Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk  förening.

Tid: 5 juni, 2016, kl 15.00.

Plats: Hassle f d Kommunalhus.

 

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna och redogjorde kort för vad som hänt och vilka förutsättningar föreningen jobbat under, sedan förra stämman, och förklarade därefter mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande för stämman, valdes Johan Abrahamsson och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Röstlängden godkändes.

 

 1. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Ragnar Kullander och Jonny Gustavsson.

 

 1. Upplystes att kallelse och dagordning blivit utsända via mail den 5 maj 2016 och därmed fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 

 1. Dagordningen fastställdes, med tillägg om beslut under punkt 16, angående styrelsens hanteringen av tillkommande anslutningar under byggtiden samt ändring av § 16, punkt 16 i stadgarna. Därefter godkändes dagordningen.

 

 1. Redogjordes för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka därefter godkändes. Bilaga. ./.

 

 1. Balans- och resultaträkning visade på 73 kronor i vinst, vilka beslutades föras över till 2016. Bilaga. ./.

 

 1. Beslutades ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

 1. Beslutades att betala ut ersättning för resor och telefonsamtal till styrelseledamöter och revisorer.

 

 1. Godkändes att medlemsavgiften är oförändrad, 100 kronor.

 

 1. Håkan Landenmark omvaldes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, ekonomisk förening, på ytterligare 1 år.

 

 1. Till styrelsemedlemmar valdes, enligt valberedningens förslag följande: Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Solveig Holmén, P-G Larsson, samtliga omvalda samt Bo-Evert Jonsson som nyvald.

 

 1. Till revisorer på 1 år, valdes Ingvor Carlén och Anders Ljungström.

 

 1. Till valberedning omvaldes Claes Läth som sammankallande, samt Conny Johansson.

 

 1. Gerald Wallstersson presenterade styrelsens förslag på plan för inbetalning av resterande insats, summor och tidplan. Se bilaga ”Kostnader för fiberinvestering, drift och tjänster”.

  Frågor om kostnader för samgrävning kom upp, vilka Lars Holmén svarade på.
  Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.

  Stämman beslutade även enligt styrelsens förslag om differentierade avgifter vid flera fiberanslutningar på samma fastighet.

  Informerades om beviljad kommunal borgen, som krävs för lånelöfte hos bank. Stämman beslutade om utökning av fiberföreningens verksamhetsområde med Säby och Örvallsbro.

  Information lämnades om att länsstyrelse/jordbruksverk kan komma kräva ytterligare utökning, för att täcka s k ”vita fläckar”.Beslutades att ge styrelsen mandat att, vid behov, besluta om mindre korrigeringar av verksamhetsområdets yttre gränser.

  Beslutades om tidsfrist för anmälan av övriga ärenden till stämman skall vara styrelsen tillhanda 2 veckor före stämman. Stadgeändring §16, punkt 16.

  Beslutades att låta styrelsen hantera frågan om tillkommande anslutningar under byggtiden, löpande. Samt att eventuella ändringar av avgifterna för anslutning skall meddelas på hemsidan, minst en månad före de träder i kraft.

 

 1. Mötet avslutades med att Håkan Landenmark tackade ordföranden Johan Abrahamsson för dagens insats. Överlämnande av blommor till Lars och Gunilla Johansson för sitt styrelsearbete, Gunnel Johansson för sin oersättliga insats som kassör samt P-G Larsson för sin nyutnämnda professur.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Johan Abrahamsson, ordförande

 

Ragnar Kullander                                                                               Jonny Gustavsson

 

 

 

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?