KALLELSE

TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA med
TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

Tid:               Söndagen 16 juni 2019 kl 15.00

Plats:            Torsö Bygdegård

Året som gått: ” Vårt första år med ljus i fibern”

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
 3. Godkännande av röstlängden
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 5. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
 15. Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
 17. Mötets avslutande 

Hjärtligt välkommen!

Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Protokoll 180827

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 27 augusti, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och
Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson och Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /.
  Av de åtgärder som krävdes vid slutbesiktningen återstår bl.a. målning och montering av låsbom vid nodhuset. En jordkabel ska grävas ner runt nodhuset som skydd mot åska. Vidare saknas ännu några markavtal. Återställningsarbetena vid Mörtevik och Hemmingstorp inleds inom kort.
  I föreningens avtal med Telia finns en möjlighet att en gång per år utöka antalet gruppavtal. Håkan Landenmark får i uppdrag att efterhöra när i tid en sådan utökning kan ske.
 7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har godkänt samtliga de utgifter som föreningen 2018-04-24 redovisade i vår ansökan om delutbetalning av projektstöd och Länsstyrelsen beviljar föreningen ett bidrag på 1 155 744 kronor. Merparten av föreningens totala bidrag är därmed fastställt. Resterande delar av bidraget fastställs i samband med föreningens slutredovisning. Slutredovisningen ska ske senast 2020-12-31 men föreningens bedömning är att den kommer att göras betydligt tidigare.
 8. Föreningen har tidigare beslutat att upphandla ekonomitjänster från LRF konsult. Håkan Landenmark får i uppdrag att ordna en träff mellan LRF konsult och delar av styrelsen för att diskutera hur upplägget ska se ut.
 9. Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att minska antalet ledamöter i styrelsen. Förslaget motiverades med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen och övergått till en driftfas. Beslutet innebär att det i nuläget saknas ett antal områdesansvariga.
  Styrelsen konstaterar att de områdesansvariga hade en viktig funktion under föreningens första fas men att funktionen inte längre behövs i styrelsens nya fas och beslutar att ta bort uppdragen som områdesansvarig.
 10. Föreningen har på felaktiga grunder fakturerat fyra medlemmar för tomtgrävningar. Styrelsen beslutar att återbetala beloppen till de fyra medlemmarna.
 11. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Tommy Israelsson

Protokoll 180508

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 8 maj 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Håkan och Ulla Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Solveig Holmén, Lars Holmén kom ngt senare.

Frånvarande: P-G Larsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge, enligt bilaga ./. Meddelades
  att preliminärt bokslut från Lars Skogsberg vidarebefordrats till föreningens revisorer,
  Anders Ljungström och Ingvor Carlén för genomgång och godkännande.att faktureringen av gruppavtalen från Telia skett fr o m 1 mars 2018. Föreningen kommer nästa gång att fakturera för juni och juli månad, för att på så sätt komma i fas med Telias fakturering och fortsättningsvis kommer faktureringen ske som förskottsinbetalning.

  Håkan L redogjorde för slutbesiktningen av föreningens fibernät och därtill hörande skåp och byggnad. Samfälligheterna skall brevledes meddelas att de har möjlighet att lämna erinran fram till sista maj 2018.

  Önskemål inkommit om utökning av antalet gruppavtal.
  Beslutades invänta erforderligt antal innan ansökan kan ske till Telia. Samma förfarande gäller även vid förtätning av nätet. Ansökan till Telia kommer ske 1 gång/år.

  Konstaterades att det finns ett ”gruppavtalspaket” hos Håkan L, som inte avhämtats. Oklart vem som inte hämtat.

  Rörande återställning av vägar m m, meddelades att det skall ske snarast möjligt. Meddelades att i  nuläget är det svårigheter med leverans från ”grusåkarna” som har det ”ansträngt”.

