Protokoll, fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 29 januari 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle f d Kommunalhus (Tingshuset i Hassle).

  1. Stämman öppnades, efter att Håkan Landenmark tidigare hälsat alla välkomna, c a 50 medlemmar, (80 personer) samt representanter från NSI, som innan stämman redogjort för sitt framtida åtagande som totalentreprenör. Se bifogade anteckningar. ./.
  2. Till ordförande för stämman valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
  3. Till justeringsmän valdes Leif Cederman och Håkan Andersson.
  4. Med upphävande av tidigare beslut, beslutar stämman att föreningen skall stå för kostnaden för installation och grävning på medlemmens tomt, enligt avtalet med NSI. Föreningens kostnader för detta, utdebiteras till medlemmarna via insatsen och eventuella anslutningsavgifter.
  5. Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt uppdrag, att i samband med byggandet av fibernätet, förbereda för framtida anslutningar inom föreningens område.
  6. Informerades om utdebitering av insatser enligt följande: Inom kort kommer faktura på 100 Skr för medlemsavgift 2017, samt en insatsinbetalning på 10.000 Skr, totalt 10.100 Skr. Respektive medlem har tidigare betalat 5.000 Skr, vilket innebär att den totala insatsen f n är 15.100 Skr. Ytterligare en inbetalning kommer att krävas rörande anslutningsavgift, enligt punkt 4, till en kostnad av 2.600 Skr + moms=3.250 Skr, samt ev. ytterligare insatsinbetalning.
  7. Under punkten ”övriga frågor” informerades att framtida serviceavtal kommer upphandlas, försäkring för föreningen m m. I samband med att medlemmarna fick sina frågor bevarade, klargjordes b l a att utlagda kostnader för fiber vid försäljning av fastigheten, får säljaren ta ut den kostnaden av köparen. Informerades även att innan nästa föreningsstämma kommer styrelsen att informera om KO-upphandlingen som för närvarande ”ligger ute”.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark, ordförande

 

Leif Cederman                                            Håkan Andersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?