Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-07

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221003 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Det ekonomiska läget är i stort sett oförändrat sedan förra mötet.
  Lars Holmén redogör för arbetet hos en blivande medlem samt vad markavtalet innebär. Lars kommer att ha fortsatt kontakt med personen.
  Tre fastigheter väntar på anslutning. Lars Holmén redogör för hur långt arbetet fortskridit.
  Gerald Wallstersson redogör för vad som gäller sedan förhandlingarna mellan Telia och Viaplay avbrutits. De som har gruppavtal går miste om vissa kanaler men kompenseras av Telia med tillgång till vissa andra kanaler.
  Arbetet med de nya gruppavtalen fortsätter. Senast under slutet av november ska medlemmarna få information om vad som gäller.
  Nils Ryrberg fortsätter arbeta med markavtalen.

 7. Arbetet med slutredovisningen pågår. Gerald Wallstersson gick igenom utkast till förvaltningsplan samt drifts- och underhållsplan. Styrelsemedlemmarna tittar på dokumenten och kommer med synpunkter vid kommande möte. Styrelsen ska även ta fram de intyg som krävs samt presentera en budget.
 8. Övriga frågor:
  Styrelsen beslutar att köpa in det larmsystem, som förordas av Gerald Wallstersson, till nodhuset. Larmet kostar 17 500 kronor exklusive moms och larmar, via en applikation, vid bland annat inbrott, brand, vattenskada och strömavbrott. Larmet installeras så snart nodhuset fått en internetanslutning.

 9. Nästa styrelsemöte blir 22 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?