Mötesprotokoll

Protokoll 230611

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid: 2023-06-11.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Protokoll från föregående styrelsesammanträde 16 maj 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
 7. Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 8. Styrelsen beslutar att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
 9. Rapporter: Håkan Landenmark har ordnat en brandsläckare till nodhuset.
  En medlem har, efter arbete på tomten, tappat signalen från noden till fastigheten. Lars Holmén och Gerald Wallstersson ska undersöka vad som hänt.
 10. Övriga frågor: Styrelsen diskuterade en lösning för larmet då servicepersonal ska in i nodhuset. Styrelsen beslutar att omgående debitera avgiften för första och andra halvåret 2023. Tre medlemmar ska få reducering av beloppet på fakturan på grund av tekniska problem. Styrelsen tar kontakt med Telia för att diskutera kompensation för allt strul vid övergången till det nya avtalet. Gerald Wallstersson tar kontakt med Telia för att reda ut vad som gäller avseende sim-korten för de som har fast telefoni.
 11. Nästa möte blir hos Ulla och Håkan 29 augusti klockan 18.30.
 12. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Föreningsmöte 230611

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: 2023-06-11, klockan 15.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 18 deltagare.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Revisor Lars Arestrand föreslog att stämman skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2022. Se bilagor. Revisorerna efterlyste dock en flerårig underhållsplan som uppdateras årligen. Håkan Landenmark berättade att det finns en underhållsplan som tas fram i samband med slutredovisningen. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
 8. Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 29.985 kronor. I ny räkning överförs -167.626 kronor.
 9. Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
 11. Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Lars Holmén.
 14. Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Inga övriga frågor hade anmälts, men Lars Holmén informerade om riskerna för elektronisk utrustning vid åskväder och Gerald Wallstersson om den nya routern, inte minst om den fasta telefonin. Johan Lidefelt tipsade om att Telia har ett lager av begagnade grejer.
 17. Håkan Landenmark avslutar mötet.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Agneta Möller                                                    Jan Möller

Protokoll 230516

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-05-16

 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Teams), Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 30 mars 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna rapporterade om föreningens ekonomi. Ludvig & co ska börja med bokslutet inom kort.
  Ett ägarbyte godkändes av styrelsen.
  Inga nya anslutningar har skett sedan det senaste mötet.
  I inbjudan till årsstämman kommer styrelsen att skriva att de som ännu inte har hämtat sin nya router kan göra det på stämman. På den nya routern finns det inget uttag för telefon, som ingår i det nya gruppavtalet. Håkan kollar med Telia om de som vill ha telefon kan få en ”telefonbox” utan extra kostnad. 
 7. Övriga frågor:
  Håkan fixar kallelse, som skickas till medlemmarna senast den 28 maj, till årsstämman. Håkan ordnar även förslag till verksamhetsberättelse, som skickas till styrelsen för synpunkter. Handlingarna inför årsstämman kommer att läggas ut på hemsidan.
  Lars informerade om att ledningar till alla fastigheter är inmätta, vilket innebär att positionerna är dokumenterade.
  Nils undersöker om markavtal kan skrivas på fastigheten och inte på fastighetsägaren.
 8. Nästa styrelsemöte blir direkt efter årsstämman den 11 juni, då styrelsen konstitueras. När bokslutet är klart hålls ett styrelsemöte via Teams.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 230330

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-30

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 23-01-17 och 23-03-01 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna får i uppdrag att fakturera medlemmarna för det första halvåret 2023.
  Ett ägarbyte samt en medlemsansökan godkändes.
  78 medlemmar har hittills hämtat sina routrar.
  Håkan jagar Telia för besked om när den nya hastigheten är klar.
 7. Arbetet med slutredovisningen pågår.
 8. Övriga frågor:
  Årsstämman genomförs den 11 juni 15.00. Håkan bokar bygdegården. Föreningen kommer att bjuda på fika.
 9. Nästa styrelsemöte blir tisdag den 16 maj 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 230301

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-03-01 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från föregående styrelsesammanträde bordläggs till nästa sammanträde.
 6. Det nya gruppavtalet ska aktiveras den 29 mars. Kvartal 1 2023 faktureras med det gamla priset och kvartal 2 med det nya priset. Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan att ta fram ett informationsmaterial som via mejl och hemsida informerar både nuvarande innehavare av gruppavtal och de 16 nytillkommande om vilka tider och datum som gäller för hämtning av material med mera. Utlämningen kommer att ske hemma hos Ulla och Håkan Landenmark.
   
 7. Nodhuset saknar temperaturlarm. Gerald Wallstersson redovisar inkomna offerter gällande inköp och montering av ett sådant larm. Styrelsen uppdrar åt Gerald att slutföra affären.
 8. Nästa styrelsemöte blir 30 mars 18.30 hos Håkan och Ulla.
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.Vid protokollet


Bo-Evert Jonsson


Justeras


Håkan Landenmark                                     Gerald Wallstersson

Protokoll 230117

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2023-01-17

 

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221219 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge.
  Lars Holmén rapporterade om att Vänerenergi höjt sina priser med fem procent.
  Ett ägarbyte har skett. Styrelsen godkände bytet.
  Lars Holmén rapporterade om problemen vid ny installation av fiber. Problemen är åtgärdade.
  Erbjudanden om det nya gruppavtalet har skickats ut till medlemmarna. Föreningen behöver endast rapportera de som vill sluta med avtalet samt nya anslutna till Telia.
  Nils Ryrberg fortsätter arbetet med markavtalen.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen, som ska vara inlämnad senast 2025. 178 hushåll samt 57 arbetsställen är anslutna vilket ger en anslutningsgrad på 80 procent.
 8. Övriga frågor:
  Gerald Wallstersson informerade om att larmet vid nodhuset är testat och i drift. Det larmar till några i styrelsen via en applikation, vid bland annat inbrott, brand och elavbrott.
 9. Nästa styrelsemöte blir 1 mars 2023 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221219

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-19

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson,

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221206 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge.
  Tre nya medlemmar har anslutit sig till föreningen. Styrelsen godkänner ansökningarna.
  En överlåtelse av medlemskap godkänns.
  Nils Ryrberg och Håkan Landenmark fortsätter arbetet med markavtalen.

 7. Länsstyrelsen har erbjudet fiberföreningar som ännu inte gjort klart sina slutredovisningar en möjlighet att förlänga slutdatumet för redovisningens inlämnande. Styrelsen beslutar att nyttja erbjudandet.
 8. Lars Holmén informerar om att föreningen åter igen drabbats av problem i samband med blåsning av fiber.
 9. Nästa styrelsemöte blir 17 januari 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                       Gerald Wallstersson

Protokoll 221206

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-12-06

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson, Nils Ryrberg (via Skype) Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221122 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomiska läge. Fakturering av avgifter för det första halvåret 2023 kommer att ske när det nya avtalet trätt i kraft.
  Erbjudandet om det nya gruppavtalet kommer att skickas till medlemmarna av programvaruföretaget Assently. Erbjudandet kommer att kunna godkännas via bank-ID.
  En överlåtelse av medlemskap godkändes.
  Lars Holmén informerar om ett möte med Trafikverket angående placeringen av en cykelväg mellan Hassle och Sjötorp och vilka konsekvenser det kan få för föreningens nät.
  Nils Ryrberg och Håkan Landenmark fortsätter arbetet med markavtalen.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen. Tomas Birgersson har granskat och godkänt vissa delar. Budgeten är klar, resterande handlingar ska göras klara och behandlas av styrelsen vid kommande möte.
 8. Lars Holmén informerade om problem som uppstått vid blåsning av fiber.  
 9. Nästa styrelsemöte blir 19 december 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221122

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-22

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221107 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  En medlemsansökan godkänns. Fastigheten har dock ännu inte uppförts.
  Tre fastigheter ska anslutas till systemet under veckan.
  Styrelsen går igenom den skrivelse som ska bifogas när medlemmarna får ta ställning till om de vill ha det nya gruppavtalet.
  Arbetet med markavtalen fortsätter.
 7. Styrelsen jobbar vidare med slutredovisningen. Lars Holmén tar kontakt med Tomas Birgersson för granskning av handlingarna. Redovisningen ska kompletteras med en budget och några ytterligare handlingar. 
 8. Nästa styrelsemöte blir 6 december 18.30 hos Håkan och Ulla.
   
 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221107

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-11-07

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 221003 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Det ekonomiska läget är i stort sett oförändrat sedan förra mötet.
  Lars Holmén redogör för arbetet hos en blivande medlem samt vad markavtalet innebär. Lars kommer att ha fortsatt kontakt med personen.
  Tre fastigheter väntar på anslutning. Lars Holmén redogör för hur långt arbetet fortskridit.
  Gerald Wallstersson redogör för vad som gäller sedan förhandlingarna mellan Telia och Viaplay avbrutits. De som har gruppavtal går miste om vissa kanaler men kompenseras av Telia med tillgång till vissa andra kanaler.
  Arbetet med de nya gruppavtalen fortsätter. Senast under slutet av november ska medlemmarna få information om vad som gäller.
  Nils Ryrberg fortsätter arbeta med markavtalen.

 7. Arbetet med slutredovisningen pågår. Gerald Wallstersson gick igenom utkast till förvaltningsplan samt drifts- och underhållsplan. Styrelsemedlemmarna tittar på dokumenten och kommer med synpunkter vid kommande möte. Styrelsen ska även ta fram de intyg som krävs samt presentera en budget.
 8. Övriga frågor:
  Styrelsen beslutar att köpa in det larmsystem, som förordas av Gerald Wallstersson, till nodhuset. Larmet kostar 17 500 kronor exklusive moms och larmar, via en applikation, vid bland annat inbrott, brand, vattenskada och strömavbrott. Larmet installeras så snart nodhuset fått en internetanslutning.

 9. Nästa styrelsemöte blir 22 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 221003

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i Torsövägens fiberförening 2022-10-03

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson och Nils Ryrberg.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Nils Ryrberg.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen genomgås och godkänns.
 5. Protokoll från styrelsesammanträde 22-08-15 godkänns och läggs ad acta.
 6. Rapporter
  Anna Abrahamsson redogör för föreningens ekonomiska status och det noteras att kassa i dagsläget uppgår till ca 2 170 Kkr samt att aktuellt resultat överträffar budget.
  Lars Holmén redovisar hur arbetet med att ordna anslutning av tre fastigheter utförts. Det noteras att två anslutningar av de tre är klara.
  Tre personer har ansökt om medlemskap i föreningen. Två av dessa godkänns. Med den tredje, som framställt krav på kompensation för att ledningen korsar ett hörn på hans fastighet, beslutar styrelsen att Håkan Landenmark och Lars Holmén ska erbjuda en lösning som medför att han kan bebygga det berörda området trots ledningen.
  Styrelsen diskuterar gruppavtalet med Telia, hur det ska redovisas för medlemmarna och hur avtalstecknandet enklast kan genomföras. Anna Abrahamsson åtar sig att tillsammans med Gunnel Johansson utforma och distribuera ett informationsbrev (mail) till medlemmarna där gruppavtalet redovisas. Avtalstecknandet med medlem planeras i första hand ske genom att medlemmen med BankID bekräftar avtalet. Saknas BankID ges möjlighet att kontakta styrelsen för att teckna avtal på konventionellt sätt. Styrelsen beslutar att avgiften för gruppavtalet ska vara 310 kr/månad plus nätavgift.
  Nils Ryrberg anmäler att de första ansökningarna om inskrivning av markavtalen är postade och att granskningen av övriga erhållna avtal fortsätter.
  Fråga har uppkommit om åtgärder och kostnader i samband med att medlem önskar gå från aktiv till passiv. Det konstateras att åtgärderna därvid kan jämställas med åtgärderna när medlem ska aktiveras. Styrelsen beslutar utifrån detta förhållande att avgiften vid övergång från aktiv till passiv ska vara densamma som vid det motsatta förhållandet, dvs. 1000 kr. Om detta ska medlemmarna underrättas i informationsbrevet.
 7. Håkan Landenmark redovisar läget vad avser slutredovisningen som ska inlämnas före årets slut. Det noteras att viss komplettering av underhållsplanen ska ske vilken åtgärd Gerald Wallstersson påtar sig att se över. Vidare att de alltjämt uppkommande kostnaderna för anslutning av nya medlemmar omfattas av underlaget för bidrag.
 8. Under övriga frågor noteras att frågan om larm ännu ej slutförts.
 9. Nästa möte blir den 7 november 2022 hos Ulla och Håkan

Vid protokollet

Nils Ryrberg

Justeras:

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Protokoll 220815

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-08-15

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark samt nodhuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 22-05-18 och 22-06-12 samt från föreningsstämma 22-06-12 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:

Lars Holmén redogör för en lösning att ansluta fiber vid ett av områdena. Styrelsen godkänner förslaget och Lars jobbar vidare.
Håkan Landenmark har godkänt förslaget från Telia angående ett nytt gruppavtal. Styrelsen jobbar vidare med frågan.
Nils Ryrberg jobbar vidare med sammanställningen av markavtal.
Frågan om hanteringen för de som vill gå från att vara aktiv till passiv medlem bordläggs för att tas upp vid kommande möte.

 1. Arbetet med slutredovisningen pågår.
 2. Övriga frågor:

Lars Holmén visar med ett realtest för hur backupen med reservkraft vid nodhuset fungerar samt hur det nyinköpta reservkraftverket ska skötas.
Lars köper även in en lampa, armatur samt diverse material till nodhuset.
Gerald Wallstersson redogör för arbetet med att installera larm i nodhuset.

 1. Nästa styrelsemöte blir måndag den 19 september 18.30 hos Håkan och Ulla.
 2. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte  2022-06-12.

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte

Tid: 2022-06-12.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Frågan om protokoll från föregående styrelsesammanträde 18 maj 2022 bordlades till kommande möte.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
 7. Styrelsen beslutar att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 8. Övriga frågor: Styrelsen beslutar att anta Telias erbjudande om nytt gruppavtal. Medlemmarna kommer att få erbjudande om att teckna det nya avtalet. Det gamla avtalet upphör i början av 2023, som bland annat innebär att bandhastigheten ökas till 500/500. 
 9. Nästa styrelsemöte sker den 15 augusti klockan 18.30 hemma hos Håkan och Ulla.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll Föreningsstämma 220612

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: 2022-06-12, klockan 15.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 20 deltagare. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes. 
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Agneta Möller samt Jan Möller.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogör för styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning. Åke Brandberg redogör för revisorernas arbete. Revisorerna hade synpunkter på delar på styrelsens arbete, kan inte lämna någon fullständig revisionsberättelse  och överlämnar frågan om ansvarsfrihet till stämman. Se bilagor. Handlingarna finns även på föreningens hemsida.
 8. Balans- och resultaträkningen visar på ett överskott på 608 kronor. I ny räkning överförs -197.611 kronor.
 9. Stämman beslutar att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördelas mellan styrelse och revisorer, godkänns av stämman.
 11. Stämman beslutar att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslutar att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslutar om omval i styrelsen på 2 år av Bo-Evert Jonsson, Anna Abrahamsson och Alf Ehn.
 14. Lars Arestrand och Johan Lidefelt väljs till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslutar att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Gerald Wallstersson informerar om föreningens fibernät, bland annat om vad varje medlem ska tänka på vid arbeten på den egna tomten.
 17. Håkan Landenmark avslutar mötet. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Agneta Möller                                                    Jan Möller

Protokoll 220518

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-05-18

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 25 april 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson rapporterar om förslaget till bokslut. Styrelsen godkänner förslaget.
  En ny medlem har anslutit sig till föreningen. Styrelsen godkänner ansökan.

  Telia har lämnat en offert om ett nytt gruppavtal. Det nuvarande går ut vi närheten av årsskiftet 2022/2023. Styrelsen förordar att godkänna offerten, vilket bland annat innebär en uppgradering av bandhastigheten till 500/500. Föreningens medlemmar kommer att få information om avtalet under årsstämman den 12 juni.
  Lars Holmén har besvarat en förfrågan från kommunen om bygglovet för nodhuset.
  Gerald Wallstersson informerade om jobbet kring att ta in offerter för ett larm vid nodhuset.

 7. Arbetet med slutredovisningen pågår.
 8. Årsstämman:
  Håkan Landenmark ordnar kallelse samt verksamhetsberättelse till årsstämman. Håkan kontaktar även valberedningen och revisorerna. Anna Abrahamsson fixar fika vid stämman.

 9. Övriga frågor:
  Nycklar till nodhuset delades ut.

 10. Nästa styrelsemöte blir ett konstituerande möte efter årsstämman den 12 juni i Torsö bygdegård.
 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 220425

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-04-25

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Anna Abrahamsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 21 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson rapporterar om föreningens ekonomi.
  Inga nya medlemmar har anslutits eller ägarbyten skett sedan förra styrelsemötet.
  Styrelsen har möte via Teams med Rasmus Ullsten, Telia. Han svarade på frågor inför en eventuell fortsättning av föreningens gruppavtal med Telia. Rasmus kommer att skicka förslag på ett nytt avtal.
  Lars Holmén redogör för ett förslag angående rutiner för nycklar till nodhuset. Styrelsen godkänner förslaget.
  Gerald Wallstersson har skickat ut förfrågningar om ett larm för nodhuset. Styrelsen diskuterar de anbud som kommit in och Gerald kommer att kontakta ytterligare firmor. Frågan tas upp vid kommande möte.
  Lars Holmén har köpt in ett reservaggregat till nodhuset för el. Lars ser över kommande rutiner och fixar även installationen.
 7. Lars Holmén jobbar, tillsammans med Vänerenergi, vidare med dokumentationen inför slutredovisningen. Markavtalen återstår, Nils Ryrberg fortsätter arbetet.
 8. Övriga frågor:
  Föreningen står för fika under årsstämman som sker i Torsö bygdegård 12 juni 15.00.
 9. Nästa styrelsemöte blir onsdag 18 maj 18.30.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 220321

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-21

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 1 mars 2022 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson redogör för det preliminära bokslutet
  Inga nya ägarbyten har skett sedan senaste styrelsemötet.
  En medlem har bekymmer med IP-telefonin. Medlemmen åtgärdar problemen på egen hand.
  Håkan Landenmark har haft kontakt med Telia angående att föreningens gruppavtal går ut. En representant från Telia kommer att medverka vid nästa styrelsemöte.
  Lars Holmén tar kontakt med besiktningsman angående dokumentationen av vårt fibernät.
  Lars Holmén har vid två tillfällen förgäves försökt nå ansvariga för funktionen ledningskollen. Lars fortsätter jobbet.
 7. Slutredovisningen diskuterades och kompletterades. Risk- och konsekvensanalysen kompletterades och ett förslag togs fram. Förvaltningsplanen ska även kompletteras med en budget samt en redovisning av gällande avtal. Lars Holmén kontaktar en besiktningsman för delar som ska intygas av en oberoende besiktningsman.

 1. Övriga frågor:
  Håkan Landenmark kontaktar Länsförsäkringar om att tillhandahålla en brandsläckare till nodhuset.
  Gerald Wallstersson kollar pris för olika alarmfunktioner vid nodhuset.
  Lars Holmén kollar upp ett eventuellt köp av ett reservaggregat till nodhuset.
  Nils Ryrberg har skickat ut information till traktens fastighetsmäklare angående vad som gäller angående fibern vid en försäljning.
 2. Nästa styrelsemöte blir måndag 25 april 18.30.
 3. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Protokoll 220302

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-03-02

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 1 februari 2023 godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Tre medlemmar har haft problem med sina gruppavtal. Avtalet med Telia går ut vid kommande årsskiftet. Håkan tar kontakt med Telia och tar en dialog om förutsättningarna. Diskussionen fortsätter vid kommande möte.
 7. Slutredovisningen för förvaltningsplanen diskuterades och kompletterades. Lars Holmén blir kontaktperson för funktionen ”Ledningskollen”. Håkan ska kontakta länsstyrelsen och reda ut vad begreppet ”oberoende part” innebär i samband med dokumentationen av förvaltningsplanen. Risk- och konsekvensanalysen kompletteras vid kommande möte.
 8. Nästa styrelsemöte blir måndag 21 mars 18.30.
 9. Övriga frågor:
  Årsstämman ska hållas söndag 12 juni klockan 15.00 i Torsö bygdegård.
  Gerald Wallstersson informerar om en blankett som ska fyllas i av de som utför arbeten i nodhuset. Rutinerna kring den praktiska hanteringen klargörs.
 10. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson             

Protokoll 220201

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2022-02-01

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via telefon punkterna 6 och 7), Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 

 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.

 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 6 december 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

 6. Rapporter:

  Lars Holmén redogör för arbetet med rutinerna kring övergången för serviceavtalet från NSI till Vänerenergi. Styrelsen beslöt att godkänna den testfaktura som Vänerenergi skickat samt den kostnad som uppstår då ledningarna mäts in för de fastigheter där den uppgiften saknas.

  En ägarbyte har skett och styrelsen godkände den.

  Anna Abrahamsson redogör för det ekonomiska läget. Styrelsen ska inleda arbetet med budget för 2022. 

  Slutredovisningen ska vara klar vid kommande årsskifte. Styrelsen fortsätter arbetet. 

