Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-05-16

 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Teams), Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 30 mars 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Ludvig & co ska börja med bokslutet inom kort.
  Ett ägarbyte godkändes av styrelsen.
  Inga nya anslutningar har skett sedan det senaste mötet.
  I inbjudan till årsstämman kommer styrelsen att skriva att de som ännu inte har hämtat sin nya router kan göra det på stämman. På den nya routern finns det inget uttag för telefon, som ingår i det nya gruppavtalet. Håkan kollar med Telia om de som vill ha telefon kan få en ”telefonbox” utan extra kostnad. 
 7. Övriga frågor:
  Håkan fixar kallelse, som skickas till medlemmarna senast den 28 maj, till årsstämman. Håkan ordnar även förslag till verksamhetsberättelse, som skickas till styrelsen för synpunkter. Handlingarna inför årsstämman kommer att läggas ut på hemsidan.
  Lars informerade om att ledningar till alla fastigheter är inmätta, vilket innebär att positionerna är dokumenterade.
  Nils undersöker om markavtal kan skrivas på fastigheten och inte på fastighetsägaren.
 8. Nästa styrelsemöte blir direkt efter årsstämman den 11 juni, då styrelsen konstitueras. När bokslutet är klart hålls ett styrelsemöte via Teams.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?