Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 18 juni 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle f d kommunalhus.

 

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och riktade ett särskilt välkommen till representanter från NSI, Zitius och Telia, som inbjudits för att dels informera om hur grävningsarbetena fortskrider, dels om leverantörs- och tjänsteutbuden, och förklarade därefter mötet öppnat.
 2. Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runesson och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kent Ställ och Lennart Robertsson.
 5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Redogjordes för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga ./.
  Informerades att de finns att få i pappersversion, för den som önskar, hos styrelsens kassör, Gunnel Johansson.
 8. Balans- och resultaträkning visade 6.554 kronor i vinst, vilka beslutades föras över till ny räkning
  Bilaga ./.
 9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Beslutades ge styrelseledamöter och revisorer milersättning, mot faktura, för resor kopplade till styrelseuppdraget.
 11. Beslutades bifalla förslaget om 200 kronor i medlemsavgift för 2018.
 12. Håkan Landenmark omvaldes till ordförande på 1 år.
 13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för styrelseledamöterna, Gerald Wallstersson, Lars Holmén, Joachim Johansson samt Tommy Israelsson.
 14. Beslutades omval på 1 år för revisorerna Ingvor Carlén och Anders Ljungström.
 15. Beslutades omval av valberedningens representanter. Claes Läth, tillika sammankallande samt Conny Johansson.
 16. Under punkten övriga frågor redogjorde Håkan Landenmark för förslag till stadgeändringar rörande § 3, 8 samt 22.
  Beslutades godkänna förslaget med förbehåll att frågan måste tas upp på ytterligare en stämma, då förslaget inte sänts ut till medlemmarna i avtalad tid före stämman.

  Rörande inbetalning av resterande insats, meddelades att tidplan och summor inte var klarlagda i nuläget. Faktura som nu skickas ut på 3.250 kronor rör avgift för grävning på medlemmens tomt samt installation. Debiteringen kommer ske successivt, allt eftersom grävning och tomtförläggning utförts.

  Medlemmarna ombeds skriva till fastighetsbeteckning på föreningens skylt som satts upp på respektive tomt. OBS! Använd vattenfast penna!


  Ändrings- och tilläggsavtalen, ombads undertecknas och återsändas omgående.

  Det meddelades att e-post är styrelsens officiella kontaktkanal. Endast de som inte har e-post får fakturor och meddelanden via vanlig postgång.

  Medlemmarna ombads meddela styrelsen ändring av mailadress och postadress

  Påtalades vikten av att anmäla fastighetsöverlåtelse när sådan sker. Utträdesanmälan från säljaren och inträdesansökan från köparen skall sändas in för att medlemskap och inbetald insats skall kunna flyttas över till nye ägaren.

  Den som önskar, kan få ”Årsredovisningen” via mail. Kontakta i så fall Gunnel Johansson.

 17. Mötet avslutades med ett tack till samtliga deltagare samt ett särskilt tack till Ulf Runesson i egenskap av ordförande för stämman.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Ulf Runesson, ordförande

 

 

Kent Ställ                                                                               Lennart Robertsson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?