 7. Under punkten ”att göra efter slutbesiktningen” beslutades följande:
 • Fylla på lite mer leca i skåpen, efter råd av besiktningsmannen.
 • Jobba vidare med markavtalen. (Leander´s, Lundvall´s och ”Tjos”).
 • Ansöka om servitut alternativt ledningsrätt. Håkan varit i kontakt med Monica Ek-R i frågan.
 • Beslutades att undersöka saken vidare.
 • Offerter inkommit rörande företagsförsäkring. Beslutades anta Länsförsäkringars offert.
 • Lars Holmén lät meddela att han kontaktat VänerEnergi rörande ledningskollen.
 • Beslutades att Lars H tar fram förslag på avtal med Väner Energi. Joachim J poängterade i sammanhanget vikten av att samtliga medlemmar informeras om att s k utsättningsanvisning är gratis.
 • NSI´s serviceavtal presenterades och diskuterades. Serviceavtalet hade varit föremål för diskussion även vid slutbesiktningen.Viktigt att få tillgång till DWG-filerna för att kunna redigera och uppdatera fiberkartan.
 • Beslutades lägga till en del kompletteringar samt även höra med Odensåker.
 1. Beslutades att
 • sända ut kallelsen till årsstämman den 16 juni, under vecka 21.
 • som tillägg till verksamhetsberättelsen skriver Lars Holmén om byggandet av nätet och projektet i sin helhet.
 • Budget för 2018 – 19 sammanställs av Håkan L, Gunnel J och Bo-Evert J.
 • Ordförande för stämman Ulf Runesson.
 • Joachim J ansvarar för AV-utrustning. Uppgifter lämnats från Torsö Bygdegård att fullständig utrustning finns.
 • Valberedningens sammankallande, Claes Läth informerad om val av nya styrelseledamöter.
 1. Rapporterades att redovisning till länsstyrelsen pågår.

 

 1. Diskuterades förslag på tid och plats för NSI-avslutning. Beslutades föreslå den 31 maj, ev plats Norrkvarn.
  Nya PUL, (nya dataskyddslagen GDPR) föranleder information till medlemmarna vilka regler som gäller för de uppgifter föreningen har om dem och hur de hanteras av föreningen.
  Avtalet med Johan Abrahamsson skall revideras.
  Beslutades inköpa dator till kassören samt upprätta en ”egen” mailadress till densamme. Beslutades att Gunnel J tar fram offert på lämplig dator.
 2. Nästa möte beslutades äga rum den 5 juni, kl 18.30, hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson

Protokoll 180228

 

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 28 februari, 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig Holmén.

Frånvarande: Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge enligt bilaga
  samt för lånelöftet från Nordea angående förlängning av lånet.
  Beslutades att godkänna Nordea´s villkor för kreditansökan.Vidare diskuterades upphandling av framtida fakturering. Två företag har lämnat in offert, varar det ena LRF.
  Beslutades att anlita LRF.Angående upptändning av nätet kunde konstateras att några enstaka problem kunnat identifierats. Vad styrelsen kände till i nuläget, enbart Elftorp, Tegelbruket och ”Berget” (J Abrahamssons byggområde) som inte fått fiber inkopplat.
  Beslutades tas upp vid nästa sammanträde.

  Beslutades att identifiera tekniska fel samt upprätta aktuell ”fellista”.
  Gerald W fick i uppdrag att kontakta Carl Kvaldén, NSI, i frågan samt att kontrollera Nodhuset.
  Det framkom också att medlem som har dålig TV-bild själv får kontakta Telia.

 2. Beslutades att Håkan L kontrollerar fakturering av gruppavtalen.

 

 1. Gunnel lät meddela att hon jobbar för fullt med rapporteringen till LST.

 

 1. Under punkten ”övriga frågor” diskuterades följande:
 • Besiktning av nätet, inte aktuellt i nuläget. Beslutades tas upp till diskussion med Carl Kvaldén.
 • Gunnel efterfrågade kvittenser på utlämnade Telia-paket. Eftersom ”paketen” inte tillhör fastigheten, utan är personliga, är det viktigt att det finns dokumenterat vem som kvitterat ut.
 • Serviceavtal kräver inte upphandling, då det inte är bidragsberättigat.
  Beslutades ta in offerter, samt ta upp frågan på nytt vid nästa sammanträde då Lars Holmén inte var närvarande vid dagens sammanträde.
 • Försäkring.
  Beslutades ge Håkan L i uppdrag att ta in offerter.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 4 april 2018, kl 18.30 hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

Nyhetsbrev – 24:e Mars

Fibernätet i full drift.