 7. Nästa styrelsemöte blir onsdag 2 mars 18.30. Plats bestäms senare.

 8. Övriga frågor: 
  Årsstämman ska hållas söndag 12 juni. Håkan bokar Torsö bygdegård, tidpunkt bestäms senare.

 9. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Protokoll 211206

Protokoll fört vid sammanträder med Torsövägens fiberförening 2021-12-06

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Till att justera dagens protokoll väljs Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 2021-10-05 gicks igenom och godkändes.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
  Anna Abrahamsson informerar om arbetet att göra föreningens fakturor tydligare.
  All fakturering för 2021 är klar.
  En ny medlem godkändes. Under året har fem nya medlemmar tillkommit och totalt har föreningen 243 medlemmar.
  Gruppavtalet med Telia går ut årsskiftet 2022/2023. Styrelsen diskuterade frågan och diskussionen fortsätter under kommande möten.
  Håkan Landenmark och Bo-Evert Jonsson redogjorde för ett möte, via teams, angående förvaltning av fiberföreningar. Styrelsen beslöt att föreningen ska bli medlem i Byanätsforum.
 7. Styrelsen fortsätter jobba med förvaltningsplanen. Frågan tas upp vid kommande möt
 8. Håkan Landenmark tar kontakt med Monica Ek-Remmert och svarar på mejlet från länsstyrelsen.
 9. Övriga frågor:
  Anna Abrahamsson skickar en julhälsning från föreningen till medlemmarna via mejl.
  Styrelsen godkände ett förslag om instruktioner till mäklare verksamma i området vid försäljning av fastigheter som har fiberanslutning från Torsövägens fiberförening.
 10. Nästa möte blir 1 februari 2022 klockan 18.30. Plats bestäms senare.
 11. Håkan Landenmark förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Protokoll 211005

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-10-05.

Plats: Hassle IP

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via Skype), Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 16 augusti godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. 
  Sex ägarbyten har anmälts och de godkändes. Två nya medlemmar godkändes.
  Styrelsen diskuterade problemen kring gruppavtalen. Olika listor ska gås igenom. Blanketten, som finns på hemsidan, vid övertagande av avtal har uppdaterats. Nils Ryrberg fortsätter jobba med rutiner vid övertagande av gruppavtalen.   
 7. Arbetet med slutredovisningen fortsätter. Till nästa möte ska styrelsemedlemmarna gå igenom utskickade handlingar och fortsätta arbetet.
 8. Bo-Evert Jonsson har påbörjat arbetet med rapporten som PTS, Post- och telestyrelsen, vill ha om föreningens verksamhet. Håkan Landenmark och Bo-Evert Jonsson fortsätter arbetet.
 9. Nästa möte blir den 16 november 2021 klockan 18.30 vid Hassle IP.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Protokoll 210816

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-08-16.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson (via Skype), Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 21 juni och föreningsstämma 21 juni, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. 
  Rutiner vid ägarbyten diskuterades. Nils Ryrberg tittar på hur rutinen ska bli mer tydlig angående gruppavtalet vid utträde.
  Två ansökningar om ägarbyten har inkommit och båda godkändes.   
 7. Arbetet med slutredovisningen diskuterades. Lars Holmén kontrollerar hur långt vi kommit med ledningsavtalen. Håkan Landenmark kontaktar regionen och ser hur vi kan få stöttning i arbetet. 
 8. Övriga frågor:
  Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson och Lars Holmén informerade om serviceavtalet som slutits med Vänerenergi. Tidigare hade NSI uppdraget.
  Lars Holmén köper in ett skåp, där pärmar och annat kan förvaras, till nodhuset
 9. Nästa möte blir den 20 september 2021 hos Ulla och Håkan.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

21-06-21 Konstituerande möte

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte

Tid: 2021-06-21.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 2 juni, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
 7. Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 8. Övriga frågor:
  Styrelsen ger Håkan Landenmark och Lars Holmén i uppdrag att teckna serviceavtal med Vänerenergi. 
  Styrelsen beslutar att godkänna en betalningsplan för en medlem. Anna Abrahamsson ordnar detaljerna. 
  En förfrågan om medlemskap beviljades. Samtidigt väntar föreningen på en uppsägning av ett tidigare avtal.
  Styrelsen beslutar att skaffa en router att ha i reserv. Håkan Landenmark kontrollerar möjligheterna.
  Gerald Wallstersson informerar om att en medlem inte kan koppla ihop sitt abonnemang via föreningen med ett abonnemang på en annan ort.
 9. Nästa sammanträde sker den 16 augusti kl 18.30. Plats bestäms senare.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Föreningsstämma 210621

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: Måndagen 2021-06-21, klockan 19.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 20 deltagare. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Barbro Wallenstein samt Ingemar Bergström.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Se bilagor. Handlingarna finns även på hemsidan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade på ett underskott på 183.219 kronor. I ny räkning överförs – 183.219 kronor.
 9. Stämman beslutade om att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor arvode att fritt fördela inom styrelsen godkändes av stämman.
 11. Stämman beslöt att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslöt att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslöt om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Lars Holmén och Nils Ryrberg.
 14. Helén Torstensson och Åke Brandberg valdes till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslöt att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Inga övriga ärenden hade inkommit.
 17. Håkan Landenmark avslutade mötet. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Barbro Wallenstein               Ingemar Bergström‹

Protokoll 210602

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-06-02.

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 13 januari, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. Styrelsen diskuterade föreningens framtida strategi kring avskrivningar. Tre nya medlemsansökningar har kommit in och styrelsen godkänner samtliga. Fem medlemmar har anslutit sig till gruppavtalet, Håkan Landenmark tar kontakt med dem och kontrollerar så att allt har kommit igång.
 7. Styrelsen beslutar att årets föreningsstämma ska hållas den 21 juni 19.00 i Torsö bygdegård. Anna Abrahamsson ser till att kallelse skickas ut till medlemmarna. Håkan Landenmark gör klart verksamhetsberättelsen för 2020. Verksamhetsberättelsen och bokslutet kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna innan mötet men måste beställas. Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson tar kontakt med revisorerna samt valberedningen.
 8. Övriga frågor:
  Serviceavtalet med NSI är uppsagt och upphör 30 juni. Lars Holmén informerade om arbetet att teckna ett nytt serviceavtal.

  Lars Holmén kommer att skaffa en hylla, för förvaring av bland annat pärmar, till nodhuset.

  Lars Holmén informerade om Vänerenergis önskan att ansluta sig till en del av föreningens nät.

  Västra Götalandsregionen har erbjudit föreningen att delta i en utbildning som ska stötta fiberföreningar i arbetet med att arbeta fram en verksamhets/förvaltningsplan. Håkan Landenmark tar kontakt med regionen och meddelar att vi är intresserade.

  Konsulten K-G Gustafsson har erbjudit sig att hjälpa till med förvaltningsarbetet av föreningen men styrelsen beslutas att tacka nej.
 9. Nästa möte blir ett konstituerande möte den 21 juni efter föreningsstämman.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Föreningsstämma 2021

TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening

Tid:               Måndagen den 21 juni 2021 kl 19.00

Plats:            Torsö Bygdegård

DAGORDNING

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3.    Godkännande av röstlängden
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6.    Fastställande av dagordningen
7.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12.  Val av ordförande
13.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
15.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
       sammankallande
16.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
       föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
17.  Mötets avslutande 

Även i år är det restriktioner för att hålla sammankonster.  Vi ska vara i stora salen på Torsö Bygdegård. Vi bedömer att det där kan hållas avstånd. P.g.a. detta vill vi gärna att ni anmäler deltagande på stämman på  mailto: torsovagensfiber@gmail.com

Om ni vill ha årsmöteshandlingar hemskickade via mail använd mailadressen ovan.

//Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Protokoll 210113

Plats: Per capsulan (Skype).

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 15 september, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
  Anna Abrahamsson informerar om ansökningar angående tre ägarbyten och en ansökan om nytt medlemskap. Styrelsen godkänner samtliga.
  Lars Holmén informerar om att sex medlemmar vill ansluta sig till gruppavtalet med Telia. Gerald Wallstersson lägger ut information på hemsidan om möjligheten att ansluta sig.
  Håkan Landenmark informerar om checklistan för slutredovisningen och vilka delar som andra föreningar fått påpekanden för. Lars Holmén och Gerald Wallstersson tittar vidare på vissa delar av checklistan.
  Gerald Wallstersson berättar om hur han hjälpt en medlem att få igång uppkopplingen, vilket gav värdefulla erfarenheter. Styrelsen beslutar att medlemmen inte behöver betala för tiden då uppkopplingen inte fungerat.
  Håkan Landenmark informerar om en förfrågan från länsstyrelsen om eventuell utbyggnad av nätet under 2021-2022. Håkan meddelar länsstyrelsen om att det handlar om en förtätning.
 7. Styrelsen beslutar om fördelning av 15.000 kronor för styrelsearvoden under 2021.
  Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson börjar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2020.
  Styrelsen beslutar att årets stämma ska hållas 20 juni i Torsö bygdegård. Datum och plats är preliminära beroende på hur pandemin utvecklas. Stämman ska hållas före 30 juni. 
 8. Övriga frågor:
  Nordisk Service Installation (NSI), en av föreningens entreprenörer, har genomgått en ekonomisk rekonstruktion. Nils Ryrberg kontrollerar företagets läge är just nu.
  Gerald Wallstersson informerar om en plattform där styrelsen kan lägga in information om föreningens verksamhet.
 9. Datum för nästa styrelsemöte hålls öppet och anpassas efter väder och pandemiläge. 
 10. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

God Jul!

Sundsören 2020-12-12.

Bäste medlem!

Här kommer lite information från oss i styrelsen för Torsövägens fiberförening ek.för.

Året som snart är till ända har varit olikt alla andra år. Det har gjort att vårt styrelsearbete har fått gå på halvfart eftersom vi försökt undvika de fysiska mötena.

 • Detta har inneburit att Länsstyrelsen möjliggjort att vi fått flytta fram slutredovisningen av vårt projekt, vilket gör att vi inte kan fastställa den slutgiltiga kostnaden för anslutningen ännu.
 • Vi har under året anslutit 3 nya medlemmar/fastigheter och några har gått från passiv till aktiv anslutning. Medlemsantalet är nu 238 st.
 • På årsstämman meddelade styrelsen att nätavgiften skulle höjas till 100:-/mån fr.o.m. 2021-01-01. Det har varit en del frågor på detta i samband med att fakturan för första halvåret 2021skickats ut. Att vi höjt nätavgiften beror på att vi var lite för optimistiska när det gäller kostnaderna. Svårt att budgetera så här i startskedet. Vi har som mål att komma så nära självkostnadspriset som det bara går. Vi äger dessutom vårt nät så ev. överskott går till oss själva.
 • Medlemsavgiften är oförändrat 200:-/år. För att underlätta faktureringen så har vi valt att dela upp den till 100:-/halvår.
 • Vi har fått frågor om nyanslutningar till vårt gruppavtal med Telia. Vi har möjlighet att nyansluta en gång/år. Vi ger nu de som inte är anslutna men vill bli det möjlighet att anmäla intresse via torsovagensfiber@gmail.com senast 31/1 2021. Kostnaden för gruppavtal inkl. nätavgift är 2021 395:-/mån. I gruppavtalet ingår TV (Telia lagom) samt internet 250/100 samt för den som vill ha IP-telefoni (fast telefon).
 • Vårt ankare Gunnel Johansson slutade i styrelsen vid årsstämman 2020. Ett stort TACK till Gunnel som hållit koll på oss i styrelsen genom åren!

Avslutningsvis vill vi önska våra medlemmar/ delägare i Torsövägens fiberförening:

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

Håll ut o Håll avstånd, så ses vi framöver!

// Styrelsen

Protokoll 200915

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-09-15

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Föregående mötesprotokoll från styrelsesammanträde 10 augusti gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
 7. Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson informerar om ett möte med Ludvig & co angående rutiner kring bland annat fakturering och redovisning.
 8. Nils Ryrberg redogör för arbetet kring inventering av markägaravtal och ledningsrätter. Totalt handlar det om 50-talet fastigheter. Nils Ryrberg och Lars Holmén jobbar vidare och undersöker på vilka ställen det saknas avtal. 
 9. Jobbet med en förvaltningsplan, som är en del i slutredovisningen, fortsätter. Bo-Evert Jonsson skickar ut informationsmaterial.
 10. Styrelsen godkänner en medlemsansökan som kommit in.
 11. Styrelsen beslutar ett en uppdaterad prislista om bland annat anslutningskostnader samt gruppavtal ska läggas ut på hemsidan
 12. Lars Holmén informerar om ett möte med Vänerenergi om korsningsavtal.
 13. Nästa sammanträdesdatum är 3 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
 14. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark                                    Gerald Wallstersson

Protokoll 200810

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-08-10

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson och Bo-Evert Jonsson

Övriga deltagande: Gunnel Johansson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 1. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
   
 2. Till att justera dagens protokoll, utses Gerald Wallstersson.
 1. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 2. Föregående mötesprotokoll från styrelsesammanträdena den 25 juni och 17 juli samt från föreningsstämman den 25 juni gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.

 3. Styrelsen beslutar godkänna en inkommen medlemsansökan.

 4. Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde att vid dagens sammanträde ta slutlig ställning till nivåer på administrativa avgifter.

  Styrelsen beslutar att ta ut en administrativ avgift på 1 000 kronor vid försäljning av fastighet och 300 kronor vid byte till och nyteckning av gruppavtal.

 5. Enligt det ursprungliga regelverket skulle föreningen slutredovisa till Jordbruksverket senast den 31 december 2020. På grund av den pågående pandemin har Jordbruksverket erbjudit fiberföreningarna möjlighet att flytta fram slutredovisningsdatumet till den 31 december 2022.

  Styrelsen beslutar att begära att föreningens slutredovisningsdatum flyttas fram till den 31 december 2021.

 6. Styrelsen beslutar att medge en medlem 90 dagars anstånd med betalning av en faktura
  .
 7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 15 september.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Gerald Wallstersson                                   

Föreningsstämma 200625

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Torsdagen den25 juni 2020, kl. 19.00.

Plats: Torsö Bygdegård.

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
 2. Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Bo-Evert Jonsson.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till justeringe, tillika rösträknare, valdes Marie-Louise Bergström och Anna Abrahamsson.
 5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Informerades att de finns i pappersversion, för den som önskar få en sådan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade ett underskott på 64 823 kronor. Årets förlust kvittas mot föregående års överskott. I ny räkning överförs 21 949 kronor.
 9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för ”anställd”, godkändes av stämman.
 11. Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift. Det antecknas att Styrelsen vid sammanträdet2020-06-22 beslutat att fr.o.m. 2021-01-01 höja nätavgiften för aktiva anslutningar till 100 kr/mån och för ej aktiverade anslutningar till 50 kr/mån.
 12. Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
 13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för Bo-Evert Jonsson och nyval 2 år för Anna Abrahamsson och Alf Ehn. Fortsättningsvis kommer styrelsen att bestå av 7 ledamöter.
  På grund av den pågående pandemin, kommer styrelsen genomföra avtackningen av de avgående medlemmarna Gunnel och Joachim Johansson samt Kjersti Wold vid ett senare tillfälle.
 14. Beslutades att till revisorer på 1 år, välja Helén Thorstensson och Åke Brandberg.
 15. Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Marie-Louise Bergström, tillika sammankallande och Gunnel Johansson.

Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justerat

Håkan Landenmark, ordförande

Marie-Louise Bergström                                                          Anna Abrahamsson

Protokoll 200625

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                25 juni 2020

Plats.             Torsö Bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Anna Abrahamsson, Alf Ehn och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson
 4. Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
 5. Beslutas att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 6. Beslutas att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
 7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 augusti


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson

Protokoll 200622

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-06-22

Plats: Hos Gunnel och Joachim Johansson, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén.
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
 6. Till dags dato har det, utöver styrelsen, endast inkommit fem anmälningar om deltagande i föreningsstämman. Styrelsen gör därför bedömningen att det inte krävs någon kompletterande digital lösning för medlemmars deltagande i stämman.
 7. Föreningen har en jämförelsevis låg nätavgift, 50 kr/mån för aktiverade anslutningar och 25 kr/mån för ej aktiverade. Avgiften utgör ersättning för att föreningen tillhandahåller nätkapacitet till medlemmarna. Avgiften ska även täcka föreningens kostnader för administration, underhåll och avskrivningar. I föreningens bokslut för 2019 redovisas ett negativt rörelseresultat och rörelseresultatet för 2020 förväntas också bli negativt.
  Styrelsen beslutar att fr.o.m. 2021-01-01 höja nätavgiften för aktiva anslutningar till 100 kr/mån och för ej aktiverade anslutningar till 50 kr/mån.
 8. Under några varma dagar i juni, uppmärksammade Gerald att nodens kylanläggningsfläktar gick för fullt. Gerald rengjorde hepafiltret och fann då även andra servicebehov på anläggningen.
  Gerald får i uppdrag att kontakta en servicetekniker.
 9. Gunnel och Bo-Evert har fortlöpande redovisat deras uppdrag att bl.a. ta fram förslag till nivåer på administrativa avgifter.
  Styrelsen beslutar att ta slutlig ställning till förslagen vid nästa, ordinarie, sammanträde.
 10. Styrelsen beslutar godkänna en inkommen medlemsansökan.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Lars Holmén                         

Protokoll 200604

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-06-04

Plats: Hos Gunnel och Joachim Johansson, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att den tidigare uppskjutna föreningsstämman ska genomföras den 25 juni klockan 19.00. På grund av de rådande begränsningarna vad gäller sammankomster överstigande 50 personer, ska medlemmar i förväg anmäla sitt deltagande via mail. I det fall att de inkomna anmälningarna överstiger 50, får styrelsen undersöka möjligheterna att erbjuda medlemmar digitalt deltagande i stämman. Slutlig ställning till en eventuell, digital lösning, tas vid nästkommande styrelsemöte.
 7. På grund av den pågående epidemin har slutdatumet för fiberföreningarnas slutredovisning flyttats fram. Håkan får i uppdrag att undersöka de närmare förutsättningarna för detta.
 8. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 22 juni.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson                                    

Protokoll 200218

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-02-18

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.

 1. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

 2. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 3. Det preliminära bokslutet för 2019 presenteras.
  Styrelsen beslutar att en närmare uppföljning ska göras vid nästa sammanträde.

 4. Styrelsen beslutar att föreningsstämman ska genomföras den 2 maj, klockan 15.00 i Torsö bygdegård.

 5. Kjersti Wold, Gunnel Johansson och Joachim Johansson meddelar att de avböjer omval inför kommande mandatperiod.

 6. Styrelsen beslutar uppdra åt Gunnel att upprätta ett förslag till utskick till föreningens medlemmar med information om föreningens faktureringsrutiner.

 7. Gunnel och Bo-Evert redovisar sitt tidigare uppdrag att aktualisera dokumentationen av rutiner, mallar och avtal.

 8. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 23 mars.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson                                    ”

Föreningsmöte senarelagt

Den sedan tidigare aviserade Föreningsstämman 2 maj är pga rådande omständigheter kring coronaviruset framflyttad till senare tillfälle. 

Nytt datum kommer meddelas senare.

Protokoll 191028

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-28

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
   
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.

 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.
   
 6. Ekonomirapport per den 27 oktober redovisas.         (bilaga)

 7. Med anledning av att föreningens entreprenör, NSI, har ansökt om företagsrekonstruktion, diskuteras konsekvenser för föreningen om rekonstruktionen inte beviljas.

 8. Styrelsen återupptar föregående mötes diskussion angående framtagandet av en förvaltningsplan, utifrån det exempel som Håkan tidigare inhämtat från Västra Tunhems fiberförening.

  Styrelsen beslutar att bjuda in Anders Kopp från Västra Tunhems fiberförening till nästa sammanträde.

 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 december


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                          Joachim Johansson

Protokoll 191001

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-10-01

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Kjersti Wold, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Lars Holmén
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 6. Ekonomirapport per den 1 oktober redovisas.                                          (bilaga)
 7. Föreningen ska ta fram en förvaltningsplan som ska bifogas slutredovisningen. Håkan har inhämtat ett exempel på utformningen av en sådan plan, som ska diskuteras vid ett kommande sammanträde.
 8. Föreningens entreprenör, NSI, har 2019-08-19 ansökt om företagsrekonstruktion. I nuläget är det oklart om en rekonstruktion kommer att beviljas. 
 9. Gerald förevisar den uppdaterade hemsidan. 
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 28 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                      Lars Holmén                        

Protokoll 190819

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-08-19

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Gunnel Johansson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 5. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 6. Ekonomirapport per den 19 augusti redovisas.                   (bilaga)
 7. Föreningens revisor, tillika medlem och vald av föreningsstämman, har debiterat för sina tjänster via sitt företag, där föreningens uppfattning är att revisorn ska arvoderas som förtroendevald. 
  Styrelsen beslutar, på grund av att det råder en del oklarheter som behöver redas ut, att godkänna fakturan för 2018 och fortsättningsvis arvodera uppdraget som ett förtroendemannauppdrag. 
 8. I samband med ombyggnadsarbeten på en medlemsfastighet, uppkom skador på en redan etablerad fiberanslutning. Föreningens entreprenör, NSI, har reparerat anslutningen och fakturerat föreningen. 
  Styrelsen beslutar, utifrån skrivningarna i föreningens anslutningsavtal, att debitera medlemmen föreningens självkostnader för återställningen av anslutningen.
 9. Gerald presenterar ett förslag till uppgradering av hemsidan, innebärande bl.a. ett utökat utbud av handlingar med mera.
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 1 oktober.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras                           

Håkan Landenmark                                            Gunnel Johansson                       

Konstituerande möte 190616

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                        16 juni 2019

Plats.                    Torsö Bygdegård

Närvarande:     Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Nils Ryrberg, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson.

