Protokoll 240514

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-05-14

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från 240410 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterar att arbetet med bokslutet. Preliminärt lutar resultatet åt ett mindre plus. Anna rapporterade om arbetet med att eventuellt byta bank.
  Inga ägarbyten eller nya medlemsansökningar har skett respektive kommit in sedan styrelsens senaste möte.
  Lars informerade om anslutningen vid en ny medlems fastighet. Andra boende i området har kontaktats om eventuell inkoppling men ännu har ingen bestämt sig för att gå med i föreningen. Lars informerade även om att det finns dokumentation som är felaktig och hur det kan rättas till.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Nils och Lars fortsätter se över vilka fastigheter föreningen inte har avtal kring. 
 8. Årsstämman arrangeras i Torsö bygdegård 16 juni klockan 15.00.
  Håkan fixar kallelsen, tar kontakt med valberedningen och ser till att det finns fika vid stämman. Anna fortsätter arbetet med bokslutet och har även kontakt med revisorerna. Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsberättelse.
 9. Övriga frågor:
  Telia har meddelat att de kommer att debitera nio kronor i månaden till de som har Telias mejl. Gerald har kontaktat Telia med frågan om mejlen ingår i gruppavtalet och Telia kommer att ta upp ärendet.    
 10. Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsstämman 16 juni 2024
 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 240410

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-04-10

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson (via skype), Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 

 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.

 5. Mötesprotokoll från 240226 godkänns och läggs till handlingarna.

 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerade om föreningens ekonomi, fakturering samt gruppavtal. Anna informerade även om bekymmer med föreningens bank och får i uppdrag av styrelsen att undersöka ett eventuellt byte av bank.
  Anna kontrollerar vad som gäller för föreningens försäkring hos Länsförsäkringar.
  Håkan Landenmark kontaktar Länsförsäkringar om någon av deras representanter kan vara med på något av våra kommande styrelsemöten. 
  Styrelsen godkände en ansökan om medlemskap. Lars Holmén tar kontakt med övriga boende i det aktuella området och undersöker om det finns intresse att ansluta sig till föreningen så att grävning kan samordnas.

 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025.

 8. Årsstämman arrangeras i Torsö bygdegård 16 juni klockan 15.00. Styrelsen träffas en timma innan. Håkan Landenmark bokar lokalen. Styrelsen tar fram verksamhetsberättelse, kallelse, bokslut samt kontaktar valberedningen.

 9. Övriga frågor:
  Föreningen har fått inbjudan av kommunen till en landsbygdsdialog den 18 april. Håkan Landenmark anmäler två deltagare.
  Styrelsen godkänner att Anna Abrahamsson får de timmar som krävs för att sköta föreningens ekonomiska redovisning.

 10.  Nästa styrelsemöte blir 14 maj 2024 18.30 hos Håkan och Ulla.

 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 240226

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2024-02-26

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson (via skype), Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 

 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.

 5. Mötesprotokoll från 231205 godkänns och läggs till handlingarna.

 6. Rapporter:
  Ekonomi: Anna börjar inom kort med debiteringen av bland annat gruppavtalen. Fakturorna kommer att ha 31 mars som förfallodag. Anna informerade om föreningens ekonomi.
  Ett ägarbyte har skett sedan förra styrelsemötet.
  Två nya fastigheter har anslutits till föreningen. En medlem vill ha gruppavtal från och med 1 februari, en önskar få avtalet under september 2024.
  Vid grävning på en medlems fastighet blev det problem. Styrelsen beslutar att medlemmen ska betala anslutningsavgift samt de extra kostnader som uppstått. Medlemmen och Torsövägens fiberförening ska även teckna ett ansvarsavtal.
  Gerald informerade om föreningens nya hemsida. Den är responsiv och kan ses i både dator såväl som i mobil.
   
