Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-06

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Skype) Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221122 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge. Fakturering av avgifter för det första halvåret 2023 kommer att ske när det nya avtalet trätt i kraft.
  Erbjudandet om det nya gruppavtalet kommer att skickas till medlemmarna av programvaruföretaget Assently. Erbjudandet kommer att kunna godkännas via bank-ID.
  En överlåtelse av medlemskap godkändes.
  Lars Holmén informerar om ett möte med Trafikverket angående placeringen av en cykelväg mellan Hassle och Sjötorp och vilka konsekvenser det kan få för föreningens nät.
  Nils Ryrberg och Håkan Landenmark fortsätter arbetet med markavtalen.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen. Tomas Birgersson har granskat och godkänt vissa delar. Budgeten är klar, resterande handlingar ska göras klara och behandlas av styrelsen vid kommande möte.
 8. Lars Holmén informerade om problem som uppstått vid blåsning av fiber.  
 9. Nästa styrelsemöte blir 19 december 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?