 1.  Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2.  Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3.  Att justera dagens protokoll utses Gunnel Johansson.
 4.  Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
 5. Beslutas att utse Kjersti Wold till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 6. Beslutas att utse Bo-Evert Jonsson till sekreterare i föreningen.
 7. Det har uppstått behov av en smärre, kompletterande grävning i Örvallsbro. Lars Holmén får i uppdrag att anlita en gräventreprenör.
 8. Beslutas att sammankalla till ett möte med Lrf Konsult.
 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 augusti.


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                                                       Gunnel Johansson

Protokoll 190603

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-06-03

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson. Till att justera dagens protokoll, utses Joachim Johansson.
 3. Dagordningen gås igenom och godkännes.
 4. Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna. 
 5. Styrelsen beslutar godkänna ett upprättat förslag till verksamhetsberättelse och bokslut.
 6. 6 av 8 av de nya anslutningarna är nu i drift. De kvarvarande 2 anslutningarna färdigställs av NSI inom kort. 
 7. Håkan och Lars rapporterar från ett möte med Örvallsbro samfällighetsförening med anledning av de skador som uppstått i samband med fiberföreningens grävning i byn.
  Styrelsen beslutar godkänna det framförhandlade förslaget till ekonomisk ersättning till Örvallsbro samfällighetsförening
 8. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum vid det konstituerande mötet efter föreningsstämman, den 16 juni.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

Protokoll 190522

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-05-22

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén (från kl. 20.10), Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  Gunnel och Håkan arbetar med den sista delredovisningen till Länsstyrelsen.
 7. LRF konsult har tagit fram ett preliminärt bokslut för 2018. Håkan, Kjersti och Gunnel får i uppdrag att i samråd med LRF ta fram ett slutligt bokslut. 
  Ordföranden får i uppdrag att tillsammans med kassören och sekreteraren,
  ta fram föreningens verksamhetsberättelse för 2018.
 8. Styrelsen beslutar att fr.o.m. nästa faktureringsperiod påföra räntekostnader och eventuell inkassoavgift vid försenad betalning.
 9. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 3 juni.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson

Protokoll 190423

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-04-23

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. Efter det att föreningen fr.o.m. 1 mars utökat antalet anslutningar till föreningens gruppavtal, har det inkommit ytterligare förfrågningar. Styrelsen beslutar att avvakta med nya anslutningar tills det är klarlagt hur många anslutningar det i så fall handlar om. Enligt avtalet med Telia, kan gruppavtalet endast utökas en gång per år. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia i ärendet.
 8. Styrelsen konstaterar att det föreligger ett behov översyn av avtal, mallar, flödesscheman och andra dokument och uppdrar åt Håkan, Gunnel och Bo-Evert att ta fram förslag.
 9. Styrelsen beslutar att 2019 års årsstämma ska genomföras den 16 juni, klockan 15.00.
 10. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 22 maj

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark Joachim Johansson

 

Protokoll 190325

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-03-25

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna efter notering om att Lars Holmén var närvarade vid föregående möte fast det inte framgick av protokollet.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. LRF Konsult har skickat ut påminnelsefakturor till medlemmar som redan betalt på grund av att LRF Konsult inte har kunnat spåra avsändaren. Styrelsen uppmanar medlemmarna att ange antingen fakturanumret eller medlemsnumret som avsändare vid betalning.
 8. Efter det att 6 medlemmar fr.o.m. 1 mars har anslutits till Telias gruppavtal har det inkommit förfrågningar från ytterligare ett antal medlemmar. Håkan L får i uppdrag att kontakta Telia för att efterhöra om föreningen kan ansluta även dessa till gruppavtalet.

 9. Styrelsen beslutar att uppdra till Lars H att köpa in två hänglås till nodhuset.

 10. Föreligger förslag till riktlinjer gällande försenad eller utebliven betalning av fakturor enligt följande:
  Vid utebliven betalning har Föreningen rätt att av medlem, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt Räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen, och ersättning för kostnader enligt lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. (inkassoersättningslagen) som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnad för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. Vid utebliven betalning senare än 30 dagar efter fakturans förfallodag stängs medlemmen av från ledningsnätet. Återuppkoppling sker först efter betalning av hela skulden samt en öppningsavgift på 500 kr.
  Den yttersta konsekvensen av uteblivna betalningar är, enligt föreningens stadga och fastighetsanslutningsavtal, en uteslutning.

  Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

 11. Lars H och Bo-Evert J har på styrelsens uppdrag tagit fram ett förslag till fastighetsanslutningsavtal efter det att ledningsnätet färdigställts.

  Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

 12. Nästa styrelsesammanträde kommer att äga rum den 23 april.


Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson

Protokoll 190121

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2019-01-21.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga
 7. Autogirofunktionen i LRF-Konsults faktureringsrutin fungerar ännu inte fullt ut. Detta ska vara åtgärdat till nästa faktureringstillfälle
 8. 6 medlemmar har valt den erbjudna möjligheten att byta till Telias gruppavtal.
 9. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 19 mars 2019.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson

Protokoll 181203

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2018-12-03.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold, Joachim Johansson och Bo-Evert Jonsson

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
 7. Styrelsen beslutar att återbetala den resterande låneskulden, 300 000 kronor, till Nordea.
 8. Telia har meddelat att föreningen att det är möjligt att utöka antalet gruppavtal.
  Styrelsen beslutar att via ett massutskick erbjuda medlemmar möjligheten att byta till Telias gruppavtal.
 9. Merparten av tidigare påpekade återställningsarbetena har nu åtgärdats. Föreningen har träffat representanter för Örvallsbro vägsamfällighetsförening och gemensamt besiktigat grävarbetena där. Lars H får i uppdrag att i samråd med vägsamfälligheten ta fram ett förslag till åtgärder.
 10. Styrelsen beslutar att uppdra åt Håkan L och Gunnel J att lämna in en delredovisning till Länsstyrelsen.
 11. En medlem har drabbats av ett längre avbrott i sin anslutning på grund av ett hårdvarufel i Telias utrustning hos medlemmen. Telia har tagit på sig ansvaret och har reducerat föreningens faktura för gruppavtalet med 1 395 kronor.
  Styrelsen beslutar att kompensera medlemmen med samma belopp.
 12. Föreningsstämman har beslutat att det ska utgå arvoden till styrelsen om totalt 15 000 kr/år och att styrelsen själv får göra fördelningen av beloppet.
  Styrelsen beslutar att göra en fördelning enligt bilaga.
 13. Styrelsen beslutar att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt datalagen ”General Data Protection (GDPR) med föreningens tjänsteleverantörer, Zitius, NSI och LRF konsult.
 14. Styrelsen beslutar att lägga ut en reviderad version stadgan på hemsidan. Ändringen har gjorts för att möta Bolagsverkets krav.
 15. Styrelsen beslutar att uppdra åt Gunnel J och Bo-Evert J att inleda en översyn av föreningens avgiftssystem.
 16. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 21 januari 2019.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                        Tommy Israelsson

Protokoll 181008

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 8 oktober, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Lars Holmén Gerald Wallstersson,
Kjersti Wold och Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Lars Holmén.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Efter korrigering av uppgiften under punkt 6 i föregående protokoll om storleken på beviljat bidrag till det rätta, 1 737 760 kronor, lades protokollet till handlingarna.

 

 1. Rapporter
  Redovisning av föreningens ekonomi enligt bilaga /.
  Håkan har ännu inte fått besked från Telia om när utökningen av antalet gruppavtal tidigast kan ske.
  Återställningsarbetena vid Karlsvik, Mörtevik och Hemmingstorp inleds den 13 oktober.
  Jordkabeln runt nodhuset är nu nedgrävd.

 

 1. Håkan och Lars får i uppdrag att fylla på föreningens 41 skåp med ytterligare Leca-kulor.
 2. Styrelsen beslutar att genomföra en trivselaktivitet tillsammans med avgångna styrelsemedlemmar och revisorer.
 3. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 3 december.

 

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Lars Holmén

Protokoll 180827

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 27 augusti, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Kjersti Wold och
Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Joachim Johansson och Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.[spacer height=”20px”]
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.[spacer height=”20px”]
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.[spacer height=”20px”]
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.[spacer height=”20px”]
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.[spacer height=”20px”]
 6. Under punkten rapporter redogjorde Gunnel J för föreningens ekonomi, enligt bilaga. /.
  Av de åtgärder som krävdes vid slutbesiktningen återstår bl.a. målning och montering av låsbom vid nodhuset. En jordkabel ska grävas ner runt nodhuset som skydd mot åska. Vidare saknas ännu några markavtal. Återställningsarbetena vid Mörtevik och Hemmingstorp inleds inom kort.
  I föreningens avtal med Telia finns en möjlighet att en gång per år utöka antalet gruppavtal. Håkan Landenmark får i uppdrag att efterhöra när i tid en sådan utökning kan ske.[spacer height=”20px”]
 7. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har godkänt samtliga de utgifter som föreningen 2018-04-24 redovisade i vår ansökan om delutbetalning av projektstöd och Länsstyrelsen beviljar föreningen ett bidrag på 1 155 744 kronor. Merparten av föreningens totala bidrag är därmed fastställt. Resterande delar av bidraget fastställs i samband med föreningens slutredovisning. Slutredovisningen ska ske senast 2020-12-31 men föreningens bedömning är att den kommer att göras betydligt tidigare.[spacer height=”20px”]
 8. Föreningen har tidigare beslutat att upphandla ekonomitjänster från LRF konsult. Håkan Landenmark får i uppdrag att ordna en träff mellan LRF konsult och delar av styrelsen för att diskutera hur upplägget ska se ut.[spacer height=”20px”]
 9. Stämman beslutade, på förslag från valberedningen, att minska antalet ledamöter i styrelsen. Förslaget motiverades med att styrelsen nu lämnat bygg- och projekteringsfasen och övergått till en driftfas. Beslutet innebär att det i nuläget saknas ett antal områdesansvariga.
  Styrelsen konstaterar att de områdesansvariga hade en viktig funktion under föreningens första fas men att funktionen inte längre behövs i styrelsens nya fas och beslutar att ta bort uppdragen som områdesansvarig.[spacer height=”20px”]
 10. Föreningen har på felaktiga grunder fakturerat fyra medlemmar för tomtgrävningar. Styrelsen beslutar att återbetala beloppen till de fyra medlemmarna.[spacer height=”20px”]
 11. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober[spacer height=”20px”]

Vid protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justeras

 

 

Håkan Landenmark                                                                                                 Tommy Israelsson

Protokoll 180508

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 8 maj 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Håkan och Ulla Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Solveig Holmén, Lars Holmén kom ngt senare.

Frånvarande: P-G Larsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge, enligt bilaga ./. Meddelades
  att preliminärt bokslut från Lars Skogsberg vidarebefordrats till föreningens revisorer,
  Anders Ljungström och Ingvor Carlén för genomgång och godkännande.att faktureringen av gruppavtalen från Telia skett fr o m 1 mars 2018. Föreningen kommer nästa gång att fakturera för juni och juli månad, för att på så sätt komma i fas med Telias fakturering och fortsättningsvis kommer faktureringen ske som förskottsinbetalning.

  Håkan L redogjorde för slutbesiktningen av föreningens fibernät och därtill hörande skåp och byggnad. Samfälligheterna skall brevledes meddelas att de har möjlighet att lämna erinran fram till sista maj 2018.

  Önskemål inkommit om utökning av antalet gruppavtal.
  Beslutades invänta erforderligt antal innan ansökan kan ske till Telia. Samma förfarande gäller även vid förtätning av nätet. Ansökan till Telia kommer ske 1 gång/år.

  Konstaterades att det finns ett ”gruppavtalspaket” hos Håkan L, som inte avhämtats. Oklart vem som inte hämtat.

  Rörande återställning av vägar m m, meddelades att det skall ske snarast möjligt. Meddelades att i  nuläget är det svårigheter med leverans från ”grusåkarna” som har det ”ansträngt”.

 7. Under punkten ”att göra efter slutbesiktningen” beslutades följande:
 • Fylla på lite mer leca i skåpen, efter råd av besiktningsmannen.
 • Jobba vidare med markavtalen. (Leander´s, Lundvall´s och ”Tjos”).
 • Ansöka om servitut alternativt ledningsrätt. Håkan varit i kontakt med Monica Ek-R i frågan.
 • Beslutades att undersöka saken vidare.
 • Offerter inkommit rörande företagsförsäkring. Beslutades anta Länsförsäkringars offert.
 • Lars Holmén lät meddela att han kontaktat VänerEnergi rörande ledningskollen.
 • Beslutades att Lars H tar fram förslag på avtal med Väner Energi. Joachim J poängterade i sammanhanget vikten av att samtliga medlemmar informeras om att s k utsättningsanvisning är gratis.
 • NSI´s serviceavtal presenterades och diskuterades. Serviceavtalet hade varit föremål för diskussion även vid slutbesiktningen.Viktigt att få tillgång till DWG-filerna för att kunna redigera och uppdatera fiberkartan.
 • Beslutades lägga till en del kompletteringar samt även höra med Odensåker.
 1. Beslutades att
 • sända ut kallelsen till årsstämman den 16 juni, under vecka 21.
 • som tillägg till verksamhetsberättelsen skriver Lars Holmén om byggandet av nätet och projektet i sin helhet.
 • Budget för 2018 – 19 sammanställs av Håkan L, Gunnel J och Bo-Evert J.
 • Ordförande för stämman Ulf Runesson.
 • Joachim J ansvarar för AV-utrustning. Uppgifter lämnats från Torsö Bygdegård att fullständig utrustning finns.
 • Valberedningens sammankallande, Claes Läth informerad om val av nya styrelseledamöter.
 1. Rapporterades att redovisning till länsstyrelsen pågår.

 

 1. Diskuterades förslag på tid och plats för NSI-avslutning. Beslutades föreslå den 31 maj, ev plats Norrkvarn.
  Nya PUL, (nya dataskyddslagen GDPR) föranleder information till medlemmarna vilka regler som gäller för de uppgifter föreningen har om dem och hur de hanteras av föreningen.
  Avtalet med Johan Abrahamsson skall revideras.
  Beslutades inköpa dator till kassören samt upprätta en ”egen” mailadress till densamme. Beslutades att Gunnel J tar fram offert på lämplig dator.
 2. Nästa möte beslutades äga rum den 5 juni, kl 18.30, hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                           Joachim Johansson

Protokoll 180228

 

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 28 februari, 2018, kl 18.30.

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig Holmén.

Frånvarande: Lars Holmén.

 

 1. Håkan L hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

 

 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomiska läge enligt bilaga
  samt för lånelöftet från Nordea angående förlängning av lånet.
  Beslutades att godkänna Nordea´s villkor för kreditansökan.Vidare diskuterades upphandling av framtida fakturering. Två företag har lämnat in offert, varar det ena LRF.
  Beslutades att anlita LRF.Angående upptändning av nätet kunde konstateras att några enstaka problem kunnat identifierats. Vad styrelsen kände till i nuläget, enbart Elftorp, Tegelbruket och ”Berget” (J Abrahamssons byggområde) som inte fått fiber inkopplat.
  Beslutades tas upp vid nästa sammanträde.

  Beslutades att identifiera tekniska fel samt upprätta aktuell ”fellista”.
  Gerald W fick i uppdrag att kontakta Carl Kvaldén, NSI, i frågan samt att kontrollera Nodhuset.
  Det framkom också att medlem som har dålig TV-bild själv får kontakta Telia.

 2. Beslutades att Håkan L kontrollerar fakturering av gruppavtalen.

 

 1. Gunnel lät meddela att hon jobbar för fullt med rapporteringen till LST.

 

 1. Under punkten ”övriga frågor” diskuterades följande:
 • Besiktning av nätet, inte aktuellt i nuläget. Beslutades tas upp till diskussion med Carl Kvaldén.
 • Gunnel efterfrågade kvittenser på utlämnade Telia-paket. Eftersom ”paketen” inte tillhör fastigheten, utan är personliga, är det viktigt att det finns dokumenterat vem som kvitterat ut.
 • Serviceavtal kräver inte upphandling, då det inte är bidragsberättigat.
  Beslutades ta in offerter, samt ta upp frågan på nytt vid nästa sammanträde då Lars Holmén inte var närvarande vid dagens sammanträde.
 • Försäkring.
  Beslutades ge Håkan L i uppdrag att ta in offerter.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 4 april 2018, kl 18.30 hos Ulla och Håkan L.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

Protokoll 180207

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Onsdagen den 7 februari 2018

Plats: Hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel och Joachim Johansson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson

Frånvarande: P-G Larsson, Solveig Holmén, Tommy och Maria Israelsson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt medlemsläge enligt bilaga.
  • Håkan och Gunnel fortsätter diskussion med banken om utbetalning av lånelöfte. Banken har utlovat en snabb handläggning efter det att Kommunfullmäktige beslutat om förlängning av tiden för borgensåtagandets löptid.
  • Föreningen har fått in två svar på offertförfrågan gällande föreningens fakturahantering. Gunnel och Håkan får i uppdrag att utvärdera offerterna och återkomma med förslag till beslut vid nästa sammanträde.
  • Upptändningen av nätet blev något försenat och några medlemmar i Elfstorpsområde har ännu inte fått grävt, beroende på att Vänerenergi, som samförlägger för föreningens räkning, inte kunnat gräva då Länsstyrelsen inte beviljat tillstånd p.g.a. deras strandskyddsutredning inte är klar. Vänerenergi startar arbetet så fort som alla tillstånd är klara. Föreningens medlemmar i området är informerade om den uppkomna situationen .
 7. Håkan får i uppdrag att kontakta Telia för att räta ut en del frågetecken kring fakturering av gruppavtalen.
 8. Gunnel meddelar att hon inlett det tämligen omfattande arbetet med att förbereda en första delredovisning till Länsstyrelsen
 9. Nästa möte kommer att äga rum den 28/2 kl. 18.30 hos Håkan och Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Bo-Evert Jonsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

 

Protokoll 171123

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdag 23 november 2017

Plats: Hos Ulla o Håkan Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Solveig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga samt medlemsläget. Det diskuterades kring rapporten som Håkan och Gunnel gav från en träff den 14/11 med Länstyrelsen ang. utbetalningar. Angående grävläget återstår det tryckning under en del vägar, annars är grävningen klar. NSI håller nu på att sammansvetsa hela nätet. Nodhuset har nu försetts med ett lås. Gerald Wallstersson och Bo-Evert Jonsson redogjorde från möte med Johan Abrahamsson den 29/10.
 7. Av de tjänsteavtal som inkommit till föreningen har 170 st anslutit sig till gruppavtal.
 8. Ansökan om utökande av budgeten- förtätningen med kommande anslutningar efter att bidragsansökan lämnades in diskuterades.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl. 18.30 hos Håkan o Ulla Landenmark.
 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Tommy Israelsson

 

Protokoll 170522

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 maj 2017.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén, Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll samt protokoll fört vid upphandling av kommunikationsoperatör gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Under punkten rapporter, redovisade Gunnel Johansson föreningens ekonomi samt aktuellt medlemsläge enligt bilagaGunnel informerade också om att lånelöftet hos Nordea förlängs till 31 december 2017, på rekommendation från banken som ansåg att det var ”enklaste lösningen” t v.Rutiner för bevakning och godkännande av nya medlemmar diskuterades.Beslutades att Lars H och Håkan L bevakar och lämnar ”OK” för godkännande till Gunnel.Nya medlemmar som ansöker ”sent”, d v s efter att entreprenören (NSI) lämnat området får ansluta till s k ”självkostnadspris”, vilket innebär att medlemmen får, utöver de redan beslutade extra 40% på den slutliga avgiften, även betala extra  kostnader som tillkommer för inställelse av grävmaskin, grävning mm.Fakturahanteringen diskuterades. Konstaterades att fakturorna kräver specificering från NSI.Beslutades att frågan rörande den sista inbetalningen av totala avgiften/insatsen , tas upp den 18 juni och därmed blir ett s k ”stämmobeslut”.Beslutades att ”TVF”-skyltarna som saknas och skall sättas upp, tas med till stämman. Fastighetsägarna uppmanas då att själva skriva på fastighetsbeteckningen synligt på skylten.Informerades att ändringsavtalen är undertecknade så när som på tolv stycken som är kvar att underteckna.

  Lars Holmén informerade om fördelning av resurser (”pinnpojkarna”)och projekteringsläget. Konstaterades att grävningsarbetena avancerar snabbt

  Hemsidan diskuterades och det framkom att information om vad som hänt med grävning och vad som kommer ske här näst, bör läggas in. Även här uppmana fastighetsägarna att skriva på fastighetsbeteckningen på  ”TVF”-skylten.

  Lars Holmén informerade ytterligare om grävläget genom att på karta delge styrelsen hur grävningen är planerad och genomförd. Håkan understryker vikten av markavtalen!

