Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid: 2023-06-11.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Protokoll från föregående styrelsesammanträde 16 maj 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
 7. Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 8. Styrelsen beslutar att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
 9. Rapporter: Håkan Landenmark har ordnat en brandsläckare till nodhuset.
  En medlem har, efter arbete på tomten, tappat signalen från noden till fastigheten. Lars Holmén och Gerald Wallstersson ska undersöka vad som hänt.
 10. Övriga frågor: Styrelsen diskuterade en lösning för larmet då servicepersonal ska in i nodhuset. Styrelsen beslutar att omgående debitera avgiften för första och andra halvåret 2023. Tre medlemmar ska få reducering av beloppet på fakturan på grund av tekniska problem. Styrelsen tar kontakt med Telia för att diskutera kompensation för allt strul vid övergången till det nya avtalet. Gerald Wallstersson tar kontakt med Telia för att reda ut vad som gäller avseende sim-korten för de som har fast telefoni.
 11. Nästa möte blir hos Ulla och Håkan 29 augusti klockan 18.30.
 12. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?