Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte

Tid: 2022-06-12.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

  1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
  2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
  3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
  4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
  5. Frågan om protokoll från föregående styrelsesammanträde 18 maj 2022 bordlades till kommande möte.
  6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
  7. Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
  8. Övriga frågor: Styrelsen beslutar att anta Telias erbjudande om nytt gruppavtal. Medlemmarna kommer att få erbjudande om att teckna det nya avtalet. Det gamla avtalet upphör i början av 2023, som bland annat innebär att bandhastigheten ökas till 500/500. 
  9. Nästa styrelsemöte sker den 15 augusti klockan 18.30 hemma hos Håkan och Ulla.
  10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?