Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-19

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson,

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221206 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge.
  Tre nya medlemmar har anslutit sig till föreningen. Styrelsen godkänner ansökningarna.
  En överlåtelse av medlemskap godkänns.
  Nils Ryrberg och Håkan Landenmark fortsätter arbetet med markavtalen.

 7. Länsstyrelsen har erbjudet fiberföreningar som ännu inte gjort klart sina slutredovisningar en möjlighet att förlänga slutdatumet för redovisningens inlämnande. Styrelsen beslutar att nyttja erbjudandet.
 8. Lars Holmén informerar om att föreningen åter igen drabbats av problem i samband med blåsning av fiber.
 9. Nästa styrelsemöte blir 17 januari 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                       Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?