmén redovisar hur arbetet med att ordna anslutning av tre fastigheter utförts. Det noteras att två anslutningar av de tre är klara.
  Tre personer har ansökt om medlemskap i föreningen. Två av dessa godkänns. Med den tredje, som framställt krav på kompensation för att ledningen korsar ett hörn på hans fastighet, beslutar styrelsen att Håkan Landenmark och Lars Holmén ska erbjuda en lösning som medför att han kan bebygga det berörda området trots ledningen.
  Styrelsen diskuterar gruppavtalet med Telia, hur det ska redovisas för medlemmarna och hur avtalstecknandet enklast kan genomföras. Anna Abrahamsson åtar sig att tillsammans med Gunnel Johansson utforma och distribuera ett informationsbrev (mail) till medlemmarna där gruppavtalet redovisas. Avtalstecknandet med medlem planeras i första hand ske genom att medlemmen med BankID bekräftar avtalet. Saknas BankID ges möjlighet att kontakta styrelsen för att teckna avtal på konventionellt sätt. Styrelsen beslutar att avgiften för gruppavtalet ska vara 310 kr/månad plus nätavgift.
  Nils Ryrberg anmäler att de första ansökningarna om inskrivning av markavtalen är postade och att granskningen av övriga erhållna avtal fortsätter.
  Fråga har uppkommit om åtgärder och kostnader i samband med att medlem önskar gå från aktiv till passiv. Det konstateras att åtgärderna därvid kan jämställas med åtgärderna när medlem ska aktiveras. Styrelsen beslutar utifrån detta förhållande att avgiften vid övergång från aktiv till passiv ska vara densamma som vid det motsatta förhållandet, dvs. 1000 kr. Om detta ska medlemmarna underrättas i informationsbrevet.
 7. Håkan Landenmark redovisar läget vad avser slutredovisningen som ska inlämnas före årets slut. Det noteras att viss komplettering av underhållsplanen ska ske vilken åtgärd Gerald Wallstersson påtar sig att se över. Vidare att de alltjämt uppkommande kostnaderna för anslutning av nya medlemmar omfattas av underlaget för bidrag.
 8. Under övriga frågor noteras att frågan om larm ännu ej slutförts.
 9. Nästa möte blir den 7 november 2022 hos Ulla och Håkan

Vid protokollet

Nils Ryrberg

Justeras:

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?