Protokoll 150115

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 15 januari, 2015, kl 18.00.

Plats: VänerEnergi´s lokaler på Strandvägen i Mariestad.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Solveig Holmén, Lars Holmén.

Frånvarande: Joachim Johansson, Kjell Norholl, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Gerald Wallstersson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 17 december 2014, gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Kjell Norholl låter meddela via mail att han nu sänt ut inbetalning av inträdes- och medlemsavgifter till medlemmarna med mailadress. Resterande får inbetalningsanmodan per post.Nya medlemmar strömmar till. Ytterligare 5 anmälningar rapporterades ha inkommit. Det beslutades att ytterligare en ruta med ”faktureringsadress” skall infogas i medlemsansökan på vår hemsida. Detta för att medlemmen kan vara bostatt på annan ort än på fastigheten som skall anslutas.

  Skyltarna är under tryck. 150 stycken är beställda. Lars Holmén skall ta ny kontakt med Tibro tryckeri som utlovat en ”provskylt” som ännu inte levererats. Beslutades att vi sätter ut skyltarna när ”vädret tillåter”.Angående mötet som föregick sammanträdet, diskuterades PON- respektive Switch-teknikerna.
  PON-tekniken utesluter inte att föreningen ändå bygger en teknikbod ”nodhus”. Driftsäkerhet och åskokänslighet var egenskaper som betonades vara viktiga.

  En förfrågan från Grevby gård har lämnats till Håkan L om att få ansluta till vår fiberförening. Beslutades att ägaren på Grevby gård får till uppgift att inventera hur många som är intresserade från Grevby (gräns E-20), fram till och med Örvallsbro. Blir antalet tillräckligt många tar vi ställning till om de skall kunna ansluta inom ramen för vår ekonomiska kalkyl. Samma förhållande råder rörande området från Säby gård, andra sidan järnvägen och upp till E-20.

 

 1. Kartmaterialet diskuterades. Gunilla J delar ut kartor ”områdesvis” till områdesansvariga för att markera ut medlemsnummer och fastighet. Gunilla lovar därefter att lägga in dem i Kartex.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades Grevby gård och området från Säby upp mot E-20, huruvida anslutning kan äga rum i förhållande till ekonomisk kalkyl. Medlemsregistret som idag ligger på GoogleDrive har av ”någon anledning” lagrats i flera versioner. Detta gör det svårt att veta vilket som är det aktuella. Troligtvis beror detta på att flera av oss varit inne och redigerat och sparat och därmed har registret lagrats i ”mångfald”. Gerald W har lösningen till att detta problemet undviks. Var och en i styrelsen har ett ”eget användarnamn”. Exv ”Fibervägen1, Fibervägen2 osv. Angående användarnamn kommer var och en av oss få närmare besked om det.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 5 februari, kl 18. Hos Håkan L i ”Skjulet”
 2. Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                         Gerald Wallstersson

Träff med Vänerenergi och Torsö skärgårdsfiber

Anteckningar förda vid träff med VänerEnergi, Bynet, Torsö Skärgårdsfiber och Torsövägens fiberförening. Tid: Torsdagen den 15 januari 2015, kl 16. Plats: VänerEnergi´s lokaler, Strandvägen, Mariestad

Träffen skedde på initiativ av Bynet, med anledning av de båda fiberföreningarnas intresse för samarbete med VänerEnergi och vad ev samarbete kommer att medföra.

Nätchef vid VänerEnergi, Ulf Gustafsson, hälsade välkommen.

Därefter en kort presentation av de som närvarade.

Tomas Birgersson, projektledare, VänerEnergi, Ingemar Carlström, ordf, Torsö Skärgårdsfiber, Håkan Landenmark, ordf, Torsövägens fiberförening, Hans Tisner, kassör, Ingvar Johansson, sekr, Torsö Skärgårdsfiber, Solveig Holmen, sekr, Lars Holmén, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Gerald Wallstersson, Torsövägens fiberförening, Andréas Lundell, byggprojektledare, Bynet, Daniel Liljeklev, Bynet. Under mötets gång anslöt även P-G Larsson, Torsövägens fiber.

Tomas Birgersson presenterade den s k ”fiberringen”, d v s VänerEnergi´s utbyggnad av fibernät som berör kommunerna Mariestad, Töreboda. Fiberkabel har också lagts fram till Gullspång, som inte ingår i ”fiberringen”. Nätförbindelserna ansvarar VänerEnergi för. Cirka 400 hushåll har indirekt anslutits till fibernätet via VänerEnergi till en kostnad av 18 – 18.500 Skr i anslutningsavgift. Fler kunder/meter nät gör att priset kan bli lägre. En ny metod att gräva s k ”fräsgrävning” där man gräver endast 30 – 40 cm djupt, (metod som tillämpats i Karlstad) skulle också kunna minska grävkostnaderna.