NSI, Zitius och Telia har nu rapporterat att alla med gruppavtal och som aktiverat sin anslutning skall ha full funktionalitet. Problem med switchar, adresser, och mediaomvandlare har åtgärdats. Införandeprojektet kan därför övergå till driftsfas.
Det innebär att framtida eventuella störningar för er med gruppavtal skall hanteras genom Telias support 90 200

För er utan gruppavtal hanteras driftstörningar från den internetleverantör och TV leverantör som ni har valt. Kontakta vid behov deras support.

Zitius ansvarar för att belysa vårt nät. På deras hemsida finns information vid driftstörningar generellt som var fallet den 18-03-13. Här en länk till deras driftinformation

Felanmälan och support sker inte genom Zitius utan genom respektive tjänsteleverantör.

Vi i styrelsen har inte möjlighet att bevaka driftstatus kontinuerligt och informera alla direkt. Vi föreslår att de 118 medlemmar som har Facebook-konto, hjälper till att sprida information.

Om man upptäcker generella driftstörningar och finner orsak i Zitius driftsinformation eller har info från Telias support, skulle det underlätta informationsspridningen till andra om man lägger ett inlägg på föreningens Facebook
Vi kommer på sikt att lägga på en funktionalitet på hemsidan så att man kan skriva inlägg där också. På så sätt kan alla medlemmar gemensamt ta ansvar.
I styrelsen har vi inte någon avsikt att anställa någon som står för kontinuerlig information i realtid, utan det blir när tiden medger. Den nuvarande ”byanätsavgiften” inrymmer inte någon ekonomisk möjlighet till en sådan befattning. Styrelsen har hitintills arbetat ideellt utan arvoden under de tre år som projektet har pågått.

Föreningen kommer inom kort att fakturera ut grund- och nätavgifter för ett kvartal (3mån) för samtliga anslutningar.

 • Anslutning Gruppavtal faktureras  295:-/månaden + nätavgift 50:- månaden.
  Totalt 1 035 kr inkl.moms för ett kvartal.
 • Anslutning Delår faktureras nätavgift 50kr/månad.
  Totalt 150 kr inkl moms för ett kvartal.
 • Anslutning Öppen faktureras nätavgift 50kr/månad.
  Totalt 150 kr inkl moms för ett kvartal.
 • Anslutning Passiv faktureras nätavgift 25kr/månad.
  Totalt 75 kr inkl moms för ett kvartal.

Våra medlemmar med gruppavtal och som har Telia som mobiloperatör betraktas som helkunder hos Telia som lämnar ett simkort för mobilt bredband med 20 gigabyte per månad. Passar bra på resan för surfplattan eller en 4G router från Telia eller olåst från annan leverantör. Kontakta kundtjänst 90 200 eller gå in på Mitt Telia så skickar de ut ett kort. Erbjudandet gäller fram till 14/5 2018. Det mobila bredbandet är kostnadsfritt till dess att man säger upp antingen mobilabonnemanget eller fasta bredbandet (gruppavtalet är bundet 5 år). Mobilabonnemanget måste stå på samma person som föreningens gruppavtal. Läs mer på denna länk.

Vi i styrelsen hoppas att ni alla är nöjda och vi ser fram emot att träffas på kommande årsmöte i sommar. Kallelse kommer när det närmar sig. Lämna gärna synpunkter på vår Facebooksida eller mail.

Vi sänder er nu varma hälsningar och tillönskar alla en riktigt Glad Påsk !

