Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: 7 juni, 2015, kl 15.00.

Plats: Hassle Kommunalhus.

 

 1. Mötet öppnades.

 

 1. Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runeson och sekreterare, Solveig Holmén.

 

 1. Röstlängden godkändes, med förbehåll att om behov för ändring föreligger tas frågan upp under mötets gång.

 

 1. Till justeringsmän tillika rösträknare, utsågs Kent Ställ och Monica Ström.

 

 1. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse utsänd via E-post och brev 2 veckor innan.

 

 1. Dagordningen fastställdes, med tillägg att stadgeändring önskades rörande insatstaket, vilket godkändes av en enhällig stämma. Max.summan 500 kr/medlem önskas ändras till 25.000 kr. Denna fråga beslutades tas upp under punkt 16. I övrigt godkändes dagordningen.

 

 1. Presenterades årsredovisning och revisionsberättelse. Se bilaga. ./.  Beslutades att sända ut bokslutet till medlemmarna via E-post.

 

 1. Balans- och resultaträkning på ./. 630 kr som förs över till 2015. Ingvor Carlén redogjorde för revisionsberättelsen 2014-09-23 – 12-31, vilken fastställdes.

 

 1. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

 1. Beslutades att f n inte utbetala arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

 

 1. Beslutades att medlemsavgift och andra avgifter för 2016 skall vara 100 kr/medlem.

 

 1. Håkan Landenmark valdes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk Förening på 1 år.

 

 1. Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag, följande: Kompletteringsval av kassör, Gunnel Johansson, 1 år för Kjell Norholl, som avsagt sig uppdraget.  Följande på 2 år: Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Tommy Israelsson och Håkan Landenmark

 

 1. Till revisorer valdes på 1 år: Ingvor Carlén och Anders Ljungström.

 

 1. Till valberedning omvaldes Claes Läth, tillika sammankallande, samt Conny Johansson.

 

 1. Lars Holmén presenterade förprojekteringen och bedömda kostnader för projektet. Beslutades att projekteringen skall fortsätta och projektet genomföras. Styrelsen fick således tillstånd att gå vidare med att ansöka om bidrag, upphandla och utse entreprenör, upphandla och utse kommunikationsoperatör. Enhällig stämma godtog den föreslagna nya lydelsen:
  6.1  Insats: ”Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 25.000 kr”. I övrigt som tidigare lydelse.

  Beslutades kalla till extrastämma inom fastställd tid, minst en månad, med anledning av ovanstående stadgeändring.  Delinbetalning av insatsen diskuterades. Gerald Wallstersson föreslog att man inbetalar 10.000 kr som första insats, resterande insats i en andra inbetalning.
  Gerald presenterade medlemsmatrikeln. Föreningen hade 7 juni  147 registrerade medlemmar. Enhällig stämma angående nuvarande variant av matrikeln på hemsidan. Rörande E-postadress framfördes synpunkter på om den finns på hemsidan finns påtagliga risk att få in s k ”SPAM”, d v s oönskad reklam. Beslutades att lägga E-postadresserna skyddade, som ”J-peg”.

  Medlemmarna gjordes uppmärksamma på att E-postadresserna är viktiga för att förmedla ut information till medlemmarna och då överenskoms att medlem som ändrar E-postadress meddelar det till styrelsen.

  Claes Läth påtalade vikten av att styrelsemedlemmarna får ersättning för faktiska kostnader. Ställde i samband med det frågan om hur de ersatts fram tills idag. Hänvisades till punkt 10 i protokollet, samt att ingen ersättning tagits under vare sig under 2014 eller fram till dags dato.

 1. Kjell Norholl tackades för de insatser han utfört för föreningen. Därefter förklarades stämman avslutad.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat

 

Ulf Runeson, ordförande

 

Kent Ställ                                                                                                           Monica Ström

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?