Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-12-05

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från 230926 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Preliminärt ligger prognosen på ett mindre plusresultat för 2023.
  Inga ägarbyten eller nya medlemmar har registrerats sedan styrelsens senaste möte.
  En person har frågat om hans fastighet kan kopplas in på föreningens nät. Det är möjligt och fastighetsägaren kommer att få betala den gällande anslutningsavgiften.
  Lars informerade om anslutningen av en fastighet. Föreningen ska ordna en skrivelse angående ansvaret då fiberledningen inte har kunnat sättas ut.
  Håkan fixar det traditionella julutskicket till föreningens medlemmar.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Håkan har en gällande fullmakt och sköter arbetet. Gerald har tagit fram en projektbeskrivning för Torsövägens fiberförening, enligt önskemål från Post- och telestyrelsen, PTS. Beskrivningen finns tillgänglig på hemsidan.
 8. Nästa styrelsemöte blir 6 februari 2024 18.30 hos Håkan och Ulla.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark        Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?