Protokoll Konstituerande styrelsemöte 170608

Protokoll, fört vid konstituerande styrelsemöte.

Tid: Söndagen den 18 juni 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén.

Frånvarande: Per-Gunnar (P-G) Larsson.

 

 1. Styrelsemötet förklarades öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Till vice ordförande valdes Per-Gunnar Larsson.
 5. Till kassör valdes Gunnel Johansson. Beslutades att Gunnel Johansson, P-G Larsson samt Håkan Landenmark har rätt att teckna firma var för sig.
 6. Håkan informerade att Telia skickar över PowerPointmaterialet , med avsikt att lägga ut det på föreningens hemsida, men då utan prisuppgifter
  Framkom att medlemmarnas val av abonnemang är brådskande
  Beslutades att skicka ut ett skriftligt formulär (mail)till samtliga medlemmar med uppmaning om val före den 23 juli, liksom en  påminnelse om val av abonnemang på hemsidan.
 7. Nästa möte beslutades äga rum den 27 juli 2017, kl 18.30 på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson

Protokoll Föreningsmöte 170618

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 18 juni 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle f d kommunalhus.

 

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och riktade ett särskilt välkommen till representanter från NSI, Zitius och Telia, som inbjudits för att dels informera om hur grävningsarbetena fortskrider, dels om leverantörs- och tjänsteutbuden, och förklarade därefter mötet öppnat.
 2. Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runesson och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till justeringsmän, tillika rösträknare, valdes Kent Ställ och Lennart Robertsson.
 5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Redogjordes för verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Bilaga ./.
  Informerades att de finns att få i pappersversion, för den som önskar, hos styrelsens kassör, Gunnel Johansson.
 8. Balans- och resultaträkning visade 6.554 kronor i vinst, vilka beslutades föras över till ny räkning
  Bilaga ./.
 9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Beslutades ge styrelseledamöter och revisorer milersättning, mot faktura, för resor kopplade till styrelseuppdraget.
 11. Beslutades bifalla förslaget om 200 kronor i medlemsavgift för 2018.
 12. Håkan Landenmark omvaldes till ordförande på 1 år.
 13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för styrelseledamöterna, Gerald Wallstersson, Lars Holmén, Joachim Johansson samt Tommy Israelsson.
 14. Beslutades omval på 1 år för revisorerna Ingvor Carlén och Anders Ljungström.
 15. Beslutades omval av valberedningens representanter. Claes Läth, tillika sammankallande samt Conny Johansson.
 16. Under punkten övriga frågor redogjorde Håkan Landenmark för förslag till stadgeändringar rörande § 3, 8 samt 22.
  Beslutades godkänna förslaget med förbehåll att frågan måste tas upp på ytterligare en stämma, då förslaget inte sänts ut till medlemmarna i avtalad tid före stämman.

  Rörande inbetalning av resterande insats, meddelades att tidplan och summor inte var klarlagda i nuläget. Faktura som nu skickas ut på 3.250 kronor rör avgift för grävning på medlemmens tomt samt installation. Debiteringen kommer ske successivt, allt eftersom grävning och tomtförläggning utförts.

  Medlemmarna ombeds skriva till fastighetsbeteckning på föreningens skylt som satts upp på respektive tomt. OBS! Använd vattenfast penna!

  Ändrings- och tilläggsavtalen, ombads undertecknas och återsändas omgående.

  Det meddelades att e-post är styrelsens officiella kontaktkanal. Endast de som inte har e-post får fakturor och meddelanden via vanlig postgång.

  Medlemmarna ombads meddela styrelsen ändring av mailadress och postadress

  Påtalades vikten av att anmäla fastighetsöverlåtelse när sådan sker. Utträdesanmälan från säljaren och inträdesansökan från köparen skall sändas in för att medlemskap och inbetald insats skall kunna flyttas över till nye ägaren.

  Den som önskar, kan få ”Årsredovisningen” via mail. Kontakta i så fall Gunnel Johansson.

 17. Mötet avslutades med ett tack till samtliga deltagare samt ett särskilt tack till Ulf Runesson i egenskap av ordförande för stämman.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Ulf Runesson, ordförande

 

 

Kent Ställ                                                                               Lennart Robertsson

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01—2016-12-31

 

År 2016 är föreningens tredje verksamhetsår, ett år präglat av mycket arbete men med fortsatt framgång vad beträffar ökningen av medlemsantalet. Vi har även gjort stora framsteg i det rent praktiska arbetet på vår väg till ett fungerande fibernätverk.

 

Vi lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2016.

