Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-22

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221107 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  En medlemsansökan godkänns. Fastigheten har dock ännu inte uppförts.
  Tre fastigheter ska anslutas till systemet under veckan.
  Styrelsen går igenom den skrivelse som ska bifogas när medlemmarna får ta ställning till om de vill ha det nya gruppavtalet.
  Arbetet med markavtalen fortsätter.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen. Lars Holmén tar kontakt med Tomas Birgersson för granskning av handlingarna. Redovisningen ska kompletteras med en budget och några ytterligare handlingar. 
 8. Nästa styrelsemöte blir 6 december 18.30 hos Håkan och Ulla.
   
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?