Protokoll, fört vid konstituerande styrelsemöte.

Tid: Söndagen den 18 juni 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: Per-Gunnar (P-G) Larsson.

 

 1. Styrelsemötet förklarades öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Till vice ordförande valdes Per-Gunnar Larsson.
 5. Till kassör valdes Gunnel Johansson. Beslutades att Gunnel Johansson, P-G Larsson samt Håkan Landenmark har rätt att teckna firma var för sig.
 6. Håkan informerade att Telia skickar över PowerPointmaterialet , med avsikt att lägga ut det på föreningens hemsida, men då utan prisuppgifter
  Framkom att medlemmarnas val av abonnemang är brådskande
  Beslutades att skicka ut ett skriftligt formulär (mail)till samtliga medlemmar med uppmaning om val före den 23 juli, liksom en  påminnelse om val av abonnemang på hemsidan.
 7. Nästa möte beslutades äga rum den 27 juli 2017, kl 18.30 på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?