TorsöVägens Fiberförening /Styrelsen

Håkan Landenmark
P-G Larsson
Gunnel Johansson
Solveig Holmén
Gerald Wallstersson
Maria Israelsson
Tommy Israelsson
Lars Holmén
Joachim Johansson
Bo-Evert Jonsson

Nyhetsbrev – Dag 17 21:e Februari

Problem med aktivering av internet med fel adress?

Detta gäller framför allt dig som bor i Sundsören.

 

Vid aktivering på www.telia.se/aktivera eller  www.zmarket.se är det viktigt att ange rätt adress. En del försöker med Sundören Ekvägen 101. På svenskt adressregister finns dock inte gatunamnet med som officiell adress. Rätt är således att enbart ange Mariestad, Sundsören och respektive husnummer (ej fastighetsbeteckning).

Om du är osäker vilken den officiella adressen är, kan du kontrollera det i www.hitta.se

Klicka på din fastighet så ser du rätt officiell adress.

Om man ringer till Telia/Zitius och pratar om Ekvägen Granvägen mm så kommer de att säga att det inte finns något abonnemang på den adressen.

 

 

 

 

 

 

Router + Tv box till medlemmar med gruppavtal !

Äntligen… nu är grävning, blåsning, svetsning klar och all teknisk utrustning är på plats med undantag för två-tre fastigheter. Dessa fastighetsägare informeras personligen. Under förutsättning att nu inget tekniskt fel uppstår på utrustning över vilken föreningen inte råder, kommer nätet att driftsättas i månadsskiftet jan-febr.

Alla våra medlemmar har under hösten beretts möjlighet att välja anslutningsform. Vårt framförhandlade Gruppavtal visade sig vara mycket populärt och av samtliga 252 anslutningar kommer 186 st att vara av denna typ.

Till de medlemmar som beställt gruppavtal för internet, tv och telefoni
Enligt vårt avtal med Telia har de nu till föreningen levererat installationspaket innehållande Router med Wifi, 1 TV box, fjärrkontroll och patchkablar för utdelning till de som anmält sig för Gruppavtalet.

Den nya utrustningen ingår i ditt avtal och är vad du behöver för att kunna använda internet och se på TV efter den 1 februari.

 

Vi erbjuder två tillfällen då du kan komma och hämta den nya utrustningen

 • Lördagen den 20 januari, klockan 12 till 14

 • Lördagen den 27 januari, klockan 12 till 14

Lokal: Hassle idrottsförenings klubbhus. Hasslerörsvägen 20 i Hasslerör

 

OBS! När du hämtar ut utrustningen ber vi dig ta med giltig id-handling

 • För den/de som inte har möjlighet att hämta utrustningen vid något av dessa tillfällen kommer ytterligare möjlighet att ges efter kontakt med resp områdesansvarig hos föreningen.
 • Den nya utrustningen tillhör föreningen och är bunden till fastighe-ten/bostaden. Vi behöver därför veta vilka medlemmar som kvitterat ut utrustning.
 • Observera att tjänsterna inte fungerar före den 1 februari.
 • Instruktion för inkoppling av utrustningen finns i paketet.
 • Ev portering/överflyttning av befintliga telefonnummer samt support för medlemmar med Gruppavtal sker hos Telias kundtjänst telefon 90200.

Medlemmar som inte tecknat gruppavtal
ansvarar själva för inköp av egen router och aktiverar sitt internet/TV via Zitius hemsida www.zmarket.se

Viktig information om aktuellt läge

Bäste medlem!

 

Här kommer information om det aktuella läget för vårt fibernätsbygge.

 

 • Vår entreprenör NSI är i det närmaste färdiga med fibernätet. Det återstår bara lite svetsningar samt några samgrävningar med VänerEnergi. Detta innebär att löftet som NSI gav på vår extrastämma i januari – att de skulle vara klara till julen 2017 har uppfyllts.

