Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-01 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från föregående styrelsesammanträde bordläggs till nästa sammanträde.
 6. Det nya gruppavtalet ska aktiveras den 29 mars. Kvartal 1 2023 faktureras med det gamla priset och kvartal 2 med det nya priset. Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan att ta fram ett informationsmaterial som via mejl och hemsida informerar både nuvarande innehavare av gruppavtal och de 16 nytillkommande om vilka tider och datum som gäller för hämtning av material med mera. Utlämningen kommer att ske hemma hos Ulla och Håkan Landenmark.
   
 7. Nodhuset saknar temperaturlarm. Gerald Wallstersson redovisar inkomna offerter gällande inköp och montering av ett sådant larm. Styrelsen uppdrar åt Gerald att slutföra affären.
 8. Nästa styrelsemöte blir 30 mars 18.30 hos Håkan och Ulla.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.Vid protokollet


Bo-Evert Jonsson


Justeras


Håkan Landenmark                                     Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?