För Torsö Skärgårdsfiber skulle en sjökabel från Snapen till Torsö te sig som en driftsäkerhetsmässigt bra lösning. Detta skulle kunna genomföras till en kostnad av ca 70 Skr/m. Kostnad att gräva landvägen c a 200 Skr/ser ut att vara alternativet för Torsövägens fiberförening. Här kan en samläggning kunna äga rum då VänerEnergi är i behov av förbindelser upp till Lyrestad/Sjötorp.

Tomas B konstaterade att det skulle bli ”två skilda affärer” att etablera ett samarbete med Torsö Skärgårdsfiber resp Torsövägens fiberförening. VänerEnergi´s intentioner är att samförlägga sina el-luftledningar med fiberslangen till en ”hälften/hälften” kostnad. Vid en samförläggning kommer det krävas nya markupplåtningsavtal då grävningen till stora delar kommer ”gå andra vägar”. Det betonades också att VänerEnergi vid en ev samförläggning prioriterar högspänningsledningarna.

PON-teknik kontra Switch´at nät förklarades av Tomas B.

PON-teknik (Passiv Optical Network)        
Dyrare i inköp
Kräver ingen teknikbod
Näst intill underhållsfri då den är okänslig för såväl värme som fukt
Livslängd ca 30år
Störningsfri teknik och åsk-okänslig
PON-tekniken är relativt ny i Sverige

Switch´at nät
Är det vanligaste f n.
Denna teknik är billigare, har en livslängd på c a 7 år
Kräver teknikbod
Tekniken inte helt störningsfri inte heller åsk-okänslig.

Vid anteckningarna:

Solveig Holmén

Medlemsavgifter och insats

Nu har information om inbetalning för medlemsavgift för 2015 och insats 100kr +100kr skickats via mail till anmälda medlemmar. Har du inte angivit mailadress kommer inbetalningsavi via posten.

Protokoll 141217

TorsöVägens Fiberförening PROTOKOLL

2014-12-17

Styrelsemöte hemma hos Kjell Norholl
Närvarande: Kjell Norholl, Håkan Landenmark, Lars Johansson, Joakim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Lars Holmén, Gunilla Johansson.
Ej närvarande: Maria och Tommy Israelsson och Solveig Holmén

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och till sekreterare valdes Gunilla Johansson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joakim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående protokoll från 2014-12-03 gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Nya medlemmar: Beräknades till ca 106 medlemmar. En del har skickat in två gånger. Kjell skickar ut medlemsavgifter (100 kr i insatsavgift samt 100 kr i medlemsavgift) till medlemmarna som därmed får ett medlemsnummer.Kompletteringar av ansökan, utbetalning av fibercheck: Kvitton kompletteras.

  Möte 15 januari, 2015 i Mariestad: Daniel Liljeklev på ByNet och Torsö Fiberförening ska träffa VänerEnergi och har även kallat Torsövägens Fiber till ett möte i VänerEnergis lokaler torsdagen den 15 januari kl. 16:00

  Övrigt: Lars Holmén beställer skyltar (enkelsidiga) med fästpinne för max 4000 kr. Vi får ett provexemplar innan den ska tryckas. Loggan m.m. diskuterades.

  Diskuterade olika alternativ för ev. samdragning med VänerEnergi.

  Gunilla tipsar om Ledningskollen.se (Företag som har ledningar i vårt område och är med i Ledningskollen) och har skapat ett gratis konto. Alla kan gå in och använda detta: Ex. ta ut en karta över ditt område när projekteringen ska göras.
  Gunilla hade även utdrag över ledningar från Skanova, Fortum och VänerEnergi som exempel. Lars H visade ledningskartor från VänerEnergi.

 7. Hemsidan:
  Hemsidan fungerar bra. Gerald visade runt
 8. Kartmaterial:
  Gicks igenom. Gunilla visade hur det är tänkt i Kartex. Alla lägger in ”sina” medlemmar i ”sitt” område och lämnar till Gunilla snarast. Gunilla lägger in alla medlemmars medlemsnummer i Kartex.
 9. Övriga frågor:
  På begäran visar Gerald Google-drive igen och även Excel.
 10. Nästa möte:
  Nästa möte hålls den 15 januari 2015 efter mötet i VänerEnergis lokaler.
 11. Mötet avslutas

Vid protokollet Justeras

………………………. ………………………..
Gunilla Johansson Joakim Johansson