  Det meddelades också att Länsstyrelsen kommer anordna utbildning rörande redovisning till Jordbruksverket.

 7. Beslutades att Håkan L begär skriftligt avtal från Zitius, som ”vunnit” KO- upphandlingen.
 8. Angående årsstämman den 18/6 framkom efter diskussion, följande:Kallelsen skickas ut omgående, dock senast den 4 juni. Handlingar såsom reviderat bokslut och verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan. Stadgeändringar tas upp på stämman för beslut. Bokslutet är inlämnat till revisorerna.Håkan L rekryterar extern ordförande. NSI och Zitius (Telia) inbjudna och kommer att medverka.
 9. Under övriga frågor diskuterades avtal som rör flera anslutningar. Konstaterades att vissa inte är undertecknade. Även frågan om kostnad för ”strandskydd” diskuterades. Oklart i nuläget hur kostnaden kommer debiteras.
 10. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 8 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Joachim Johansson

Protokoll 170418

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens Fiberförening

Tid: Tisdagen den 18 april 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Bo-Evert Jonsson, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig och Lars Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Pinnpojkarna har återigen träffats den 5/4 och anslutningen var bra. Utstakningarna utmed Ängavägen och Fåleberg är nu klar och Nolhassle kommer att stakas ut den 19/4. För att hinna med grävarna måste pinnpojkarna nu delas i två lag så de kan jobba med varsina områden. Markägare kommer att kontaktas vid utstakning för att förhindra avgrävning av kablar, vattenslangar och diverse. Hemsidan är nu åtgärdad av vår driftansvarige för data.
 7. KO-upphandlingen diskuterades och vid beslut kommer ett särskilt protokoll skrivas om tilldelningen av sådan för föreningen.
 8. Bo-Evert och Gunnel redogjorde för arbetet de gjort med ett nytt särskilt avtal till dem som ska ha flera anslutningar.
 9. Nästa styrelsemöte kommer äga rum den 22 maj kl. 18:30 på Brygghuset. Årsstämma kommer att hållas i Hassle kommunalhus den 18 juni kl. 15:00.
 10. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                       Tommy Israelsson

Protokoll 170403

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: Torsdagen den 3 april 2017 kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Solweig Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsläget. Lars Holmén redogjorde för träffen den 30 mars med de som hjälper till med utstakningar, vilken gick väldigt bra. Nästa träff med ”Pinnpojkarna” blir den 5 april. Fiberföreningen kommer medverka vid Sundsörens Gårds Samfällighets möte, och markägarkontakter diskuterades.
 7. Beslutades att områdesansvariga får delegation att teckna markavtal.
 8. Upphandlingen av KO diskuterades och vid dagens möte medverkade en av anbudsgivarna.
 9. NSI fiber kommer att börja gräva för vårt nät nästa vecka.
 10. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar och om efteranslutningar. Gunnel och Bo-Evert tar fram förslag på det till nästa styrelsemöte.
 11. Nästa möte beslutades äga rum tisdag 18 april kl. 18.30 på brygghuset.
 12. Mötet avslutades.

 

Vid Protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                     Joachim Johansson

 

Protokoll 170323

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid:  Torsdagen den 23 mars 2017, kl 18.30

Plats:  Brygghuset

Närvarande:  Lars Holmén,  Gerald Wallstersson,  P-G Larsson,  Joakim Johansson, Gunnel Johansson, Tommy Israelsson,  Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen lästes upp och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar.
  Föreningen har nu tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för medlemmarna hos Länsförsäkringar.
  Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén och Håkan Landenmark informerade om fibermötet de var på den 21/3 med  Vänerenergi.
  Föreningen har skickat ut ett tilläggsavtal till medlemmarna angående grävning fram till tomtgräns.
  Uppdrag kommer att ges till Karl Kvaldén på NSI fiber om kostnad för grävning över 30 m.
  Föreningen har nu gjort en kundregistrering hos  Ahlsells.
 1. Styrelsen hade besök av en KO vid mötet som redogjorde för dess utbud.
 2. Träff med markägare kommer att ske den 29/3.
 3. Träff med ”pinnpojkarna” dvs. de som vill hjälpa till, kommer ske den 30/3 då det kommer informeras om utstakningar mm.
 4. Det diskuterades om ett särskilt avtal med de som ska ha flera anslutningar. Beslut tas senare.
 5. Nästa möte beslutades äga rum måndag den 3/4 Kl. 18:30 på Brygghuset.
 6. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Tommy Israelsson

 

 

 

Protokoll 170313

Protokoll för vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 13 mars 2017, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig och Lars Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes, med tillägg i punkt 13, övriga frågor angående Inbjudan från VänerEnergi rörande träff den 21 mars samt mötet som Länsstyrelsen arrangerat den 28 februari på Gothia Science Park.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga
  Det meddelades också att två nya medlemmar tillkommit.
 1. Det rapporterades att ett antal offerter inkommit rörande KO-upphandlingen. Öppningsförfarandet dokumenterades i särskilt protokoll. Gruppen som arbetat fram upphandlingsunderlaget, d v s Gerald W, P-G L, Bo-Evert J samt Håkan L, fick i uppdrag att göra en första utvärdering av inkomna offerter, inför nästa styrelsemöte.
 1. Angående markavtalen, lät Lars Holmén meddela följande:
  Att Svenska Kyrkan godkänt och undertecknat sitt avtal
  Att träff med markägare kommer att ske den 15 mars 2017, tillsammans med NSI
  Att grävstart vid Tjos planeras påbörjas i slutet av mars 2017
  I sammanhanget diskuterades också förfaringssättet rörande utstakning för grävarna vid NSI. Vilka kan föreningen utse för det uppdraget
  Beslutades att ta upp frågorna rörande utstakning med NSI den 15 mars
  Beslutas även att använda befintligt markavtal.
 1. Diskuterades eventuellt tillägg till anslutningsavtalen med anledning av beslutet som togs vid extrastämman den 29 januari 2017, d v s att föreningen gräver fram till fastigheten i stället för till tomtgräns
  Det beslutades att bilda en grupp, bestående av Bo-Evert Jonsson, Gunnel Johansson och Håkan Landenmark som får till uppgift att ta fram en formulering av tillägget.
 1. Diskuterades avtal rörande medlemmar som vill ha fler anslutningar
  Beslutades att avvakta med beslut efter att ha överlagt med NSI i frågan.
 1. Diskuterades kostnad för ”sena anslutningar
  Beslutades att debitera insats med tillägg 40%, plus moms. Där grävaren passerat aktuellt område, tillkommer utöver ovan angivna pris, en debitering för faktisk merkostnad.
 1. Diskuterades sammankoppling med Vadsbo Fiber i Hasslerör
  Beslutades att Torsövägens fiberförening bekostar förbindelsen under järnvägen och fram till sammankopplingspunkten, under förutsättning att det kan ske som sambyggnad med VänerEnergi.
 1. VänerEnergi har inbjudit till träff med fiberföreningar den 21 mars
  Beslutas att Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén samt Håkan Landenmark åker. Håkan Landenmark redogjorde också för det av Länsstyrelsen anordnade mötet den 28 februari 2017. Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson samt Håkan Landenmark hade närvarat.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 23 mars 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                       Joachim Johansson

Protokoll Extra föreningsstämma 170129

Protokoll, fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 29 januari 2017, kl 15.00.

Plats: Hassle f d Kommunalhus (Tingshuset i Hassle).

 1. Stämman öppnades, efter att Håkan Landenmark tidigare hälsat alla välkomna, c a 50 medlemmar, (80 personer) samt representanter från NSI, som innan stämman redogjort för sitt framtida åtagande som totalentreprenör. Se bifogade anteckningar. ./.
 2. Till ordförande för stämman valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Till justeringsmän valdes Leif Cederman och Håkan Andersson.
 4. Med upphävande av tidigare beslut, beslutar stämman att föreningen skall stå för kostnaden för installation och grävning på medlemmens tomt, enligt avtalet med NSI. Föreningens kostnader för detta, utdebiteras till medlemmarna via insatsen och eventuella anslutningsavgifter.
 5. Stämman beslutade att ge styrelsen fortsatt uppdrag, att i samband med byggandet av fibernätet, förbereda för framtida anslutningar inom föreningens område.
 6. Informerades om utdebitering av insatser enligt följande: Inom kort kommer faktura på 100 Skr för medlemsavgift 2017, samt en insatsinbetalning på 10.000 Skr, totalt 10.100 Skr. Respektive medlem har tidigare betalat 5.000 Skr, vilket innebär att den totala insatsen f n är 15.100 Skr. Ytterligare en inbetalning kommer att krävas rörande anslutningsavgift, enligt punkt 4, till en kostnad av 2.600 Skr + moms=3.250 Skr, samt ev. ytterligare insatsinbetalning.
 7. Under punkten ”övriga frågor” informerades att framtida serviceavtal kommer upphandlas, försäkring för föreningen m m. I samband med att medlemmarna fick sina frågor bevarade, klargjordes b l a att utlagda kostnader för fiber vid försäljning av fastigheten, får säljaren ta ut den kostnaden av köparen. Informerades även att innan nästa föreningsstämma kommer styrelsen att informera om KO-upphandlingen som för närvarande ”ligger ute”.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark, ordförande

 

Leif Cederman                                            Håkan Andersson

Protokoll 170201

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening

Tid: 1 februari 2017 kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Solweig och Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Tommy och Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Gunnel Johansson.

Frånvarande: Joachim Johansson

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll från den 11 januari samt protokollet från extrastämman den 29 januari, gicks igenom godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi och nya medlemmar godkändes.
 • Beslutades att Håkan ringer till Anders Johansson för att diskutera ev. sammankoppling med Hasslerör och Torsö.
 • På stämman i Kommunalhuset den 29 januari var ca 80 närvarande.
 1. KO-upphandling annonserades ut den 23/1-2017
 2. Utdebitering av insatsen 10 000 kr + 100 kr medlemsavgift kommer ske snarast.
 3. Bordlades
 4. Beslutades att medlemsmatrikeln på hemsidan kommer att vara lösenordskyddad hädanefter och endast tillgänglig för styrelsen.Föreningen har fått en skylt som visar att vi fått bidrag till investering i ett nytt fibernät av EU och Sverige. Skylten kommer snarast att sättas upp.

  Vid aktuella tillfällen kommer markägarträffar äga rum.

 1. Nästa möte kommer att äga rum den 13 mars kl. 18.30  på Brygghuset.
 2. Mötet avslutades

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                           Tommy Israelsson

Protokoll 170111

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen den 11 januari 2017, kl 18.30.
Plats: Brygghuset.

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Håkan Landenmark, Lars o Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Joachim Johansson.

 1. Håkan Landenmark, hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs P-G Larsson.
 1. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes liksom kontraktet med NSI som framtagits, godkänts och undertecknats, lades till handlingarna.
 1. Gunnel Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, se bilaga. ./.
  Nya medlemmar rapporterades och godkändes.
  Frågan om anslutning i Hasslerör kom upp till diskussion. VänerEnergi (Fastbit) har informerat om att de måste passera järnvägen från ”Helgosson” ner till Hasselrörs skola, vilket skulle innebära möjlighet till samförläggning.
  Beslutades att Lars Holmén tar fram kostnadsförslag.
 1. Beslutades att gruppen som utsetts arbeta fram upphandlingsunderlag, jobbar vidare med det. Bo-Evert har påbörjat arbetet, enligt Håkan L. Gruppen träffas den 18 januari, kl 18.30, för att ha underlaget klart inför stämman den 29 januari.
 1. Diskuterades planering inför extrastämman den 29 januari, kl 15.
  Beslutades att styrelsemedlemmarna infinner sig kl 14. Joachim tar med AV material. I övrigt komma ihåg att ta med matrikel för ev rösträkning, förbereda sittplatser, samt ta fram ”förslag till beslut”.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 1 februari, kl 18.30 på Brygghuset,
 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                       P-G Larsson

Protokoll 161219

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 19 december 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Bo-Evert Jonsson, Maria o Tommy Israelsson, Gunnel o Joachim Johansson, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Solveig o Lars Holmén.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Noterades att skriftligt lånelöfte inkommit, samt att Håkan Landenmark ännu inte kontaktat Länsstyrelsen angående inaktuell karta som bifogats beslutet om beviljat bidrag från Länsstyrelsen. Han har för avsikt att lämna in aktuell karta tillsammans med lånelöftet.
 1. Informerades att Kommunstyrelsen beviljat kommunal borgen. Det är ett delbeslut och slutgiltigt beslut tas av Kommunfullmäktige som sammanträder den 30 januari 2017. Då förväntas fullmäktige tillstyrka kommunstyrelsens beslut. Om Länsstyrelsen skulle kräva, kan ett skriftligt delbeslut lämnas innan den 30 januari.
 1. Bo-Evert Jonsson redogjorde för kommunikationen med kommunens inköpsavdelning, med anledning av upphandlingen av totalentreprenad. Det föreligger 10 dagars avtalsspärr, efter att besked lämnats till berörda entreprenörer om vem som ”vunnit” upphandlingen. Under ”spärrtiden” kan inte avtal tecknas. I beskedet skall framgå från vilken dag avtalsspärren gäller. Krav som Länsstyrelsen ställer enligt LOU.Beslutades att tilldela NSI uppdraget, utifrån utvärdering av upphandlingsunderlaget.Referenser är tagna rörande NSI från såväl Dalnet som Odensåker och båda föreningarna är mycket nöjda och har enbart givit goda omdömen.Vid utvärdering och tilldelning av totalentreprenad skall särskilt protokoll upprättas. I övrigt fick Bo-Evert uppdraget att kontrollera hur man formellt går tillväga med tilldelningsbeslutet.Beslutades tillsätta en grupp, bestående av Gerald Wallstersson, Bo-Evert Jonsson, Lars Holmén samt Håkan Landenmark, som skall arbeta fram kontraktsunderlag.Beslutades även att kalla till stämma den 29 januari 2017. Uppgift om tid och plats kommer senare.
 1. Beslutades att sända ut en julhälsning till samtliga medlemmar i föreningen. Inom kort kommer mer information om hur långt styrelsen kommit i sitt arbete med att få ett fungerande fibernät.Beslutades även att tillsätta en grupp, bestående av P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson Gerald Wallstersson och Håkan Landenmark som skall arbeta fram upphandlingsunderlag för KO.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 11 januari 2017, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                             Joachim Johansson

Protokoll 161130

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: 30 november, 2016, kl. 18:30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim o Gunnel Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solweig Holmén

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 17 och 29 november, lästes upp och godkändes.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi och medlemsantal. Håkan informerade om att föreningen nu fått kommunal borgen men fortfarande väntar på lånelöfte från banken.
 7. Vid sammanträdet öppnades samtliga anbud som inkommit angående upphandlingen (se särskilt protokoll).
 8. Håkan Landenmark redogjorde för ett förslag till ett specialavtal som han skickat för godkännande till Grimlund på Tjos.
 9. Övriga frågor om ev. julhälsning till medlemmarna hänvisades till nästa möte.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 7 december kl.18:30 i Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 161117

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 17 november 2016, kl. 18.30

Plats: Brygghuset

Närvarande: Lars Holmén, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Bo-Evert Jonsson, Håkan Landenmark.

Frånvarande: Solveig Holmén, Joachim Johansson, Tommy Israelsson.

 

 1. Det beslutades att de i styrelsen som har ersättningskrav under året på telefonutgifter, bilersättning mm. Skall lämna in det senast 15 dec 2016.
 2. Specialavtalen med Säby, Fåleberg, Tjos och Abrahamsson kommer snarast att ordnas av Håkan.
 3. Lars Holmén redogjorde för de frågor som kommit in via mail. Bo-Evert Jonsson och Lars Holmén redogjorde och informerade om upphandlingen och att offerter inväntas.
 4. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi, medlemsantal och medlemsansökningar. Se bilaga!
  • Budgeten är reviderad och Håkan lämnar in den till Länstyrelsen.
  • Svar väntas på ansökningar om Kommunal borgen och lånelöfte.
  • Företrädaren för Net at Once kunde inte närvara vid mötet.
  • Håkan kunde med glädje meddela att föreningen äntligen blivit momspliktig.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Dagordningen godkändes.
 7. Att justera dagens protokoll utsågs Gunnel Johansson.
 8. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 9. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 10. Nästa möte kommer att äga rum onsdagen den 30 november kl. 18.30 i Brygghuset.
 11. Mötet avslutades

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                  Gunnel Johansson

Protokoll 160928

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 28 september 2016

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, P-G Larsson, Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Lars och Solweig Holmén

 

 1. Håkan Landenmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Att justera dagens protokoll utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter meddelade Håkan Landenmark att det inkommit en förfrågan från Anders Johansson, om en karta över området. Länstyrelsen har begärt in vissa kompletteringar av bredbandsansökan.Gunnel Johansson rapporterade om ekonomiläget och nya medlemmar.
 1. Bo-Evert och Lars arbetar på ett nytt upphandlingsunderlag rörande totalentreprenad.
 2. Specialavtal med Tjos kommer att skrivas. Lars och Håkan fortsätter med avtalsfrågan angående Fåleberg, Säby och Abrahamsson.
 3. Diskuterades om avgifter som blir vid senare anslutningar.
 4. Gunnel och Håkan gör ett nytt försök till skatteverket angående momsfrågan.
 5. Övriga frågor:
  Material- och personförsäkringar behöver inte tecknas i nuläget.
 1. Nästa möte kommer att äga rum den 12 oktober kl.18.30 och den 20 oktober kl.18.30 i Brygghuset.
 2. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                        Joachim Johansson

 

 

 

Protokoll 160616

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 16 juni 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim o Gunnel Johansson, Bo-Evert Jonsson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Solveig Holmén.

Frånvarande: P-G Larsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Protokoll från föregående sammanträde, 24 maj samt från stämman och konstituerande mötet den 5 juni, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Gunnel Johansson rapporterade om föreningens ekonomi samt medlemsantal och inlämnade avtal. Se bilaga ./.
  Tidigare beslut, från 22 februari, punkt 6, att områdesansvarig skall påminna medlem som inte betalt in insats/lämnat in avtal, ändrades. Beslutades att Gunnel Johansson även ansvarar för ”påminnelserna”.Fiberkonsult K-G Johansson kontaktad angående Börstorp/Enåsa, vilket visar att det finns 9 intresserade av 27 fastighetsägare.Lars Holmén fick i uppdrag att undersöka lönsamheten i att ansluta Börstorp/Enåsa.
  I sammanhanget konstaterades att Jordbruksverkets krav på att 85% av de anslutna skall vara fastboende, försämrar förutsättningarna för att kunna få bidrag. Bo-Evert föreslog att samtal med kommunens representant Anders Johansson. Här poängterades också Companion´s råd att inte utöka området, om det innebär försämring för föreningens medlemmar.Beslutades att Bo-Evert och Lars H jobbar vidare med upphandlingarna och ändra ansökan till i september.
  Ny kontakt med K-G Johansson krävs angående entreprenadupphandlingsavtal. K-G Johansson ombedd att kontakta Lars Holmén.Rapporterades från Torsö Skärgårdsfibers stämma. KO-upphandling gjorts med Net at Once, Villkoren klargjordes ej, men bra villkor för sommarstugeägare. Föreningens arbete beräknas färdigställt under 2017. Fastighetsägarna får själva ombesörja grävningen på den egna tomten.
 1. Beslutades avvakta med ansökan, tills kontakt är tagen med K-G Johansson.
 2. Beslutades avvakta med upphandling entreprenad och KO, tills kontakt är tagen med K-G Johansson.
 3. Under punken övriga frågor diskuterades försäkringsfrågan, b l a rörande person och stöld. Beslutades att frågan måste kontrolleras upp, hänvisades till Byanätsforum.Gunnel Johansson fick i uppdrag att lämna in ändring i stadgarna till Bolagsverket. (§ 16, punkt 16, samt utökning av föreningens område med Säby och Örvallsbro.)
  Håkan Landenmark skriver ut den reviderade versionen av stadgarna.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 5 juli 2016, kl 18.30 på Brygghuset. Med noteringen att om behov av tidigare kontakt uppstår, görs denna via mailkontakt medlemmarna emellan.
 2. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén
Justerat:
Håkan Landenmark                                                                                   Tommy Israelsson

 

Protokoll Styrelsemöte 160605

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening, konstituerande möte.
Tid: 5 juni, 2016, kl 16.00.
Plats: Hassle f d Kommunalhus.
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunnel och Joachim Johansson, Maria o Tommy Israelsson, Solveig o Lars Holmén, Bo-Evert Jonsson.

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och till sekreterare valdes Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Beslutades utse Bo-Evert Jonsson till 2:e vice ordförande.

5. Beslutades utse Gunnel Johansson som styrelsens kassör. Beslutades även att ordförande, vice ordförande samt kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.

6. Beslutades kontakta fiberkonsult K-G Johansson för arvoderad konsultation i samband med föreningens handläggning av ansökan.

7. Nästa möte beslutades äga rum den 16 juni, kl 18.30 på Brygghuset.

8. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Protokoll 160524

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Tisdagen den 24 maj 2016  kl. 18:30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Gunnel Johansson, Maria o Tommy Israelsson. Från 20:30 Joachim Johansson.

Extra inbjuden: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot.