 

 • Vi har den senaste veckan diskuterat tidsplanen för upptändningen med vår kommunikationsoperatör Zitius. Eftersom de använder Scanovas telestation i Mörtevik så är de beroende av att de får till en signal och anslutning där. Vi hade ett telefonmöte fredagen 8 december där både Zitius och Scanova deltog. I vårt avtal med Zitius framgår att fibernätet ska tändas upp senast 2018-01-31. Det är samma datum som i kontraktet med NSI. Vi fick inget klart besked på detta telefonmöte, men ska pratas vid i kommande vecka. Förhoppningsvis får vi då ett datum när upptändning kan ske. Vi återkommer naturligtvis så snart vi vet. Klart är att det inte blir Kalle Anka via fiber denna Julen.

 

 • Vi har full förståelse för att ni vill veta så att ni kan säga upp befintliga tjänsteavtal.

 

 • Beträffande gruppavtalen med Telia så har vi idag drygt 180 st som anmält att de vill ansluta sig till detta. Vi ska nu meddela till Telia vilka medlemmar som valt detta och får därefter de routrar som ingår i abonnemanget levererade till oss på ett ställe. Besked om hur vi ska distribuera dessa återkommer vi med.

  VIKTIGT: Det är några medlemmar som fortfarande inte meddelat oss vilket alternativ ni vill ha. Oavsett vilket av de fyra valen för uppkoppling ni väljer vill vi ha er anmälan. Detta för att kunna se att alla gjort ett aktivt val och att alla fått erbjudandet. För er som har flera anslutningar gäller det att lämna in ett avtal för varje anslutning, även om valet är lika för samtliga. Viktigt att vi får in svar från alla så att vi inte missar någon som vill ha gruppavtalet!

 

 • Beträffande den slutliga kostnaden är det för tidigt att göra några utfästelser idag. Vi jobbar med prognoser allt eftersom arbetet med fibernätet fortskridit. Den slutliga kostnaden kan vi inte meddela förrän vi ser slutbetalningen från Länsstyrelsen.

 

 • Avslutningsvis vill vi önska er en riktigt GOD JUL och Ett Gott Nytt År!

 

Styrelsen för Torsövägens fiberförening

Frågor och svar om driften

Fråga: Hur beställer jag tjänster till mitt internet utan gruppavtal?

Så här gör du för att koppla upp dig första gången och välja Internet-leverantör (för säkerhets skull kan du göra det från din gamla anslutning innan du släcker ner den. Alternativt beställer du från mobiltelefon med mobilt bredband:

 1. Koppla ihop mediaomvandlare, till egeninköpt router och dator. Sätt därefter på strömmen.
 2. Gå in på zmarket.se
 3. Ange fastighetens adress.
 4. Välj enlig eget önskemål valfri internetleverantör, hastighet, bindningstid, TV-leverantör mm.
 5. Följ anvisningar från vald tjänsteleverantör.
 6. Support ges av vald tjänsteleverantör.

Fråga: Mitt internet har slutat att fungera

Svar:
Problem med abonnemang och anslutning felanmäler du till din tjänsteleverantör. För att underlätta felsökning och påskynda hjälp med ärendet bör du fundera över följande frågor innan du kontaktar leverantören. 

1. Kontrollera att mediaomvanlarens (Raycore) powerlampa lyser med FAST blått sken. En blinkande lampa betyder att du inte har kontakt med vårt nodhus. Stäng av och sätt därefter på Router och Mediavandlaren.

2. Ansluter du din nätverkskabel direkt i ditt datauttag eller surfar du via router och/eller trådlöst? Om du surfar via router och/eller trådlöst; uppstår samma problem om du ansluter en nätverkskabel direkt till datauttaget? 

3. Har du testat att byta nätverkskabel? 

4. Vid vilken tid på dygnet upplevs problemet? Förekommer problemet vid en viss tidpunkt, vissa dagar eller är det konstant? 

