Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-01-17

 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221219 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge.
  Lars Holmén rapporterade om att Vänerenergi höjt sina priser med fem procent.
  Ett ägarbyte har skett. Styrelsen godkände bytet.
  Lars Holmén rapporterade om problemen vid ny installation av fiber. Problemen är åtgärdade.
  Erbjudanden om det nya gruppavtalet har skickats ut till medlemmarna. Föreningen behöver endast rapportera de som vill sluta med avtalet samt nya anslutna till Telia.
  Nils Ryrberg fortsätter arbetet med markavtalen.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. 178 hushåll samt 57 arbetsställen är anslutna vilket ger en anslutningsgrad på 80 procent.
 8. Övriga frågor:
  Gerald Wallstersson informerade om att larmet vid nodhuset är testat och i drift. Det larmar till några i styrelsen via en applikation, vid bland annat inbrott, brand och elavbrott.
 9. Nästa styrelsemöte blir 1 mars 2023 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?