Frånvarande: Solweig Holmén och P-G Larsson

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson
 3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.
 6. Rapporter:
 • Föreningen har f n 202 medlemmar varav 3 st är nya och 1 medlem är återvändande. 188 anslutningsavtal har hittills inkommit och flera är på väg. Tilläggsavtal till de som har flera anslutningar på samma fastighet måste också till.
 • Kassabehållningen i föreningen är fn 898.916:15 kr
 • Det har kommit in en del frågor i samband med anslutningsavtalen som gicks igenom och diskuterades. De kommer att tas upp på stämman den 5/6.
 • Den 11 maj hade styrelsen möte med Torsö skärgårdsfiber där de bl.a meddelade att de börjat gräva och att de har samläggning av sin fiber på en stor del av sin grävsträcka med Vänerenergi, som utför en del av sina arbeten på Torsö.
 1. Styrelsen diskuterade kommande anslutningsavgifter angående Bef. Ägare/ Försäljningar / Nybyggen. Förslag kommer att diskuteras på stämman den 5/6. Det kommer också att diskuteras och beslutas på stämman om ev. förseningsavgift vid för sen inbetalning av insatsbeloppet.
 2. Bo-Evert Jonsson gick igenom avtal för kommande entreprenadupphandling och jobbar vidare på det.
 3. Årsredovisning och verksamhetsberättelse kommer att skickas ut till samtliga medlemmar av Gunnel före stämman.
 4. På punkten Övriga frågor meddelades att 3 markavtal nu är skrivna och inkomna.
 5. Efter föreningsstämman i Hassle kommunalhus, hålls konstituerande möte med nya styrelsen, varvid tid o plats för nästa styrelsemöte bestäms.
 6. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Maria Israelsson

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                                                                        Tommy Israelsson

 

Protokoll 160504

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 4 maj 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén. Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot; Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Tommy och Maria Israelsson samt P-G Larsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades att 2 nya medlemsansökningar inkommit vilka godkändes.
  Totalt fanns 202 medlemmar i föreningen.
  Rörande föreningens ekonomi meddelades att det f n fanns 764.860:80 kronor på föreningens Plus-giro, 215.100 kronor i kundfordringar samt inga leverantörsskulder.
  Anslutningsavtalen och delinbetalningar kommer fortfarande in och vissa behöver kompletteras då b l a utskriftsversionerna varierat och därmed skapat oreda bland sidstyckena.Säby (Lidefeldt) undertecknat ett avtal och skall underteckna fyra, eftersom fyra fastigheter skall anslutas.
  Frågan om s k byanätsavgift hade kommit upp i samband med undertecknandet av avtalen. Konstaterades att den inte är fastställd ännu. Bo-Evert fick uppgiften att kontrollera hur andra föreningar beslutat.
  Det påpekades vikten av en s k ”deadline” för undertecknandet av avtal och delinbetalning av insats. Efter ”deadline” ett högre pris för anslutning? Två typer av avtal? Dessa samt flera andra frågor som inkommit, kommer tas upp på stämman den 5 juni.
 7. Angående lånelöfte inväntas regelverk från kommunen. Beslutades därför att ta upp frågan på nytt.
 8. Rörande entreprenadupphandling har inget aktivt skett, mer än ”sondering” hur marknaden ser ut idag. Svårigheter ser ut att föreligga att upphandla totalentreprenad p g a ”överhettad” marknad?! Diskuterades alternativet att ha entreprenaden uppdelad på grävning och ”blåsning”, vilket kanske skulle vara en fördel p g a marknadsläget.
  Beslutas att Bo-Evert Jonsson ställer frågorna om total- respektive uppdelad entreprenad till kommunens fibersamordnare, Anders Johansson, och Håkan L och Lars H tar kontakt med andra fiberföreningar.
  Det som också kommit fram i ”sonderingen” är att avtalet är enklare formulerat vid enbart gräventreprenad samt att kravet på förprojekteringen inte är så detaljerad jämfört med totalentreprenad. Tidplan för grävning kom upp till diskussion. Med tanke på grävning i anslutning till åkermark, torde september – april vara den tid som skapar bäst förutsättningar för minsta möjliga ”skada”.
 9. Diskuterades planeringen inför Stämman (Årsmötet).Verksamhetsberättelse upprättas av ordföranden, kassören och sekreteraren. Kallelsen skickas ut vecka 19.Extern ordförande skall rekryteras.
  Sammankallande till valberedningen (Claes Läth) kommer kontaktas av ordföranden.Joachim J tar med AV-hjälpmedel Lars Holmén ombads redogöra för projekteringen. Joachim J och Tommy I fick i uppdrag att sätta upp textad information om det kommande årsmötet på de befintliga stora ”TVF-skyltarna”.
 10. Under punkten övriga frågor beslutades att lämna förslag på tre datum till Torsö Skärgårdsfiber, som påtalat önskemål om träff. Den 9, 10 och 11 maj blev förslagen.
 11. Nästa möte beslutades äga rum den 24 maj 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 12. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

 

Protokoll 160419

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 19 april 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén, P-G Larsson, (senare delen av mötet).

Särskilt inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade väkommen och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom. Diskuterades formuleringen av punkt 7 ”Differentierade avgifter vid flera fiberanslutningar på samma fastighet”. Bo-Evert tagit fram en version som styrelsen beslutade anta. Därefter lades protokollet till handlingarna.
 1. Det rapporterades att 11 nya medlemmar ansökt om medlemskap och dessa godkändes. Lars Holmén tog på sig uppdraget att uppdatera fiberkartan samt föreningens karta på hemsidan. Sex stycken medlemmar begärt utträde. Konstaterades att det f n finns 202 medlemmar i föreningen.
  Rörande föreningens ekonomi rapporterades att det f n fanns 850.100 kr i kundfordringar, 170 medlemmar hade inte betalat in den fakturerade summan på 5.000 kr, samt att det fanns 154.190:80 kr på föreningens plusgiro.
  Erik Grimlunds medlemsansökan kunde godkännas då han åtagit sig att själv bekosta grävningen från Örvallsbro fram till Tjos. Detta innebär att Fiberföreningens område utökas med Tjos och förutsättningarna för detta kräver ”särskilt avtal”. I sammanhanget diskuterades även Johan Abrahamssons område. Lars Holmén redogjorde för det mail han sänt till Johan A där han upplyst om hur samgrävning skett med Väner Energi. Oklart hur det blir med anslutning till campingen och Brygghuset i nuläget. Även med Johan Abrahamsson krävs s k ”särskilt avtal”.
  Håkan Landenmark lät meddela att han ämnar närvara på Leadermötet den 20 april.
  Han informerade också om kontakt med Monika Ek-Remmert, där hon upplyst om bl a regler för poängsättning för s k lånelöfte, att det generellt var goda utsikter att lyfta bidrag för föreningarna i Västra Götaland, samt att Jordbruksverket kan ha synpunkter på s k ”vita fläckar” som kan komma uppstå och då  lägga ansvaret på fiberföreningarna att ”täcka dem”, vilket i förlängningen skulle kunna innebära att fiberföreningarnas områden ofrivilligt utökas.
 1. Beslutades avvakta Kommunfullmäktiges beslut om borgen den 25 april. Om bifall, kommer styrelsen uppsöka bank för s k lånelöfte.
 2. Diskuterades entreprenadupphandling. Bo-Evert tagit fram ”mall” rörande anbudsförfrågan. Den innefattar många detaljerade uppgifter som skall anges och specificeras. Lars Holmén och Bo-Evert Jonsson fick i uppdrag att ta fram förslag till formuleringar. Lars Holmén fick också i uppdrag att ta fram karta som illustrerar var grävning kommer att ske.
 1. Under punkten ”Övriga frågor” diskuterades följande: Håkan Landenmark tog upp fågran om medlemskap i ”Fibersamverkan” (ett nätverk för fiberföreningar). Medlemsavgift 300 kr. Det beslutades ge Gunnel Johansson i uppdrag att ansöka om medlemskap samt betala medlemsavgiften.
  Gunnel presenterade Årsredovisningen som undertecknades av styrelsen.
  Torsö Skärgårdsfiber uttryckt önskemål om erfarenhetsutbyte. Beslutades avsätta tid för sådan träff.
  Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Ellevio (Anders Johansson) angående eventuell samgrävning.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 4 maj 2016, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet förklarades avslutat.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                Joachim Johansson

Protokoll 160307

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Måndagen den 7 mars 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson; Gerald Wallstersson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén, Maria Israelsson.

Frånvarande: Tommy Israelsson.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under rubriken rapporter informerade Gunnel Johansson att det f n fanns 21.690:80 kronor i föreningens kassa och en fordran från staten på inbetald moms till ett belopp av 6.462:18. Hon lät också meddela att det fanns 203 godkända medlemmar. 7 stycken ansökningar hade avslagits då sökandena var bosatta utanför fiberföreningens område.
  12 medlemmar hade inte betalt medlemsavgiften för 2016.
  Beslutades att Gunnel Johansson i händelse att inbetalning medlemsavgift inte sker, skickar ut 2 påminnelser och därefter tar respektive områdesansvarig kontakt med medlemmen. Ett enklare sätt för kassören jämfört med det som beslutades i  protokoll 2016-02-22, punkt 6.

 

 1. Håkan Landenmark lät meddela att det fortfarande krävdes kompletteringar rörande ansökan till Jordbruksverket. Dels var inte borgensåtagandet/finansieringen klart, dels saknades uppgifter i ”obligatoriska fält” i ansökan som måste vara ifyllda innan den kan skickas in till Jordbruksverket.
  Beslutades att avvakta med kompletteringarna tills efter informationsmötet, som  VänerEnergi inbjudit till i morgon.

 

 1. Lars Holmén informerade om kostnaderna för samgrävning med VänerEnergi, första etappen Hemmingstorp – Furunäs.
  Beslutades att debitera varje fastighetsägare en del av insatsen, 5.000 kronor,  i samband med att denne tecknar anslutningsavtalet. Gunnel Johansson fick i uppdrag att skriva ett följebrev till deldebiteringen.

 

 1. Beslutades vidarebefordra Bo-Everts förslag till anslutningsavtal till Nils Ryrberg för granskning och utlåtande.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades åter Jordbruksverkets villkor för komplett ansökan, se punkt 7. Differentierade avgifter vid fler fiberanslutningar på samma fastighet togs också upp till diskussion. Beslutades att ta upp och besluta om dessa vid nästa sammanträde.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 30 mars, kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                       Maria Israelsson

Protokoll 160222

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Måndagen den 22 februari 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Maria och Tommy Israelsson, Gunnel och Joachim Johansson, Solveig o Lars Holmén.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Tommy Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under rubriken rapporter, informerade Gunnel Johansson att det fanns 15.148 kr i föreningens kassa, samt att det inte fanns några skulder och att fordran från staten på inbetald moms uppgick till 6.431,22 kronor. En ny medlem hade tillkommit.  Det fanns 200 betalande medlemmar. Meddelades att det gått ut påminnelse om inbetalning av medlemsavgiften för 2016. Trots påminnelsen, fanns 29 stycken medlemmar som ej betalt. Beslutades att respektive områdesansvarig skulle ta  kontakt med dessa och påminna på nytt.

 

 1. Fullmakt för ordföranden undertecknades, vilken Jordbruksverket begärt som komplettering. Rörande lånelöfte – kommunal borgen beslutades att kontakta Rune Skogsberg och Anders Johansson. I sammanhanget påpekades också vad som står att läsa i Bredbandsstrategi 2,0, Västra Götalans län: ”Västra Götalandsregionen och kommunerna kan bidra med full finansiering av nya fiberanslutningspunkter i särskilt utpekade bristoråden”.

 

 1. Beslutades skriva markavtal utifrån Companions mall och Anslutningsavtal med  Torsö Skärgårdsfibers version som mall. Det beslutades också att vid anslutning till flera byggnader på samma fastighet skulle regleras i separata avtal.
  Bo-Evert fick i uppdrag att fortsätta arbetet med anslutningsavtalet och delge styrelsen en omarbetad version via mail. Beslutades att anslutningsavtalet får ligga till grund för en anmodan  till medlemmarna att betala in en delsumma av insatsen, 5.000 kronor, för att b l a finansiera kostnader som kommer uppstå vid samgrävning med Väner Energi under våren/tidig sommar, sträckan Hemmingstorp – Furunäs. Tidpunkt för inbetalning  kommer beslutas vid nästa sammanträde.

 

 1. Under punkten övriga frågor beslutades att ordföranden skickar in undertecknad fullmakt (se punkt 7) till Jorbruksverket, samt att Lars Holmén har styrelsens fulla stöd att förhandla om samgrävningen med Väner Energi.

 

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum måndagen den 7 mars, kl 18.30 i Brygghuset.

 

 1. Mötet förklarades avslutat.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                          Tommy Israelsson

Protokoll 160210

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Onsdagen 10 februari 2016, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Lars och Solveig Holmén.

Extra inbjuden som adjungerad ledamot: Bo-Evert Jonsson

Frånvarande: Tommy Israelsson.

 1. Håkan Landenmark hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

 1. Till ordförande valdes, Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmen.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes, med noteringen om att punkt 8 (Kostnader för samgrävnng/slangdragning med VänerEnergi) fick ingå i punkt 6.

 

 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

 

 1. Under punkten rapporter informerade Gunnel Johansson om föreningens ekonomi. Det  fanns 10.572;38 kronor i tillgångar, en leverantörsskuld på 410;00 kronor,  samt en fordran från staten på inbetald moms som uppgick till 6.199;06 kronor. Gunnel lät också meddela att det f n fanns 201 medlemmar, varav en ej betalt och en begärt utträde ur föreningen. Det beslutades att Gunnel ska skicka ut ett mail eller personligt brev till dem som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2016. Visar det sig därefter att inbetalningar saknas, åligger det respektive områdesansvarig att ta kontakt med vederbörande.
  Lars Holmén redogjorde för den uträkning han gjort rörande samgrävning och slangdragning tillsammans med Väner Energi från Hemmingstorp fram till Furunäs. En kostnad som kommer uppkomma under första halvåret 2016 och som kommer kräva att föreningens medlemmar inbetalar en delsumma av insatsen. Inget beslut togs om delsummans storlek då oklarhet rådde över b l a momsfrågan.

 

 1. Ansökan om lånelöfte diskuterades. Gunnel Johansson hade skrivit ett informerande underlag till Nordea som därefter krävt kompletteringar, såsom protokoll från stämmorna 2015, samt undertecknade stadgar. Originalprotokoll från stämmorna i juni och augusti 2015 överlämnades till Gunnel. Undertecknande av stadgar skulle Håkan Landenmark ombesörja och sedan överlämna till Gunnel som därefter ombesörjer att kopior överlämnas till Nordea.

 

 1. Diskuterades utformning av anslutnings- och markavtal. Lars Holmén påpekade att markavtalets utformning har högsta prioritet då markavtalen skall tecknas samtidigt med VänerEnergi då de gräver sträckan Hemmingstorp – Furunäs nu i vår. Beslutades att Håkan L och Bo-Evert J arbetar vidare med avtalen. Advokat  Ryrberg konsulteras därefter.  Håkan kontaktar också Torsö Skärgårdsfiber och förhör om deras tillstånd att använda oss av deras avtal.

 

 1. Under punkten övriga frågor diskuterades kompletteringskrav rörande ansökan till Jordbruksverket. Beslutades att Håkan Landenmark undersöker saken vidare.
  Bo-Evert Jonsson och Håkan Landenmark åker på fiberföreningsmötet som VänerEnergi inbjudit till den 8 mars 2016.
  Till områdesansvariga för Gullberget utsågs Maria o Tommy Israelsson samt för Örvallsbro med tillägg av fastigheterna ”Murénius”, ”Werner” och Skara Stift (f d prästgården)Bo-Evert Jonsson. Lars Holmén behåller områdesansvaret för Säby t v.

 

 1. Nästa sammanträde beslutades äga rum måndagen den 22 februari 2016, kl 18.30 på Brygghuset.

 

 1. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                   Maria Israelsson

Protokoll 160121

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Torsdagen den 21 januari kl. 18:30
Plats: Brygghuset Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Gunnel Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson, PG Larsson. Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson adjungerad ledamot, samt Christine Ziske.
Frånvarande: Solveig Holmén

1. Mötet öppnades.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Maria Israelsson.

3. Tommy Israelsson valdes till att justera dagens protokoll.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll lästes upp och godkändes.

6. Rapporter:

 • Kassabehållningen i föreningen är f n 4.672,38 kr
  Föreningen har f n 200 medlemmar varav 2 ännu ej betalt medlems/inträdesavgift.
 • Lars Holmén gick igenom projekteringen. Han rapporterade att Säbyområdet i det närmaste är klart och även området Örvallsbro.
 • Gerald Wallstersson förevisade uppdateringen på fiberkartan som finns på hemsidan.
 • Skyltar finns men går inte att sätta upp pga tjälen i marken. Kommer att sättas upp senare.
 • Länstyrelsen meddelar att inga förhandsbesked om bidrag ges ut. Den 28 februari börjar länstyrelsen ta beslut om vilka som får bidrag. Gunnel tar kontakt med banken igen angående lånelöfte till föreningen.
 • Håkan rapporterar om att något KO-avtal inte behövs för att bli momsregistrerad. Han kontaktar skattemyndigheten ang. detta.

7. Det fördes diskussion om vad insatsenoch medlemsavgiften ska vara för de medlemmar som har flera fastigheter och extra anslutningar. Detta måste diskuteras närmare och något beslut togs därför inte.

8. Anslutningsavtal-Markavtal. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga.

9. Upphandling KO-entreprenör. Frågan bordlades då tiden inte räckte till för att diskutera denna fråga

10. Inriktningsavtal angående Samförläggning och Kanalisation mellan föreningen och Vänerenergi AB i område vid väster om Hassle-Säby är nu klart och undertecknades.

11. Nästa sammanträde kommer att hållas onsdagen den 10 februari kl: 18:30 i Brygghuset Sundsören.

12. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Maria Israelsson

Justerat:

Håkan Landenmark Tommy Israelsson

Protokoll 151210

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: 10 december 2015, kl 18.30.
Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, Tommy och Maria Israelsson, Joachim och Gunnel Johansson, Gerald Wallstersson, Solveig Holmén. P-G Larsson fr o m kl 19 och Lars Holmén efter fikapausen, c a 21.00.
Extra inbjudna: Bo-Evert Jonsson som adjungerad ledamot samt Christine Ziske.
1. Håkan Landenmark hälsade de inbjudna särskilt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom och godkändes med noteringen att Johan Abrahamsson blivit inbjuden till dagens möte, men lämnat förhinder. Protokollet lades därefter till handlingarna.

6. Under rubriken rapporter meddelades att det f n fanns 18.084;38 kronor i föreningens kassa. Fyra nya medlemsansökningar hade inkommit, men hade inte kunnat anmodats betala in medlems- och inträdesavgift p g a att kassörens internet f n är ur funktion. Skyltar, 6 stycken har överlämnats till Bo-Evert för uppsättning i Örvallsbro. Angående Säbyområdet, cirka 14 intresserade, varav det saknades drygt 10 medlemsansökningar. Beslutas att bjuda in Jovan Paskota till nästa sammanträde.

7. Diskuterades ansökan om lånelöfte, där kommunalråd Johan Abrahamsson låtit meddela att Mariestads kommun tagit beslut om att inte gå i borgen för lån till fiberföreningar, generellt. Bo-Evert Jonsson lät meddela att Gullspångs kommun borgar för lån till samtliga fiberföreningar inom Gullspångs kommun. Håkan Landenmark påtog sig, dels ta kontakt med andra fiberföreningar för att ev göra en gemensam ansökan om lånelöfte från Mariestads kommun, dels ringa upp Monika Ek Remnert angående förhandsbesked om bidrag, då det framkommit att Torsö Skärgårdsfiber erhållit sådant. Håkan påtog sig också att förhöra om ”riktigheten” i artikel i ATL (Lantbrukets affärstidning, tidigare troligen kallad Annonsblad Tidskrift för Lantmän) där det framgår att 20% av bidraget kan gå förlorat om antalet anslutningar blir 5% lägre än det antal som angivits i bidragsansökan. Detta skulle i så fall innebära att Jordbruksverket skärpt kraven dramatiskt gentemot bidragsmottagarna jämfört med tidigare. Rörande ansökan om lånelöfte beslutades att avvakta.

8. Beslutades att bordlägga frågan om anslutningsavtal – markavtal till nästa sammanträde.

9. Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson redogjorde för den mall/utkast de arbetat fram, för upphandling av KO/entreprenör. De påpekade att utöver mallen, behövs en komplettering med teknisk beskrivning samt ”skall-krav”. Även att det förmodligen krävs en mer detaljerad områdesbeskrivning. Utkastet rörande ”upphandling KO-entreprenör” gicks igenom och vissa delar omformulerades. Beslutades att styrelsen arbetar vidare med underlaget och går djupare i delarna som rör ”krav/viktning”. Gerald Wallstersson presenterade den s k ”publika kartan”. Den anger latitud och longitud och kan exporteras och användas av exempelvis grävaren samt även bifogas ansökan till KO. Gerald betonade att styrelsens medlemmar har olika behörighet för att ”gå in i” kartan. Lars Holmén har som exempel, behörighet att göra ändringar.