5. Vår kommunikationoperatör Zitius, har på sin hemsida info om större driftsstörningar på https://vastragotaland.zmarket.se/privat/kundservice

Om du behöver ytterligare hjälp och
– har gruppavtal. Ring Telia 90200. Vårt gruppavtalsnr = Telia PA00271
– har eget tjänsteavtal. Ring din tjänsteleverantör

***

Fråga: Vart vänder jag mig vid faktuafrågor

Svar: LRF konsult (Fort Nox) fakturerar medlemsavgift, nätavgift och för de med gruppavtal tjänstekonstnaden. Vid frågor ring 0501-68851 Ylva Källgård eller maila ylva.kallgard@lrfkonsult.se
Om du inte har gruppavtal kommer särskild faktura från den/de tjänsteleverantörer du beställt tjänst/er från.

***

Fråga: Jag har gruppavtal och min TV box säger att jag skall ange aktiveringskoder för att starta upp den. Var hittar jag koderna.

Koderna för TV är personliga för varje medlem med gruppavtal även om avtalet går genom föreningen. Du hittar dem när du loggar in på www.telia.com/minasidor och loggar in med det personnummer som ni har angivit vid tecknande av avtalet. Du hittar koderna under särskild meny ”koder”

***

Fråga: Jag har inte gruppavtal men skulle vilja beställa det.

Svar: Medlemmar kunde teckna sig för gruppavtal från Telia med internet, TV och fast telefoni samt mobil playtjänst vid uppstarten av vårt nät.
Möjlighet till nya avtal är begränsad till en gång årligen. Kontakta styrelsen. Under tiden från du välja andra egna avtal via Zmarket.se Tänk på eventuella bindningstider.

***

Fråga: Måste jag beställa tjänster i nätet?

Svar: Nej det väljer du själv. Årlig medlemsavgift i föreningen ska ändå betalas. Har du i anslutningsavtalet valt passiv anslutning betalar de endast en reducerad nätavgift så länge du inte aktiverat någon tjänst.

***

Fråga: Kan man ha tjänster bara för delar av året?

Svar: Ja, titta på https://vastragotaland.zmarket.se Där finns tjänsteleverantörer som erbjuder månads- eller veckoabonnemang. Du betalar dock löpande nätavgift för hela året till föreningen så snart du tagit nätet i drift oavsett om du bara nyttjar tjänster under delar av året.

***

Fråga: Kan varje hyresgäst anmäla vad de vill ha själva, eller måste det gå genom mig som är hyresvärd/fastighetsägare?

Det är medlemmen (fastighetsägaren) som tecknar Gruppavtalet med föreningen och den som blir fakturerad på grundavgiften. Medlemmen kan överlåta till hyresgästen att aktivera anslutningen, och hyresgästen kan då välja ytterligare tjänster som utökat TV-utbud, annat telefonabonnemang än grundutbudet Mini m.m. Hyresgästen får då en egen faktura för kostnaderna för extratjänsterna utöver grundutbudet.

***

Fråga: Hur gör vi med de hus som vi grävt in till men som det inte är aktuellt att ha något avtal i än?

Svar: Om du inte vill aktivera din anslutning i samband med att nätet startas upp, kan du välja alternativet ”Passiv anslutning”.

***

Fråga: Kan man ha flera Digitalboxar för flera TV-apparater?

Svar: Ja, kolla villkor med din valda tjänsteleverantör för TV. De som väljer Gruppavtalet beställer när de aktiverar gruppabonnemanget hos Telia.

***

Fråga: Kan man ha trådlös anslutning för TV:n?

Svar: Ja, det finns utrustning för det. Kolla med din valda tjänsteleverantör för TV om pris. Har du Gruppavtal är en TV-sändare inbyggd i Routern från Telia som kan skicka signalen trådlöst till en eller flera TV-apparater Du beställer den trådlösa utrustningen och eventuell annan extrautrustning när du aktiverar ditt gruppabonnemang hos Telia.

***

Fråga: Vad krävs om man vill ha fler än en TV?

Svar: En digitalbox per TV. Kolla med den Tjänsteleverantör du valt för TV.

***