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025.
  Föreningen ska ordna en lista över markägare som är berörda av fiberdragningen.
  Styrelsen uppdrar åt Nils Ryrberg att ansöka om inskrivning av markavtalen. I sammanhanget noteras att avtalen med styrelsens godkännande kontinuerligt undertecknats av områdesansvariga och i några fall konfirmerats av Håkan Landenmark i egenskap av föreningens ordförande. Vidare att de områdesansvarigas uppdrag från 2014 aldrig avslutats utan kvarstår i den mån de alltjämt är verksamma i föreningen.
  Dessutom ska de fakturor som är aktuella i samband med slutredovisningen plockas fram och skickas med redovisningen.

 8. Nästa styrelsemöte blir 10 april 2024 18.30 hos Håkan och Ulla.

 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 231205

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-12-05

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från 230926 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Preliminärt ligger prognosen på ett mindre plusresultat för 2023.
  Inga ägarbyten eller nya medlemmar har registrerats sedan styrelsens senaste möte.
  En person har frågat om hans fastighet kan kopplas in på föreningens nät. Det är möjligt och fastighetsägaren kommer att få betala den gällande anslutningsavgiften.
  Lars informerade om anslutningen av en fastighet. Föreningen ska ordna en skrivelse angående ansvaret då fiberledningen inte har kunnat sättas ut.
  Håkan fixar det traditionella julutskicket till föreningens medlemmar.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Håkan har en gällande fullmakt och sköter arbetet. Gerald har tagit fram en projektbeskrivning för Torsövägens fiberförening, enligt önskemål från Post- och telestyrelsen, PTS. Beskrivningen finns tillgänglig på hemsidan.
 8. Nästa styrelsemöte blir 6 februari 2024 18.30 hos Håkan och Ulla.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark        Gerald Wallstersson

Protokoll 230926

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-09-26

 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Anna Abrahamsson, Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från föreningsstämman 230829 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Fakturorna för 2023 ska nå medlemmarna inom några veckor. 17 nya anslutna med gruppavtal kommer att debiteras för kvartal 2-4, tre medlemmar som haft bekymmer med bland annat uppkopplingen kommer att debiteras för kvartal 3-4. Håkan och Anna ordnar ett informationsbrev som går ut till medlemmarna.
  Inga nya medlemsansökningar har kommit in sedan det senaste mötet.
  Lars Holmén väntar på besked från en medlem om när anslutningen kan ske.
  Håkan Landenmark informerade om att flera medlemmar fortfarande inte hämtat ut sina nya routrar.
  Gerald Wallstersson informerade, efter samtal med Telia, om att det krävs ett sim-kort för att kunna få fast telefoni. Det går bara att få ett sim-kort per medlem. Telefonen går inte via wifi men kan användas överallt där det finns ett fungerande mobilnät.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Det som främst återstår är ett antal fakturor som ska skickas in.
 8. Nästa styrelsemöte blir 6 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark        Gerald Wallstersson

Protokoll 230829

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-08-29

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från föreningsstämman 230611 och styrelsens konstituerande möte 230611 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Tre markavtal har kommit in till föreningen.
  Gerald har varit i kontakt med Telia om den fasta telefonin. De som vill ha det får ett sim-kort till en vanlig mobil. Telia ska skicka information. Föreningen lägger även ut infon på hemsidan. Alla medlemmar ska även få information via mejl från föreningen om fast telefoni, debiteringen av gruppavtal och andra avgifter samt att det finns routrar att hämta för de som ännu inte hämtat sin nya.
  Gerald och Lars hjälpte en medlem som inte fått någon signal. Det berodde på ett kabelbrott, fibern blåstes om och sedan fungerade allt.
  Lars informerade om jobbet att dra en ledning till en medlems hus.
  Utomhussirenen vid nodhuset har bytts ut.
   
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. Håkan fick en förnyad fullmakt från styrelsen. 
 8. Övriga frågor:
  Styrelsen beslutar att skaffa några extra tv-puckar att ha i reserv, Håkan och Gerald hjälpte nyligen en medlem som övertagit en fastighet men som inte hade rätt sorts tv-puck.
  Styrelsen diskuterade en medlems tillägg i avtalet angående mark. 
 9. Nästa styrelsemöte blir 26 september 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?