10. Under punkten övriga frågor presenterade Gunnel Johansson förslag till lägesrapport som kommer mailas/skickas ut till medlemmarna. Beslutades att regler för anslutningsavgift till flera hus på samma fastighet tas upp när samtliga styrelseledamöter är närvarande.

11. Beslutades att nästa sammanträde kommer äga rum den 21 januari 2016, kl 18.30, på Brygghuset.

12. Ordföranden tackade för det gångna året och önskade samtliga en God Jul och ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Protokoll 151124

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 24 november 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gunnel  Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Solveig Holmén. Extra inbjuden som  adjungerande  ledamot: Bo-Evert Jonsson.

Frånvarande: Gerald Wallstersson, Joachim Johansson

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll gicks igenom med kompletterande upplysningar att skyltar är färdiga för avhämtning på Tibro Reklam, samt att Gerald låtit meddela att de flesta fastigheterna, som godkänts som medlemmar, är inlagda på ”fiberkartan.se”. Varefter protokollet lades till handlingarna.
 1. Under punkten rapporter informerades:
 • Ekomomi: Den 23 november fanns 18.856;88 kronor i föreningens kassa. Ej betalda skulder cirka 6.385 kronor.
 • Nya medlemmar: F n 194 medlemmar varav 1 ej betalt medlems/inträdesavgift.(193 betalande). Inga nya medlemsansökningar hade inkommit.
 • Skyltar: Bo-Evert Jonsson skall få skyltar för uppsättning , när de avhämtats hos Tibro reklam.
 • Säbyområdet: Lars Holmén presenterade förslag på inriktningsavtal/samförläggning och kanalisation som inkommit från VänerEnergi. Lars H presenterade även en förprojektering av Säbyområdet och kunde utifrån den konstatera att utökningen av föreningens område med Säbyområdet, skulle innebära ett tillskott för föreningen med cirka 20.000 kronor.  Övriga i styrelsen framför ett stort tack till Lars Holmen för ”hedervärt utfört arbete”.
  Beslutades därefter att Lars H kontaktar ”Säby” och ber dem anmäla sig som medlemmar på föreningens hemsida, samt inbetala medlems-/inträdesavgift, totalt 200 kronor.
  Beslutades också att vid nästa sammanträde ta beslut om framtagna förslag om regler för avgift/insats för ägare av flera hus på samma fastighet.
  Lars Holmén påtog sig också att tills vidare vara s k områdesansvarig för Säbyområdet.
 1. Nils Ryrberg hade inte kontaktats av Håkan Landenmark. Avvaktar med kontakten tills avtalen är färdigskrivna.Beslutades att avvakta med kompletteringar till ansökan.Håkan Landenmark kontaktat Monika Ek- Remmert angående lånelöfte. Hon hänvisar till ett antal kommuner som gått i borgen för lån till fiberföreningar. Beslutades att bjuda in Johan Abrahamsson till nästa sammanträde, för att förhöra vad Mariestads kommun tagit för beslut i frågan. Håkan Landenmark åtog sig att kontakta Swedbank angående lånelöfte.

  Gunnel Johansson fick i uppdrag att inbjuda Johan A till nästa sammanträde.

 1. Companion kontaktats angående anslutnings-/markavtal, där de låter meddela att föreningen själv designar avtalen. Konstaterades att det finns många frågetecken runt momsplikten. Skatteverket har låtit meddela att de behöver mer information för att kunna bedöma frågan. Beslutades att Håkan Landenmark undersöker frågan vidare.

 

 1. Enligt uppgift kan upphandling av KO-entreprenör, göras tidigt. Beslutades att Bo-Evert Jonsson och P-G Larsson jobbar fram ett utkast på upphandlingsavtal snarast möjligt.
 1. Under ”övriga frågor” meddelades att mail inkommit från Christine Ziske där hon låter meddela sin positiva inställning till engagemang i föreningens styrelse. Eftersom det är stämman som beslutar styrelsens konstitution får hennes intresseanmälan överlämnas till valberedningen. Det beslutades att hon dock skall bjudas in till nästa sammanträde, och då även Jovan Paskota,  som ev kan utses som områdesansvarig för ”Säbyområdet”.Lars Holmén påpekade att det f n finns 2 olika versioner av föreningens områdeskarta, en på Facebook och en på föreningens hemsida. Beslutades ta upp detta på nästa sammanträde med Gerald Wallstersson.
 1. Nästa sammanträde beslutades äga rum, torsdagen den 10 december 2015, kl 18.30 på Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                           Maria Israelsson

Protokoll 151112

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 12 november 2015, kl 18.30.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Solveig Holmén.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes, Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Dagordningen, med tillägg av punkter rörande Örvallsbro och Säby under ”Övriga frågor”, godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det vid dags dato är 191 medlemmar.  Att det i föreningens kassa  finns 21.823;88 kr.
  Gunnel Johansson informerade från de bankbesök hon gjort för att förehöra om lånelöfte för föreningen. Detta visar sig svårt då bankerna antingen kräver ”Handling som säkerställer EU-bidrag”, eller annan säkerhet för att låna ut. En av bankerna lånar inte ut till föreningar över huvud taget.  Håkan Landenmark har mailat Monica Ek Remmert b l a med frågeställningen hur föreningen skall förfara med ekonomin om EU-bidraget dröjer.
  ”Ny medlem” Gordon Ahlberg, anmält sig på nytt. Håkan Landenmark fick i uppdrag att på nytt kontakta honom, då medlemskap inte är aktuellt då G A bor utanför föreningens upptagningsområde.
  Informerades om att Anette Trenge övertagit Ingemar Trenge´s fastighet, belägen i Hemmingstorp.
  Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Tibro Reklam och beställa 50 stycken skyltar. Tommy och Maria Israelsson åtog sig att hämta dem och v b f till Conny Johannson, Grönebäck för montering.
  Lars Holmén meddelade att han varit i kontakt med Wikstrands och fått besked att deras kostnadskalkyl baserar sig på exklusive moms. Att de på förfrågan hur Wikstrand´s  tidplan ser ut för ev entreprenad, svarat; att ”2016 ser ansträngt ut och att de tar ställning i frågan när offertförfrågan inkommit”.
 1. Håkan Landenmark meddelade att Nils Ryrberg är villig att åta sig uppgiften ”upphandlingskunnig” i föreningen. Det fastslogs att ansökan om EU-bidrag måste kompletteras med fler handlingar. Beslutades att invänta med komplettering tills samtliga handlingar inkommit.
 2. Anslutnings-/markavtalen diskuterades och bedömdes vara i  behov av omformulering utifrån framtagna mallar.  Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Companion, men även konsulterar Nils Ryrberg för att formuleringen skall bli rätt.
 1. Det fastslogs att frågan om KO-upphandling och momsfrågan är högaktuell. Formuleringen ”Anslutningsavgift/insats” blev förvillande. Hur skapa klarhet i dessa begrepp och få dem juridiskt hållbara, för att föreningen skall få tillbaka erlagd moms? Håkan Landenmark fick i uppgift att höra med Companion om de har några råd att ge oss.
 1. Under punkten övriga frågor lät Lars Holmén meddela att han varit i kontakt med Bo-Evert Jonsson, Örvallsbro, och fått besked att denne är intresserad att ingå som adjungerad ledamot i föreningens styrelse samt ”områdesansvarig” för Örvallsbro. Det konstaterades att han  ev också bör tillfrågas för området ner mot kyrkan och Gullberget. Beslutades att lämna besked till Gunnel Johansson när områdesansvaret för Bo-Evert är helt klart. Beslutades också att bjuda in Bo-Evert till nästa sammanträde.
  Lars rapporterade vidare om kontakten med Johan Lidefeldt och refererade samtidigt till mötet med VänerEnergi och kommunens fibersamordnare. VänerEnergi ser helst att Säby ingår i Torsövägens Fiberförening, men enligt den kostnadskalkyl Lars Holmén gjort, framgår att kostnaderna kommer överstiga intäkterna. Området Säby bordlades t v, men det beslutades att Jovan Paskota skall kontaktas av Lars Holmén för att diskutera frågan vidare.
  Gerald Wallstersson åtog sig att lägga ut medlemmarna/fastigheterna i ”fiberkartan.se”. Lars Holmén projekterar vidare i ”Tekla”.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 24 november 2015, kl 18.30, Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

 

Protokoll 151022

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 22 oktober 2015.

Plats: Brygghuset

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Under punkten ”Rapporter” informerades:
 • Ekonomi: Att det f n finns 21.123:88 kronor i föreningens kassa. Inga leverantörsskulder.
 • Nya medlemmar: 3 stycken nya medlemmar hade godkänts. För närvarande finns 187 medlemmar, varav 184 stycken betalt inträdes/medlemsavgift. Det noterades att det saknas medlemsansökningar från Örvallsbroområdet för att de skall kunna komma i fråga för anslutning till fiberföreningen. Det var tidigare satt ett krav att 6 ev 7 fastigheter måste anslutas för att det inte skall innebära ”merkostnad” för föreningen. Solveig Holmén åtog sig kontakta Bo-Evert Jonsson, som är kontaktperson för området och ber denne ”stöta på” de medlemmar som inte ansökt.
 • Styrelseledamöterna Lars och Gunilla Johansson, har i mail begärt att få bli entledigade som styrelseledamöter tillika områdesansvariga, med omedelbar verkan. Enligt stadgarna kan enbart stämman ge entledigande, varför det beslutades, ge dem tillåtelse till ”time out” fram tills stämman, i gängse ordning, ger dem entledigande.
  Valberedningen kontaktas av Håkan Landenmark för att den skall ta fram ersättare för Gunilla och Lars Johansson, dels som områdesansvariga, dels som styrelseledamöter.
 • Möte med VänerEnergi Tomas Birgersson, Ulf Gustafsson och Anders Johansson den 8 oktober 2015. Lars Johansson, Lars Holmén, Håkan Landenmark närvarade. Lars Holmén redogjorde för VänerEnergi´s önskan att komma fram till Hassle skola. VänerEnergi  vill inte ta med Säby, utan ser att det vore en fördel att de får ingå i Torsövägens Fiberförenings område. Det konstaterades att anslutning av Säby i så fall får bli ett beslut för stämman.
  I fastigheten Säby ingår flera hus och det diskuterades förslag till reducerad anslutningsavgift, vilket Lars Holmén fick i uppdrag att formulera ett utkast på regelverk för extraanslutning. Förslaget kommer skickas till styrelsen via mail.
 • Skatteverket låtit meddela att de inte drar av moms i förskott. Det beslutades att föreningen ej registrerar sig för moms i nuläget.  För övrigt noterades att föreningen dock fått godkännande för F-skatt.
 • Bolagsverket begärt in kompletteringar för att kunna behandla föreningens ansökning. Gunnel Johansson och Solveig Holmén fick i uppdrag att skicka in de kompletteringar som krävs, senast den 3 november 2015.
 • Mail från Monika Ek-Remmert inkommit där hon b l a påpekar vikten av att ange namn på Ekonom, Upphandlingskunnig, Teknisk kompetens samt att hon vill ha en beskrivning på hur föreningen tänker betala fakturorna fram tills Jordbruksverket släpper e-ansökningsprogrammet för utbetalningar, vilket kan dröja till hösten 2016.
  Följande namn beslutades: Ekonom: Gunnel Johansson, Upphandlingskunnig: Nils Ryrberg kontaktas av Håkan Landenmark för att efterhöra om han är vilig att åta sig den uppgiften. Teknisk kompetens: Lars Holmén.
  Om Nils Ryrberg påtar sig uppdraget, skickar Håkan Landenmark in ovan angivna namn till Monika Ek-Remmert.
 1. P g a Jordbruksverkets försening av utbetalningar som angetts ovan i punkt 6, konstaterades att det kan bli aktuellt att förhöra hos bank om lånelöfte. Det beslutades att ge Gunnel Johansson i uppdrag att kontakta bank för att undersöka möjligheten till lånelöfte på  1,5 miljon kronor.
 1. Avtalsservitut/Markinlösen beräknades till en kostnad av c a 75.000 kr.
 1. Under punkten övriga frågor informerade Lars Holmén om Wikstrand´s beräkning av kostnaderna för föreningens projektering. Wikstrand´s kom fram till en betydligt lägre kostnad, vilket innebär att föreningen har en god säkerhetsmarginal för fortsatt projektering. Lars Holmén fick i uppdrag att kontrollera att Wikstrand´s framräkning inkluderar moms, samt göra förfrågan om deras tidsplanering och tillgänglighet. När svar på ovanstående inkommit uppmanas Wikstrand´s att därefter fakturera sina utförda tjänster.
  Nästa sammanträde skall styrelsen besluta vilka som kan bli aktuella för upphandling av gräventreprenad. P-G Larsson påpekade att det också är viktigt att snarast arbeta fram en kravspecifikation för upphandling av KO.
  Diskuterades även var man finner mallar för anbudsförfrågan. Håkan Landenmark påtog sig att ta fram anbudsunderlag för KO och för grävning.
  Frågan om anslutning till ”fibergrannar” diskuterades också. Gerald Wallstersson påpekade att det kan vara klokt att höra med Torsö Skärgårdsfiber och Norra Vadsbo hur de tänker i den frågan med tanke på framtiden och för eventuella gemensamma upphandlingar.
  Det beslutades också att föreningen köper in 2 skåp till Johan Abrahamssons område till en kostnad av c a 3.000 kr/styck.
  Håkan Landenmark kontaktar Gunilla Johansson för att förhöra om hon kan fortsätta med arbetet att lägga in nya medlemmar i Kartex.
 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 12 november, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                          Maria Israelsson

Protokoll 150930

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

 

Tid: Onsdagen den 30 september, kl 18.30

Plats: Brygghuset Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, PG Larsson, Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Joachim Johansson, Gunnel Johansson, Lars Johansson och Gunilla Johansson.

Frånvarande: Solweig Holmén

 

 1. Mötet öppnades
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Maria Israelsson.
 3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom och godkändes.
 6. Under rapporter meddelas:
 • Kassabehållningen i föreningen är f n 20.325,38
 • Föreningen har f n 184 medlemmar varav 4 ännu inte betalt medlems-/inträdesavgift
 • Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. 4 ansökningar har inkommit från Örvallsbro vilka ej åtgärdats då kriterierna för ”Örvallsbroanslutning” ännu ej är uppfyllda.
 • Skyltar finns att hämta hos Conny Johansson.
 • Ändringen som gjordes i stadgarna vid årsmötet den 7 juni är insänd till Bolagsverket. Därtill också att Gunnel Johansson tar över posten som kassör i föreningen i stället för Kjell Norholl.
 • Svaret på ansökan om momsregistrering lästes upp. Det fanns en del punkter som måste diskuteras eftersom ansökan ej gått igenom.
 1. Ansökan om projektstöd fylldes i och skickades in. Därtill gicks allt igenom såsom kartmateriel, projektering och budget.
 2. Lars Holmén kommer att ta kontakt med Wikstrands om kostnad på ev. hjälp med projektering. Lars Holmén informerade även om ett möte med Vänerenergi angående ev samläggning av nätet för att slippa ”vita fläckar” torsdag den 8 oktober. Den som vill kan närvara. Det beslutades att styrelsen ska maila till medlemmarna om vad som händer i föreningen eftersom alla kanske inte läser det på hemsidan. Detta gör Gunnel Johansson.
 3. Nästa möte blir den 22 oktober kl. 18:30 i Brygghuset.
 4. Mötet avslutades

 

 

 

Vid protokollet:

 

 

Maria Israelsson

 

 

Justerat:

 

 

Håkan Landenmark                                               Joachim Johansson

 

Protokoll 150914

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: 14 september 2015

Plats: Brygghuset

Närvarande: Gunnel och Joachim Johansson, Gunilla och Lars Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Solveig och Lars Holmén, P-G Larsson, del av sammanträdet, Håkan Landenmark, senare del av sammanträdet.

Frånvarande: Gerald Wallstersson

 

 1. Till ordförande valdes Gunnel Johansson och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.
 1. Föregående mötens protokoll, dels från extrastämman 16 augusti dels styrelsemöte den 19 augusti 2015, gicks igenom och lades till handlingarna.
 1. Fem nya medlemsansökningar godkändes.
 1. Inkommen medlemsansökan från Fredrik Karlsson, Lilla Bergatorp, avslås, då denne inte bor inom föreningens upptagningsområde. Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta vederbörande.
 1. Det meddelades att det f n finns 21.445,38 kr i föreningens kassa. Det finns 181 godkända medlemmar varav 2 ej betalt och en av dessa förfallit till betalning. Se bilaga. ./.         Inga leverantörsskulder finns f.n. De styrelsemedlemmar som haft utlägg, ombeds fakturera på särskild upprättad fakturamall, med hänvisning till beslut som togs vid förra sammanträdet. Se punkt 7 i protokoll från den 19 augusti 2015.
 1. Markägarförteckningen som upprättats kommer kompletteras av Gunilla Johansson.
 1. Nya området, Sundsörn 1:1, (ägare Johan Abrahamsson), diskuterades. Den karta över området som presenterades innehöll många frågetecken. VänerEnergi kommer att lägga el-kablar i området och behöver få till stånd ett möte mellan dem,  Johan Abrahamsson samt grävare, för att räta ut frågetecknen. I samband med grävningen för el-kabel, planeras samförläggning av fiberslang i området, som bekostas av Johan Abrahamsson.
 1. Lars Holmén meddelade att han i dag haft kontakt med Wikstrands Maskin AB angående kostnadskalkyl. Områdeskartan kompletterad med Örvallsbro, överlämnad i PDF-fil. Det meddelades också att Bergs Fiberförening tecknat avtal med Wikstrands Maskin AB. Det är för närvarande ”högt tryck” på befintliga anläggningsentreprenörer, där ibland Wikstrands, då många fiberföreningar bildats och är i färd med att upphandla entreprenör. Detta kan enl Lars Holmen innebära att såväl priser för material som arbetskostnad kommer att öka.
 1. Ryktet om 75% anslutning av året-runt-boende för att få bidrag, diskuterades. Enligt ordf i Torsö Skärgårdsfiber, som närvarat på information i Göteborg den 13 september, hade detta framförts. Beslutas kontrollera upp påståendet i morgon, då det är möte med VänerEnergi. Det diskuterades också möjligheten att påbörja fiberprojektet, innan bidrag beviljats. Enligt Gunnel Johansson är  50,28 % av föreningens medlemmar året-runt-boende. När Wikstrands Maskin AB kalkyl visar sig stämma med den grovkalkyl, som framtagits av Lars Holmén, bedömdes det finnas möjligheter att ”starta tidigare” när ansökan är inlämnad men ej beviljad. Det poängterades att ett sådant beslut skulle kräva en extra stämma.
 1. I morgon, den 15 september har VänerEnergi kallat till informationsmöte. Någon mer än Håkan Landenmark, som kan delta? Beslutades att P-G Larsson skulle delta.
 1. Under punkten övriga frågor, informerade Lars Holmén om sin kontakt med RelaCom om ev samförläggning/nedgrävning av telekabel då föreningen gräver för fiber. De låtit meddela att om samförläggning kommer ske, kommer bero på vilken KO föreningen upphandlar.
  Det meddelades också att Torsö Skärgårdsfiber förhandlat med Stiftet, att beslut tagits, men vilket, var inte officiellt, då protokollet ej var justerat.
  Det beslutades också att Maria Israelsson skulle ta ny kontakt med hyresgäst i Humlekärr angående ansökan om medlemskap i fiberföreningen. Denne vidtalad tidigare av Lars Holmén, och då uttalat stort intresse.
  Rörande Örvallsbro, beslutades att Lars Holmén tar kontakt med Bo-Evert Jonsson. Denne är utsedd som kontaktperson för Örvallsbro och får ombesörja att kraven för att de skall ingå, uppfylls.
 1. Nästa möte beslutades äga rum onsdagen den 30 september, kl 18.30, på Brygghuset.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

Gunnel Johansson                                                              Joachim Johansson

Protokoll 150819

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: 19 augusti 2015.

Plats: Brygghuset.

Närvarande: Joachim och Gunnel Johansson, Tommy och Maria Israelsson, Lars och Gunilla Johansson, Lars och Solveig Holmén, Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson samt P-G Larsson, första delen av mötet.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.
 1. Dagordningen med tilläggen under punkt 8, godkändes.
 1. Föregående mötes protokoll, godkändes med tillägget att överlägga med Johan Abrahamsson angående dennes 28 anslutningar i det planerade fritidsområdet. I övrigt se punkt Protokollet lades därefter till handlingarna.
 1. Det rapporterades att det f n finns 28.175,94 kr i föreningens kassa. Nya medlemsansökningar godkändes. F n finns 177 st godkända medlemmar. 4 st ej betalt medlems/inträdesavgift, av dessa 4 har 3 förfallit till betalning. Se bilaga                ./.

  Informerades om extrastämman som ägde rum den 16 augusti 2015 där cirka 25 utöver föreningens styrelsemedlemmar deltog. Beslutades att
  *  höja insatsen till 25.000 kr,
  *  ta bort E-postadresserna från hemsidan,
  *  ev utöka området med Örvallsbro,Gerald Wallsterssons presentation av medlemsundersökningen. Gerald lät meddela att  sammanställningen nu finns på föreningens hemsida.Kontakt tagen av Håkan Landenmark  med Monika Ek- Remmerth, Länsstyrelsen, b l a angående förfrågan om  att starta byggandet innan bidragsansökan är handlagd/beviljad, vilket hon avrått från. Angående de nya stödreglerna hänvisade hon till Thord Nordstedt, ordf,  Vikaskogarnas Fiberförening.