 

Styrelsen har under året bestått av:

 • Håkan Landenmark Ordförande
 • Per Göran Larsson Vice ordförande
 • Gunnel Johansson Kassör
 • Solveig Holmén Sekreterare
 • Gerald Wallstersson Ledamot
 • Lars Holmén Ledamot
 • Maria Israelsson Ledamot
 • Tommy Israelsson Ledamot
 • Joachim Johansson Ledamot
 • Bo-Evert Jonsson Ledamot

 

 

 

Revisorer

Revisorer under verksamhetsåret har varit

 • Anders Ljungström
 • Ingwor Carlén

 

Valberedning

Valberedning under verksamhetsåret har varit

 • Claes Läth (sammankallande)
 • Conny Johansson

Styrelsemöten – Stämmor

 • Styrelsen har under året haft 24 st. protokollförda sammanträden, varav 1 st konstituerande sammanträde i anslutning till Ordinarie Föreningsstämma
 • Ordinarie Föreningsstämma har hållits den 5 juni

 

Medlemmar – information

 • Medlemsantalet var vid årets utgång 200 st. med 225 st. anslutningar
 • Medlemsansvariga för våra olika områden har fortsatt arbeta. Dessa personer ska vara kontakt- och informationsperson ut mot medlemmarna
 • Vår hemsida hålls  uppdaterad och kompletteras  på Fiberkartan och Båda dessa sociala media uppdateras kontinuerligt med aktuell information.

 

Verksamhet

 • Vi kompletterade vår ansökan om projektstöd och lyckades få den inlämnad i slutet av november 2016 efter att vi fått klartecken för momsregistrering och kommunal borgen för det lånelöfte för bidragsdelen som jordbruksverket krävde för att ansökan skulle anses vara komplett.
 • I december fick vi vår ansökan godkänd!
 • Vi genomförde upphandlingen av en totalentreprenad. NSI vann den upphandlingen och avtal tecknades i början av januari 2017.
 • Medlemsantalet har fortsatt öka varför vi köpt in ytterligare skyltar med vår logga.

 

Till sist…

Även 2016 var ett intensivt år med mycket byråkrati, täta kontakter med myndigheter, företag och andra fiberföreningar. Det är med stor tillfredställelse vi konstaterar att vårt tuffa och envisa arbete nu bär frukt och inte minst – vi känner ett stort och gott stöd från våra medlemmar.

Det var en härlig känsla när NSI började förlägga fiberslang i påskveckan 2017.

Allt tyder på att vi får igång vårt fibernät i slutet av 2017!

 

 

Sundsören 2017-05-22

 

Håkan Landenmark, ordförande                                          Per Göran Larsson, vice ordförande

 

Solveig Holmén, sekreterare                                                 Gunnel Johansson

 

Lars Holmén                                                                             Maria Israelsson

 

Tommy Israelsson                                                                   Joachim Johansson

 

Gerald Wallstersson                                                                Bo- Evert Jonsson

Protokoll 170522

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 maj 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén, Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll samt protokoll fört vid upphandling av kommunikationsoperatör gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter, redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilagaGunnel informerade också om att lånelöftet hos Nordea förlängs till 31 december 2017, på rekommendation från banken som ansåg att det var ”enklaste lösningen” t v.Rutiner för bevakning och godkännande av nya medlemmar diskuterades.Beslutades att Lars H och Håkan L bevakar och lämnar ”OK” för godkännande till Gunnel.Nya medlemmar som ansöker ”sent”, d v s efter att entreprenören (NSI) lämnat området får ansluta till s k ”självkostnadspris”, vilket innebär att medlemmen får, utöver de redan beslutade extra 40% på den slutliga avgiften, även betala extra  kostnader som tillkommer för inställelse av grävmaskin, grävning mm.Fakturahanteringen diskuterades. Konstaterades att fakturorna kräver specificering från NSI.Beslutades att frågan rörande den sista inbetalningen av totala avgiften/insatsen , tas upp den 18 juni och därmed blir ett s k ”stämmobeslut”.Beslutades att ”TVF”-skyltarna som saknas och skall sättas upp, tas med till stämman. Fastighetsägarna uppmanas då att själva skriva på fastighetsbeteckningen synligt på skylten.Informerades att ändringsavtalen är undertecknade så när som på tolv stycken som är kvar att underteckna.

  Lars Holmén informerade om fördelning av resurser (”pinnpojkarna”)och projekteringsläget. Konstaterades att grävningsarbetena avancerar snabbt

  Hemsidan diskuterades och det framkom att information om vad som hänt med grävning och vad som kommer ske här näst, bör läggas in. Även här uppmana fastighetsägarna att skriva på fastighetsbeteckningen på  ”TVF”-skylten.

  Lars Holmén informerade ytterligare om grävläget genom att på karta delge styrelsen hur grävningen är planerad och genomförd. Håkan understryker vikten av markavtalen!

  Det meddelades också att Länsstyrelsen kommer anordna utbildning rörande redovisning till Jordbruksverket.

 7. Beslutades att Håkan L begär skriftligt avtal från Zitius, som ”vunnit” KO- upphandlingen.
 8. Angående årsstämman den 18/6 framkom efter diskussion, följande:Kallelsen skickas ut omgående, dock senast den 4 juni. Handlingar såsom reviderat bokslut och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Stadgeändringar tas upp på stämman för beslut. Bokslutet är inlämnat till revisorerna.Håkan L rekryterar extern ordförande. NSI och Zitius (Telia) inbjudna och kommer att medverka.
 9. Under övriga frågor diskuterades avtal som rör flera anslutningar. Konstaterades att vissa inte är undertecknade. Även frågan om kostnad för ”strandskydd” diskuterades. Oklart i nuläget hur kostnaden kommer debiteras.
 10. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 8 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson