Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: 2022-06-12, klockan 15.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 20 deltagare. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes. 
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Åke Brandberg redogör för revisorernas arbete. Revisorerna hade synpunkter på delar på styrelsens arbete, kan inte lämna någon fullständig revisionsberättelse  och överlämnar frågan om ansvarsfrihet till stämman. Se bilagor. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
 8. Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 608 kronor. I ny räkning överförs -197.611 kronor.
 9. Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
 11. Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson och Alf Ehn.
 14. Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Gerald Wallstersson informerar om föreningens fibernät, bland annat om vad varje medlem ska tänka på vid arbeten på den egna tomten.
 17. Håkan Landenmark avslutar mötet. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Agneta Möller                                                    Jan Möller

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?