  Hon lät också meddela att ansökan om bidrag mycket väl kan sändas in omgående, då sätts vi upp på deras E-postlista som de upprättar på nya sökande, och kommer på så sätt inte gå miste om information från Länsstyrelsen. Hon anser också att en ansökan så tidigt som möjligt, gör att de som handlägger ansökningarna får en uppfattning om ”vad de har att vänta” i september/oktober, då handläggningen börjar. I november planerar de börja ta beslut . Oro uttalades av Lars Holmén över att entreprenörerna befaras kunna höja priset då de har fiberföreningar som ”står på kö” för att upphandla deras tjänster.

  Diskuterades även möjligheten till ROT-avdrag för grävarbetena i medlemmarnas trädgårdar. Fram till 2016-01-01 är det  50% och efter 30 %.
  Ansökan om bidrag tas upp vid nästa sammanträde. Kostnadskalkyl skall bifogas och i den kommer då eventuellt  Örvallsbro att tillkomma.

 

 1. Diskuterades rutiner för utlägg och protokollshanteringen inför styrelsemötena.
 • Rörande utläggen för resp styrelsemedlem skall de faktureras. Gunnel Johansson tar fram en ”fakturamall” som vederbörande fyller i och bifogar kvitto, samt anger kontonummer. Fakturan attesteras av beställaren och därefter lämnas till Gunnel för utbetalning.
 • Rörande protokollen så sänder sekreteraren över protokollet till ordföranden och justeringsmannen. Efter att dessa ”godkänt” sänder ordföranden protokollet vidare till övriga styrelsemedlemmar. Gerald Wallstersson publicerar protokollet på föreningens hemsida när det har justerats.
 1. Under punkten övriga frågor diskuterades
 • Bredbandskonferensen den 13 september i Göteborg, ingen från styrelsen ser ut att ha möjlighet att delta. Frågan kommer ställas till P-G Larsson som inte närvarade under denna punkt.
 • Markintrång
 • Örvallsbro som eventuellt kommer anslutas till föreningens område. F n 7 intresserade. Diskuterades även anslutning av Tjos. Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Wikstrands Maskin AB och be dem göra grovprojekteringen för Örvallsbro/Tjos.
 • Beslutades att Håkan Landenmark tar kontakt med Johan Abrahamsson angående anslutning av de 28 tomterna och låter meddela föreningens förslag att Johan A ombesörjer erforderlig  grävning. De som sedan ansluter får betala sedvanlig insats om 25.000 kr/hus.
 1. Nästa möte beslutades äga rum den 14 september, kl 18.30 i Brygghuset.
 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                        Maria Israelsson

 

Protokoll från extra föreningsstämma 20150816

Protokoll fört vid extra föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: 16 augusti 2015, kl 15.00.

Plats: Hassle kommunalhus.

Närvaro: Se bifogad röstlängd.

Mötet inleddes med information av representant från Wikstrands Maskin. Informerades b l a  hur det praktiskt går till att gräva ner fiberkabel och hur man löser anslutningen från tomtgräns till huset. Enligt länsstyrelsens riktlinjer krävs 2 fiber in till varje fastighet (hus) för att få bidraget. I övrigt hänvisades till bilder och anvisningar som finns att tillgå på Torsövägens Fiberförenings hemsida. (www.torsovagensfiber.se).

Efter ovan nämnda information inleddes den extra stämman.

 1. Mötet öppnades.
 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 1. Det fastslogs att stämman utlysts i behörig ordning. Kallelse gått ut via E-post och hemsida, 2 veckor innan.
 1. Röstlängden godkändes och fastställdes.
 1. Till justeringsmän utsågs Monica Ström och Jan-Åke Sandstedt.
 1. För andra gången fastställdes ändring av § 6.1 i stadgarna, angående ändring av insats från 500 kr till 25.000 kr.
 1. Beslutades att utöka fiberföreningens område med Örvallsbro, under förutsättning att utvidgningen blir självbärande för föreningen.
 1. Under övriga frågor beslutades att inga publika E-postadresser till föreningens medlemmar skall finnas på föreningens hemsida. Det betonades dock att det är av största vikt för föreningen att ha aktuella E-postadresser till samtliga medlemmar för att fortlöpande kunna informera och hålla kontakt via E-post. Gerald Wallstersson presenterade resultatet från medlemsundersökningen. 152 medlemmar svarat. I övrigt hänvisades till bifogad sammanställning.
 1. Stämman avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                       Monica Ström                         Jan-Åke Sandstedt

 

Protokoll 150630

Protokoll fört vid sammanträde med TorsöVägens Fiberförening

Tid:    Tisdag 30 juni kl 18.30

Plats: Brygghuset, Sundsören

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Gunnel Johansson, del av mötet: P-G Larsson, Lars Holmén

Frånvarande: Solveig Holmén, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Joachim Johansson

Särskilt inbjudna: 9 st medlemmar från Torsö Skärgårdsfiber
2 st representanter från Zitius – Olle Fransson och Victor Sandin

A) Intressant och givande information ang Zitius’ olika erbjudanden som kommunikations-operatör gavs av företagets två representanter varefter följde en frågestund.

B) Därefter höll styrelsen i TorsöVägens Fiberförening ett extrainsatt styrelsemöte

 1. Mötet öppnades
 2. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och till sekreterare Gunnel Johansson.
 3. Att justera protokollet utsågs Gunilla Johansson.
 4. Fyra nya medlemmar godkändes. Se bil 1
  – 166 st godkända medlemsansökningar finns nu, varav 154 st har betalt inträdes- och medlemsavgift.
  – finns i dagsläget 12 st obetalda, 3 st där betalningen ännu ej förfallit och 9 st som förfallit.
  – Gerald fick lista på de av hans kunder som ännu ej betalt och sänder omgående påminnelse-mail till dessa.
 5. Ekonomisk redovisning:
  – Kassabehållning per 2015-06-28           761:44
  – Fakt Tibro Reklam ej erhållen                ??
  – Fakt Brygghuset ej erhållen                     ca  550:00
 6. Beslutades att Gunnel kan inköpa bokföringsprogrammet VISMA Ekonomi 500 till en kostnad av ca 5-6.000 SEK.
 7. Håkan rapporterade från ett samtal med Marie Gustafsson från Leader ang fibercheck:
  – det är nu inte längre EU-medel som gäller, det är pengar från kommunen
  – taket för ansökan är 70.000 SEK
  – vi behöver ej i första läget inkomma med en fullständig ansökan. Det räcker att lämna in en ”önskelista”. Marie granskar listan och reviderar den om hon anser att medel söks för saker/tjänster som ej kan komma ifråga.
  – Håkan fick i uppdrag att sammanställa denna lista och sända till Marie.
 8. Kallelse till extra föreningsstämma 16 aug måste sändas ut till medlemmarna senast 1 aug. Håkan utarbetar denna kallelse och tar hjälp av Gerald och ev Gunnel för utskick.
 9. Lars J meddelade att Wikstrands Maskin AB kostnadsfritt kan komma och informera om sina tjänster beträffande grävning och ledningsdragning. Lars J efterhör om de kan komma till vårt styrelsemöte 4 aug kl 18.30 i Brygghuset.
 10. Gunilla och Lars J fick i uppdrag att kolla vilka ytterligare KO som finns i vårt område för ev fler informationsmöten.
 11. Mötet avslutades och de närvarande tillönskade varandra en trevlig sommar.

Vid protokollet:
Gunnel Johansson
Justerat:
Håkan Landenmark                                                          Gunilla Johansson

Protokoll föreningsstämma 150607

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: 7 juni, 2015, kl 15.00.

Plats: Hassle Kommunalhus.

 

 1. Mötet öppnades.

 

 1. Till ordförande för stämman, valdes Ulf Runeson och sekreterare, Solveig Holmén.

 

 1. Röstlängden godkändes, med förbehåll att om behov för ändring föreligger tas frågan upp under mötets gång.

 

 1. Till justeringsmän tillika rösträknare, utsågs Kent Ställ och Monica Ström.

 

 1. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning. Kallelse utsänd via E-post och brev 2 veckor innan.

 

 1. Dagordningen fastställdes, med tillägg att stadgeändring önskades rörande insatstaket, vilket godkändes av en enhällig stämma. Max.summan 500 kr/medlem önskas ändras till 25.000 kr. Denna fråga beslutades tas upp under punkt 16. I övrigt godkändes dagordningen.

 

 1. Presenterades årsredovisning och revisionsberättelse. Se bilaga. ./.  Beslutades att sända ut bokslutet till medlemmarna via E-post.

 

 1. Balans- och resultaträkning på ./. 630 kr som förs över till 2015. Ingvor Carlén redogjorde för revisionsberättelsen 2014-09-23 – 12-31, vilken fastställdes.

 

 1. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.

 

 1. Beslutades att f n inte utbetala arvoden till styrelseledamöter och revisorer.

 

 1. Beslutades att medlemsavgift och andra avgifter för 2016 skall vara 100 kr/medlem.

 

 1. Håkan Landenmark valdes till ordförande för Torsövägens Fiberförening, Ekonomisk Förening på 1 år.

 

 1. Till styrelsemedlemmar valdes enligt valberedningens förslag, följande: Kompletteringsval av kassör, Gunnel Johansson, 1 år för Kjell Norholl, som avsagt sig uppdraget.  Följande på 2 år: Gerald Wallstersson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Tommy Israelsson och Håkan Landenmark

 

 1. Till revisorer valdes på 1 år: Ingvor Carlén och Anders Ljungström.

 

 1. Till valberedning omvaldes Claes Läth, tillika sammankallande, samt Conny Johansson.

 

 1. Lars Holmén presenterade förprojekteringen och bedömda kostnader för projektet. Beslutades att projekteringen skall fortsätta och projektet genomföras. Styrelsen fick således tillstånd att gå vidare med att ansöka om bidrag, upphandla och utse entreprenör, upphandla och utse kommunikationsoperatör. Enhällig stämma godtog den föreslagna nya lydelsen:
  6.1  Insats: ”Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 kr och högst 25.000 kr”. I övrigt som tidigare lydelse.

  Beslutades kalla till extrastämma inom fastställd tid, minst en månad, med anledning av ovanstående stadgeändring.  Delinbetalning av insatsen diskuterades. Gerald Wallstersson föreslog att man inbetalar 10.000 kr som första insats, resterande insats i en andra inbetalning.
  Gerald presenterade medlemsmatrikeln. Föreningen hade 7 juni  147 registrerade medlemmar. Enhällig stämma angående nuvarande variant av matrikeln på hemsidan. Rörande E-postadress framfördes synpunkter på om den finns på hemsidan finns påtagliga risk att få in s k ”SPAM”, d v s oönskad reklam. Beslutades att lägga E-postadresserna skyddade, som ”J-peg”.

  Medlemmarna gjordes uppmärksamma på att E-postadresserna är viktiga för att förmedla ut information till medlemmarna och då överenskoms att medlem som ändrar E-postadress meddelar det till styrelsen.

  Claes Läth påtalade vikten av att styrelsemedlemmarna får ersättning för faktiska kostnader. Ställde i samband med det frågan om hur de ersatts fram tills idag. Hänvisades till punkt 10 i protokollet, samt att ingen ersättning tagits under vare sig under 2014 eller fram till dags dato.

 1. Kjell Norholl tackades för de insatser han utfört för föreningen. Därefter förklarades stämman avslutad.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat

 

Ulf Runeson, ordförande

 

Kent Ställ                                                                                                           Monica Ström

Protokoll 150602

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Tisdagen den 2 juni, kl 18.30.

Plats: Brygghuset, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Maria Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, P-G Larsson, delar av sammanträdet, Joachim Johansson, senare delen av sammanträdet.

Frånvarande: Kjell Norholl, Tommy Israelsson

Övriga närvarande: Gunnel Johansson.

 1. Mötet öppnades.

 

 1. Till ordförande valdes Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

 

 1. Att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

 

 1. Dagordningen godkändes.

 

 1. Föregående sammanträdes protokoll, gick igenom och lades till handlingarna, med följande kommentarer: Johan Lidefeldt har inte kontaktats. PDF-filen för fiberkartan är för stor att exportera till Kartex. Gerald W kontaktat ”fiberkartan.se” för att få support, men inte fått något svar.

 

 1. Det rapporterades att:
 • 25 401,44 kr finns i föreningens kassa
 • 134 medlemmar är registrerade
 • 14 nya medlemsansökningar godkändes (se bilaga) ./.
 • Skyltar sätts upp efter att medlemsavgiften betalats
 • Lars Johansson redogjorde för mötet den 21 maj, Trädgårdens skola. Flera olika företrädare medverkade. Däribland Tore Jonsson från Bredbandssamverkan, Västra Götaland, som talade om intentionen att det 2020 skall finnas ”90% fiber”. Betonade ”robusthet” samt ”redundans”, d v s att näten byggs samman så att föreningarna kan samverka. Uttryckte vikten av s k ”Byanetsforum”.
 • Ingrid Guldbrand från Länsstyrelsen lät meddela att det i juni skulle tas beslut om bidrag. 100 stycken ansökningar som lämnats in i VG-regionen ligger nu och väntar på handläggning. Första beslutet tas i februari 2016, sedan tas beslut i maj, september och november. Betonade vikten att det från föreningens ansökan skall framgå att anslutningsgraden är hög av ”möjliga” anslutningar. Föreningens genomförandekapacitet bedöms som tungt vägande faktor.  Även att man i projekteringen tar med s k ”vita fläckar”.
 • Det upplystes om att föreningen inte kan få kostnader täckta förrän ansökan diarieförts.
 • Vara kommuns uppbyggnad av fibernät presenterades också. De hade anlitat ByNet som projektör. Tillämpat ”Backpay”, vilket inneburit att medlemmarna sluppit betala nätavgift, eftersom fiberföreningen äger nätet och KO betalar fiberföreningen för att  leverera  tjänster i fiberföreningens nät.  Det meddelades också att Mariestads kommun gett VänerEnergi i uppdrag att stödja/hjälpa till för att undvika  s k ”vita fläckar”.

 

 1. Det fastslogs att föreningen klarar prognosen för 25.000 kr/anslutning.

 

 1. Planerades inför årsmötet /stämman den 7 juni.
 • Kallelsen är klar och utskickad. Då det framkommit att ”några” haft synpunkter på att den skickats ut för sent, kunde det fastställas att det av stadgarna framgår att densamma skall sändas ut högst 4 veckor och som lägst 2 veckor innan, och att den tidsramen hållits.
 • Zitius och Openbit är inbjudna till årsmötet/stämman. Representant från Zitius kommer, men Openbit som inte kunde delta, representeras av Tomas Birgersson från VänerEnergi.
 • Handlingar, upplägg av presentationer diskuterades. Föredrogs förslag till förvaltningsberättelse, som skulle kompletteras med ”resultatdisposition” som den 3 juni skall färdigställas i samband med upprättandet av budgetpresentationen. Den upprättas av Håkan Landenmark, Gunnel Johansson tillsammans med revisorerna. Gerald skapar PDF-fil för presentation den 7 juni.
 • Vilka uppdrag vill styrelsen skall beslutas på stämman?
 • Det fastslogs vikten av att få stämmans uppdrag att få fullfölja projektering av TVF´s fibernät och därmed få mandat att ta ställning till anbud,  att utse/upphandla entreprenör för grävning/blåsning samt att upphandla kommunikationsoperatör m m.
 • Diskuterades frågor som kommer upp i samband med ansökan om bidrag för fiber. Konstaterades att frågorna måste diskuteras mer ingående framöver.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades huruvida Lars Holméns planeringsverktyg kunde exporteras i Excel. Lars H mailar över projekteringsunderlaget till Gerald W för att med dennes hjälp skapa en fil som kan användas vid presentationen den 7/6. Det diskuterades också hur anslutningsavgiften skall debiteras. Som engångssumma eller i delinbetalningar. Styrelsen föreslog en delinbetalning á 10.000 kr under hösten och då i samband med att avtalet undertecknas av medlemmen.

 

 1. Det påmindes om att nästa möte äger rum den 7 juni, kl 15.00.

 

 1. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

 

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                                Maria Israelsson

Protokoll 150513

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 13 maj, kl 18.30.

Plats: Hemma hos P-G Larsson.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Joachim Johansson, Tommy o Maria Israelsson, Lars o Gunilla Johansson, Lars o Solveig Holmén.

Övriga närvarande: Gunnel Johansson.

Frånvarande: Kjell Norholl.

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom. Under punkt 7 beslutades göra ett tillägg:

  Lars Johansson tipsade vid sammanträde den 21 april om att föreningen bör, genom att gräva fram till telestationen i Hassle, möjliggöra anslutning för flera kommunikationsoperatörer. Likaså reserverade sig Lars och Gunilla Johansson  mot konsultation av fiberprojektör vid Vänerenergi, då den s k ”likabehandlingsprincipen” ej tillämpas och att tolkningen då kan bli att Vänerenergi fått förhandsinformation och på så sätt kan dra fördelar vid en framtida upphandling. Detta skulle i förlängningen kunna föra med sig att bidraget från Länsstyrelsen reduceras/uteblir.
  Håkan Landenmark får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen  för att få klarhet i om bidraget skulle påverkas negativt om fiberprojektör vid Vänerenergi konsulteras i förprojekteringsskedet.

 6. Under rapporter meddelas:

  201,44 kronor finns f n på föreningens konto.
  144 medlemmar anmälda varav 101 har betalt medlems-/inträdesavgift. Lars Johansson påpekade att medlemsregistrets existens på föreningens hemsida inte är förenligt med PUL (Personupplysningslagen). Medlemmarnas samtycke har inte inhämtats. Beslutades att ta up denna frågan på årsmötet den 7 juni. Lars Johansson reserverade sig, liksom Gunilla Johansson.  Diskussionen utmynnade i omröstning i frågan om medlemsregistret skall få stå kvar t v fram till årsmötet vilken resulterade i 8 st ” ja” och 2 ”nej”.

  Nya medlemsansökningar gicks igenom och godkändes. Några frågetecken runt adress och bostadstyp uppstod. Det fastslogs att den bostadstyp som angetts av uppgiftslämnaren, måste föreningen lita på. För övrigt angående Grimlund, avvakta och Magnus Johansson, Grevby, skulle plockas ur matrikeln, då det i nuläget inte ser ut att finnas försvarbara ekonomiska möjligheter att låta Grevby ansluta.

  Rutiner rörande mastern, tas områdesindelningen bort då den upplevs förvillande.

  Håkan Landenmark meddelar Gunnel kontinuerligt, vilka som betalt medlems- och inträdesavgift.

  Gerald Wallstersson meddelar Gunnel då ny ansökan inkommit, varefter Gunnel uppdaterar mastern, även noterar vilka som betalt medlems- och inträdesavgift. Efter uppdatering sänds den ut med jämna mellanrum, för kännedom, till samtliga i styrelsen. Därefter får Gerald i uppgift att ”rensa bort” de som inte betalt avgift, varefter mastern omvandlats till matrikel och läggs ut på hemsidan.

  Områdesansvariga får i uppdrag att ”stöta på” de som inte betalt.

  Nya skyltar har avhämtats, varav 5 stycken större, som skall sättas upp på följande utvalda platser: Fåleberg, Hassle kyrka, Korsningarna Torsövägen – Bergavägen (vid Säby), Torsövägen – Ekenäsvägen. Det beslutades också att skyltarna tillfälligt skall kompletteras med information om årsmötet den 7 juni. Tid och plats. Kompletteringen fick Lars o Solveig Holmén i uppdrag att ta fram. Själva monteringen och uppsättning av skyltarna fick Joachim Johansson o Tommy Israelsson i uppdrag att utföra. De mindre skyltarna, 50 stycken, fick Lars Holmén i uppdrag att lämna hos Conny Johansson, Grönebäck, för montering.

  Rapporterades från mötet på Sötåsen, angående framtida paraplyorganisation. Det hade tagits beslut om att de fiberföreningar som tagit initiativ till träffen, fått i uppdrag att försöka bilda en paraplyorganisation i syfte att bevara de små föreningarna från att de tas över av stora kommunikationsoperatörer som i förlängningen inte skapar möjligheter för priskonkurrens.

 7. Lars Holmén rapporterade om förprojekteringen. F n  är Hemmingstorp och Sundsören kvar. Lars H presenterade anslutning för Säby. Kostnadskalkyl ej helt klar ännu, men ser ut att kunna gå jämnt ut, men också med ”snudd på” förlust. Lars H och Håkan L får i uppdrag att ta en diskussion med Johan Lidefeldt, Säby, för att diskutera förutsättningarna för anslutning.

  Rörande kartmaterialet har Lars H exporterat fil till Gunilla Johansson för att lägga över i Kartex. I Kartex markeras medlemmen ut först när denne betalt och fått ett medlemsnummer. Dimensioneringen av ”fibernätet” beräknas till 100% med 10 % överdimensionering vid skåp och/eller anslutningspunkt. Samt med ett förutseende med överdimensionering i anslutning till tätbebyggelse.

