Information från NSI, anteckningar

Anteckningar, förda vid information av NSI, innan föreningsstämman för Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 29 januari 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle  f d Kommunalhus, (Tingshuset i Hassle)

 1. Håkan Landenmark hälsade samtliga närvarande välkomna samt särskilt välkomna till NSI´s representanter, som inbjudits för att informera om sitt åtagande som totalentreprenör. Håkan L. informerade även om att KO-upphandling pågår, att föreningen beviljats bidrag från Länsstyrelsen, samt att lånelöfte tillika kommunal borgen beviljats. Håkan L. vädjade också till medlemmarna att anmäla sig för frivilligt arbete i samband med grävning och samråd med markägare.
 1. Därefter redogjorde Carl Kvaldén, VD för NSI, för vad NSI har för uppdrag för andra föreningar samt hur det framtida arbetet för Torsövägens fiberförening kommer att gå till.   B l a redogjorde han för hur grävning på fastighetsägarens tomt fram till huset kommer gå till, var medlemmen bör ha sin ”fiberbox” installerad i huset. Han poängterade vikten av att varje fastighetsägare markerar ut ”privata” ledningar som inte markerats av el- och teleleverantör. Exempelvis vattenslang för sommarbevattning, egna el-kablar, styrledningar för gräsklippare m m . På frågan om extrakostnad för bergig tomt, klargjordes att ingen sådan kostnad skulle uppstå, med undantag av återställning, e x v omasfaltering om sådan skulle uppstå. Kvaldén upplyste också om att varje medlem kommer att få personligt besök av projektör från NSI, där medlemmen kommer att kunna få mer information och samtidigt kunna ställa frågor.
 1. NSI lämnar 5 års garanti på sitt arbete. Enligt avtalet som tecknats med NSI skall arbetet vara slutfört 31 januari 2018, men siktet ”målet” är att föreningen skall ha fiber till julen 2017.

 

Vid anteckningarna!

 

Solveig Holmén

Protokoll Extra föreningsstämma 170129

Protokoll, fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 29 januari 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle f d Kommunalhus (Tingshuset i Hassle).

 1. Stämman öppnades, efter att Håkan Landenmark tidigare hälsat alla välkomna, c a 50 medlemmar, (80 personer) samt representanter från NSI, som innan stämman redogjort för sitt framtida åtagande som totalentreprenör. Se bifogade anteckningar. ./.
 2. Till ordförande för stämman valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Till justeringsmän valdes Leif Cederman och Håkan Andersson.
 4. Med upphävande av tidigare beslut, beslutar stämman att föreningen skall stå för kostnaden för installation och grävning på medlemmens tomt, enligt avtalet med NSI. Föreningens kostnader för detta, utdebiteras till medlemmarna via insatsen och eventuella anslutningsavgifter.
 5. Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt uppdrag, att i samband med byggandet av fibernätet, förbereda för framtida anslutningar inom föreningens område.
 6. Informerades om utdebitering av insatser enligt följande: Inom kort kommer faktura på 100 Skr för medlemsavgift 2017, samt en insatsinbetalning på 10.000 Skr, totalt 10.100 Skr. Respektive medlem har tidigare betalat 5.000 Skr, vilket innebär att den totala insatsen f n är 15.100 Skr. Ytterligare en inbetalning kommer att krävas rörande anslutningsavgift, enligt punkt 4, till en kostnad av 2.600 Skr + moms=3.250 Skr, samt ev. ytterligare insatsinbetalning.
 7. Under punkten ”övriga frågor” informerades att framtida serviceavtal kommer upphandlas, försäkring för föreningen m m. I samband med att medlemmarna fick sina frågor bevarade, klargjordes b l a att utlagda kostnader för fiber vid försäljning av fastigheten, får säljaren ta ut den kostnaden av köparen. Informerades även att innan nästa föreningsstämma kommer styrelsen att informera om KO-upphandlingen som för närvarande ”ligger ute”.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark, ordförande

 

Leif Cederman                                            Håkan Andersson

Protokoll 170201

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: 1 februari 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Solweig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel Johansson.

Frånvarande: Joachim Johansson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll från den 11 januari samt protokollet från extrastämman den 29 januari, gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar godkändes.
 • Beslutades att Håkan ringer till Anders Johansson för att diskutera ev. sammankoppling med Hasslerör och Torsö.
 • På stämman i Kommunalhuset den 29 januari var ca 80 närvarande.
 1. KO-upphandling annonserades ut den 23/1-2017
 2. Utdebitering av insatsen 10 000 kr + 100 kr medlemsavgift kommer ske snarast.
 3. Bordlades
 4. Beslutades att medlemsmatrikeln på hemsidan kommer att vara lösenordskyddad hädanefter och endast tillgänglig för styrelsen.Föreningen har fått en skylt som visar att vi fått bidrag till investering i ett nytt fibernät av EU och Sverige. Skylten kommer snarast att sättas upp.

  Vid aktuella tillfällen kommer markägarträffar äga rum.

 1. Nästa möte kommer att äga rum den 13 mars kl. 18.30  på Brygghuset.
 2. Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                           Tommy Israelsson