 8. Inför årsmötet den 7 juni diskuterades kallelsen, som skall vara skriftlig och skickas per post eller e-post, senast 24 maj. Det beslutades:

  kallelsen upprättas/skrivs av Håkan Landenmark, varefter Gerald Wallstersson upprättar en e-postlista och skickar ut kallelsen till dem som har e-post, övriga får sändas ut via traditionell postgång. Till kallelsen bifogas också dagordningen.

  Håkan L kontaktar Zitius och Openbit, som kommer informera den 7/6, liksom valberedningen, Claes Läth och Conny Johansson, då nya ledamöter skall väljas, samt en ordförande till årsmötet.

  Håkan L och Solveig H upprättar verksamhetsberättelsen.
  Till årsmötet skall också en revisionsberättelse vara klar, liksom beslut vara tagna om div avgifter, såsom de som ansluter ”för framtiden”.

 9. Att närvara vid möte den 21/5 med kommunen på Trädgårdens skola i Mariestad, utsågs Lars Johansson och P-G Larsson. Även Håkan Landenmark kommer delta, men ej under hela mötet.
 10. Nästa möte beslutades äga rum den 2 juni, kl 18.30 på Brygghuset.
 11. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                        Joachim Johansson

Protokoll 150422

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Tisdagen den 21 april, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson. Tommy Israelsson, Maria Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl.

Övriga närvarande: Mats Jangdal, Gunnel Johansson.

Mats Jangdal, Myrhults fiberförening, som bjudits in särskilt, informerade mellan kl 18:30 – 20:30,  om  bl. a.

 • Att föreningen i ganska sent skede gjorde upphandling av kommunikationsoperatör.
 • Medlemmarna hade erlagt insats, för att ej behöva betala moms. Betalning skett på delfaktura á  000 kr varannan månad. Förtydligade att anslutningsavgift är momsbelagd. Insats momsfri för ekonomisk förening.
 • Medlemmar med flera fastigheter fått betalat fullpris för anslutning.
 • Föreningen ansvarade för grävarbetet fram till ”husvägg” = avlämningsplats. Detta sätt rekommenderades. Poängterade vikten av att i avtalet ange hur grävningen kommer att ske. Föreningen hade i avtalet skrivit att man grävde ”närmaste vägen”, avsade sig ansvar för ev skada på buskar eller träd. Man hade heller inte löst in mark, eller ersatt markägarna. Man hade också tillämpat totalentreprenad för att på så sätt undvika flera kontakter och därmed förenkla vid e v reklamation.
 • Mats Jangdal tackades för att han delgett styrelsen ”sina”, Myrhults fiberförenings

Härefter fortsatte styrelsemötet.

 

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson, utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades:
  • att 16.301,04 kronor fanns på föreningens konto.
  • att c a 90 betalt medlemsavgift.
  • Nya medlemsansökningar gicks igenom o godkändes, förutom 2 stycken som ordföranden        kommer  kontakta och delge styrelsens beslut att inte anta.
  • Nya medlemsansökningar. Se bilaga 1.
  • Gunnel Johansson gick igenom rutiner rörande masterlistan. Se bilaga 2.
  • Frågan om hur medlemsnumreringen uppstått, diskuterades. Numret måste vara ”unikt”, lätt att identifiera för bl a entreprenören/entreprenörerna. Numreringen måste vara kompatibel med Kartex, varför det beslutades att fortsätta med den numrering som vi påbörjat.
  • Det beslutades att ordföranden meddelar styrelsen vilka medlemmar som betalt, anmälnings-/medlemsavgift. Gunnel Johansson numrerar dem, meddelar därefter Gunilla Johansson, varefter hon ”lägger in” dem i Kartex.
  • Rapport från möte 18/4 på Brygghuset där Sundsörens samfällighetsförening höll möte. Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson hade informerat om vår fiberförenings arbete och hemsida. Gerald Wallstersson hade tidigare besökt Hemmingstorps stugområde då dessa hade städdag och även där lämnat information. På båda träffarna ”mycket folk och tämligen stort intresse”.
  • Konstaterades att vi behöver fler skyltar. Lars Holmén får i uppdrag att beställa ytterligare 100 stycken samt 5 st av större format. De större skall sättas upp vid vägkorsningar utmed Torsövägen samt innan/vid brofästet.

   

 7. Lars Holmén rapporterade om projekteringsarbetet. Sanktionerade samtidigt hos styrelsen, att få konsultera fiberprojektör vid Vänerenergi, mot timersättning. Informerade om olika typer av rör/kanalisation som fibern skall dras igenom. Hur många rör behövs i reserv? Lars Johansson påpekade att ”stamfiber” måste läggas ända ut i ändarna av fibernätet för att man senare skall kunna bygga ut nätet, om behov visar sig finnas. Lars Johansson fick i uppdrag att kontrollera vidare. ”Sannolikheten måste styra” om området skall utökas. Det beslutades också att Lars H skickar över projekteringen i s k exportfil till Gunilla J för att kontrollera om den går att föra över i Kartex.
 8. Under punkten övriga frågor, diskuterades vilka från styrelsen som kan närvara på träffen den 23 april på Sötåsen. Håkan Landenmark och Lars Johansson meddelade att de kunde åka.
 9. Nästa sammanträde beslutades äga rum den 13 maj, kl 18.30. Plats: Hos P-G Larsson.
 10. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                 Joachim Johansson

Protokoll 150401

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.

Tid: Onsdagen den 1 april, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Solveig Holmén, Lars Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl.

Övriga närvarande: Gunnel Johansson

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
  • Det rapporterades att det finns 12.704 kronor och 36 öre på föreningens konto, vilket innebär att c a 60 medlemmar betalt medlems- och inträdesavgift.
  • Medlemsmatrikelns utformning diskuterades. Medlemsnummer borde erhållas först när medlemmen betalt. De ”utan medlemsnummer” (ej betalt avgiften) kan då inte som konsekvens av detta markeras ut på föreningens områdeskarta.
  • Områdesansvarigas geografiska indelning oklar, hur dela upp de olika områdena? Gunnel Johansson som ansvarar för medlemsregistret lämnade ut reviderad version från den 30/3 och bad respektive områdesansvarig att göra ev korrigeringar.
  • Meddelades att uppsättning av skyltar har påbörjats och för vissa områdesansvariga saknas skyltar. Solveig Holmén påtog sig att ta kontakt med Conny och därefter kontakta styrelsen hur många omonterade skyltar som finns hos honom.
  • Poängterades vikten av att göra ansökan om bidrag så tidigt som möjligt, detta för poängsättningen.
  • Meddelades att korttidsabonnemang kan tecknas för sommarbostad, samt att det vore värdefullt att bjuda in olika tjänsteoperatörer för mer ingående information.
  • Lars Holmén informerade om mötet med kommunens samordnare i bredbandsfrågor, Anders Johansson, som påtalat vikten av att upphandla tjänsteoperatör. Hade även hänvisat till att ta kontakt med bl a Myrhults fiberförenings representant, Mats Jangdahl, angående moms. Enligt nytt regelverk skulle inte fiberföreningar behöva betala moms, vilket Myrhult´s , Fredsbergs Östra, samt Västra fiberföreningar inte har gjort.
  • Vänerenergi intresserade av samförläggning till en meterkostnad av 37:50 kr, bl a från Lilla Mörtevik till Torsöbron. Scanova har också kontaktats för samläggning av hängkabel denna sträcka, vilket skulle kunna nedbringa grävkostnaden ytterligare.
  • Det meddelades också att Vänerenergi är intresserade av att köpa s k ”svartfiber” av vår förening i samband med att de drar fiber till Sjötorp.
  • Rapporterades från mötet med Torsö Skärgårdsfiber, som bjudit in ett antal tjänsteoperatörer. Zitius som visade sig vara stor och ”allomfattande” var intresserade att träffa oss före eller i samband med föreningens årsmöte.
 1. Lars Holmén redovisade projekteringen och kontakten med Elektronikhuset. Samrådsansökan är inlämnad till Länsstyrelsen. Stora områden rapporterades skyddade i ”vårt” grävområde. Många ”hinder” som kommer kräva dispens. Per Mattiasson, Elektronikhuset, har erbjudit sin medverkan i det fortsatta projekteringsarbetet, till en kostnad av 450 kr/timme. En preliminär beräkning av totalkostnad för konsultationen beräknas till c a 11.000 kr. Vid sammanträdet uppkom andra alternativ som diskuterades med syftet att nedbringa föreningens kostnader.
 1. Under punkten övriga frågor beslutades att bjuda in Mats Jangdahl, repr för Myrhults fiberförening till ett kommande styrelsemöte.
  Datum sattes för föreningens årsmöte , den 7 juni, kl 15.00. Lokal bokades, Kommunalhuset i Hasslerör. Planerades också att då bjuda in Zitius samt Jonas Lind från Openbit som innan årsmötet får informera som sina respektive verksamheter.
 2. Nästa sammanträde beslutades äga rum den 21 april, kl 18.30 i ”Skjulet” hos fam Landenmark.
 3. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                       Joachim Johansson

Protokoll 150319

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening.
Tid: Torsdagen den 19 mars 2015, kl 18.30
Plats: ”Skjulet” hos fam. Landenmark
Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén.
Övrig närvarande: Gunnel Johansson, Gustaf Andersson, NVF.
Frånvarande: Kjell Norholl, P-G Larsson

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.

3. Gerald Wallstersson, utsågs att justera dagens protokoll.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna. Håkan L lämnat slutredovisningen till Leader.

6. Oklart i nuläget hur många av medlemmarna som betalat in medlems- och anmälningsavgift. Har alla fått inbetalningsanmodan? Beslutades att områdesansvariga i samband med att skylten lämnas ut, hör efter med medlemmen om denne betalat in nämnda avgift. Några nya medlemsansökningar har inkommit, men eftersom medlemsregistret skall revideras har styrelsen i nuläget inte det exakta medlemsantalet. Gunnel Johansson är ombedd och utsedd att fortsättningsvis ansvara för medlemsregistret , samt att revidera detsamma. Frågan uppkom om vilka variabler registret kan och skall innehålla.

Skyltarna är under montering av Conny Johansson och Claes Läth. Lars Holmén fick i uppdrag att kontakta Conny J för samordning av skylthämtningen. Det är beslutat sedan tidigare att områdesansvarig skall ombesörja utlämningen till resp medlem.

7. Lars Holmén redovisade hur långt han kommit i grovprojekteringen. Han har också gjort en bedömning om var samläggning med Vänerenergi kan äga rum. Samläggning kräver inget ”upphandlingsavtal” för föreningen. Den totala grävsträckan är beräknad till 28.300 meter , vilket i dagsläget innebär ca 257 m/medlem.(Räknat på 110 medlemmar). Elektronikhuset har konsulterats och de bedömer att kostnaden för grävsträckan ryms inom den beräknade kalkylen på max 25.000 kr/medlem. Så det innebär ”klartecken” för föreningen att fortsätta sitt arbete.

Avtal om ledningsrätt finns inte som krav från länsstyrelsen och en kostnad på c a 1.500 kr/fastighet som då besparas föreningen. Grävning för föreningens fibernät kommer troligtvis att starta våren 2016, p g a att mycket detaljplanering återstår.

8. Under punkten övriga frågor, diskuterades vad som står härnäst på agendan.

 1. Medlemsregistret skall revideras.
 2. Avhämta och distribuera ut skyltarna, samt då också kolla upp med fastighetsägaren att denne fått inbetalningsanmodan, samt betalt. (Åligger områdesansvariga.)
 3. Oklarhet rådde om filformat på ”fiberkartan.se”.
 4. Göra klart projekteringsunderlaget för inlämning till Länsstyrelsen, för där ansöka om bidrag.
  Här krävs E-legitimation, vilket Håkan Landenmark åtar sig att kolla upp. Lars Holmén gör klart projekteringsunderlaget.
 5. Mötet den 23/3 som Torsö Skärgårdsfiber bjudit in till, där kan de som vill närvara.
 6. Säby egendom, önskar ansluta med 8 fastigheter.

9. Nästa möte, beslutades äga rum den 1 april, kl 18.30 i ”Skjulet” hos fam Landenmark.

10. Mötet avslutades.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Gerald Wallstersson

Protokoll 150205

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens Fiberförening

Tid: Torsdagen den 5 februari 2015, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos fam. Landenmark.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson, Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johanson, Lars Holmén, Solveig Holmén.

Frånvarande: Kjell Norholl, Maria Israelsson,

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Joachim Johansson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Inbetalning av medlems- och inträdesavgifter har inkommit från 56 medlemmar. Vad är orsaken att inte fler betalt? Enligt uppgifter som kommit in har vissa inte fått inbetalningsanmodan.Vidare måste vi jobba på för att få in fler medlemmar.Diskuterades anslutning av områdena Grevby, Tjos, Örvallsbro samt Säby andra sidan järnvägen mot E 20. Kan de ev ansluta via VänerEnergi? I sammanhanget konstaterades att det är viktigt att uppdatera verksamhetsområdet för att kunna konstatera om de som vill ansluta i periferin bidrar eller kostar ”för mycket”! Den största kostnaden för fiberföreningen kommer grävkostnaderna att vara.Karlsviks stugföreningen har inte fått tillräcklig information om fiberföreningens existens och planer, enligt uppgifter som framkommit. Beslutades att nå dem via deras årsmöte.

  Håkan Landenmark informerade att 31 augusti är sista dagen för att lämna in om bidrag till projekteringen och att Leader påmint om fibercheck.Lars Holmén visade prototypen på föreningens logotyp som skall tryckas på skyltarna. En korrigering skall göras i skyltens text, enligt följande ”TorsöVägensFiber”. Conny Johansson skall tillfrågas om han kan bidra med ”pinnar” till skyltarna. 150 stycken skyltar är beställda och kommer att distribueras ut till medlemmarna av resp områdesansvariga.

 7. Det konstaterades att hemsidan uppdateras kontinuerligt av Gerald. Nästa steg blir att ersätta ”100”-skylten med verksamhetskartan.
 8. Kartmaterialet diskuterades. Huruvida det går att komplettera med ”Ledningskontrollen.se” är oklart. Går troligtvis inte att applicera i ”kartform” över Kartex.
 9. Under övriga frågor diskuterades nästa steg, som blir grovprojekteringen, som Lars Holmén kommer att jobba med fr o m mars månad.Medlemsregistret måste uppdateras och utökas med ytterligare en variabel där det framgår vilka fastigheter som är skogsfastighet, sommarbostad, fast bosatt.Håkan Landenmark meddelade att han tar fram ansökningshandling till Länsstyrelsen rörande utbetalning av bidrag.Diskuterades kostnad för ”dubbel anslutning”. Den kostnaden måste vi ta rätt på och fastställa.

  Upphandlingsregler rörande samgrävning med VänerEnergi måste tas fram.Hur göra med anslutning till Johan Abrahamsson´s planerade fritidsområde?

  Håkan Landenmark informerade att Ingemar Carlström, Torsö Skärgårdsfiber, bjudit in ”ny operatör” att informera och efterfrågat om vårt intresse att delta.

 10. Nästa möte beslutades äga rum den 19 mars 2015, kl 18.30 i ”Skjulet” hos fam Landenmark.
 11. Mötet avslutades.

 

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                                             Joachim Johansson

Protokoll 150115

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening.

Tid: Torsdagen den 15 januari, 2015, kl 18.00.

Plats: VänerEnergi´s lokaler på Strandvägen i Mariestad.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Solveig Holmén, Lars Holmén.

Frånvarande: Joachim Johansson, Kjell Norholl, Maria och Tommy Israelsson.

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Gerald Wallstersson utsågs att justera dagens protokoll.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående sammanträdes protokoll från den 17 december 2014, gicks igenom och lades till handlingarna.
 6. Kjell Norholl låter meddela via mail att han nu sänt ut inbetalning av inträdes- och medlemsavgifter till medlemmarna med mailadress. Resterande får inbetalningsanmodan per post.Nya medlemmar strömmar till. Ytterligare 5 anmälningar rapporterades ha inkommit. Det beslutades att ytterligare en ruta med ”faktureringsadress” skall infogas i medlemsansökan på vår hemsida. Detta för att medlemmen kan vara bostatt på annan ort än på fastigheten som skall anslutas.

  Skyltarna är under tryck. 150 stycken är beställda. Lars Holmén skall ta ny kontakt med Tibro tryckeri som utlovat en ”provskylt” som ännu inte levererats. Beslutades att vi sätter ut skyltarna när ”vädret tillåter”.Angående mötet som föregick sammanträdet, diskuterades PON- respektive Switch-teknikerna.
  PON-tekniken utesluter inte att föreningen ändå bygger en teknikbod ”nodhus”. Driftsäkerhet och åskokänslighet var egenskaper som betonades vara viktiga.

  En förfrågan från Grevby gård har lämnats till Håkan L om att få ansluta till vår fiberförening. Beslutades att ägaren på Grevby gård får till uppgift att inventera hur många som är intresserade från Grevby (gräns E-20), fram till och med Örvallsbro. Blir antalet tillräckligt många tar vi ställning till om de skall kunna ansluta inom ramen för vår ekonomiska kalkyl. Samma förhållande råder rörande området från Säby gård, andra sidan järnvägen och upp till E-20.

 

 1. Kartmaterialet diskuterades. Gunilla J delar ut kartor ”områdesvis” till områdesansvariga för att markera ut medlemsnummer och fastighet. Gunilla lovar därefter att lägga in dem i Kartex.

 

 1. Under övriga frågor diskuterades Grevby gård och området från Säby upp mot E-20, huruvida anslutning kan äga rum i förhållande till ekonomisk kalkyl. Medlemsregistret som idag ligger på GoogleDrive har av ”någon anledning” lagrats i flera versioner. Detta gör det svårt att veta vilket som är det aktuella. Troligtvis beror detta på att flera av oss varit inne och redigerat och sparat och därmed har registret lagrats i ”mångfald”. Gerald W har lösningen till att detta problemet undviks. Var och en i styrelsen har ett ”eget användarnamn”. Exv ”Fibervägen1, Fibervägen2 osv. Angående användarnamn kommer var och en av oss få närmare besked om det.

 

 1. Nästa möte beslutades äga rum torsdagen den 5 februari, kl 18. Hos Håkan L i ”Skjulet”
 2. Mötet avslutades.

 

 

 

Vid protokollet:

 

Solveig Holmén

 

 

Justerat:

 

Håkan Landenmark                                                                         Gerald Wallstersson

Protokoll 141203

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: Onsdagen den 3 december, kl 18.30, 2014.

Plats: Hos P-G Larsson, Segolstorp 6.

Närvarande: P-G Larsson, Gerald Wallstersson, Tommy Israelsson, Lars Holmén, Solveig Holmén, Lars Johansson, Gunilla Johansson,

Frånvarande: Maria Israelsson, Joachim Johansson, Håkan Landenmark, Kjell Norholl.

 1. Mötet öppnades.
 2. Ordförande var P-G Larsson och sekreterare Solveig Holmén.
 3. Att justera dagens protokoll, utsågs Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen godkändes.
 5. Föregående mötes protokoll gicks igenom, och lades till handlingarna.
 6. Det rapporterades att 110 medlemmar nu registrerat sig. Det konstaterades att det kan ev förekomma s k ”dubbelregistreringar, då några både lämnat in ansökan via hemsidan och brevledes. Det noterades också att medlems- samt inträdesavgift (100 kr + 100 kr)ej inkasserats ännu. Kassören kommer i möjligaste mån maila medlemmarna att betala in avgifterna, de övriga kommer få inbetalningskort.
  Lars Holmen presenterade förslag på skylt till fiberföreningen, som är ämnad att sätta på medlemmarnas tomter. En logotyp för föreningen är framtagen, dock inte helt klar i nuläget. Synpunkter lämnades på att logotypen bör vara större, webadressen kan vara mindre, liksom Leader och EU´s logotyper. Pröva olika typsnitt för att få fram en så tydlig och lättläst text som möjligt. Plats skall också finnas för att skriva till fastighetsbeteckning på skylten. Det beslutades att till nästa möte skall slutgiltigt förslag presenteras.
 7. Gerald Wallstersson informerar om hemsidan. Här finns nu inlagda dokument såsom protokoll och anteckningarna från ”Sötåsenträffarna”. Det finns också en ”nyhetsdel” där b l a finns en s k ”omvärldsbevakning”. Det konstaterades också att Facebook är ett utomordentligt bra forum att sprida vår information vidare, här finns även den s k omvärldsbevakningen samt en länk vidare till vår hemsida. Ju fler som gillar desto större spridning får informationen.
 1. Kartmaterialet diskuterades. Svårigheter har förelegat för styrelsemedlemmarna att ladda ner materialet. Gerald informerade att han laddat ner materialet på vår gemensamma lagringsplats i Google Drive. Här finner vi också medlemsregistret, som kommer att uppdateras.
 2. I övrigt fortsatte diskussionerna angående bl.a. medlemsregistret. Att det nu är viktigt att ha det uppdaterat så att vi kan påbörja identifieringen av var medlemmarna finns geografiskt på kartan. Gunilla Johansson påtog sig att markera in medlemmarna på kartan, under förutsättning att respektive områdesansvarig kontrollerar medlemsregistret innan och meddelar Gunilla att alla uppgifter är riktiga.
  Var samläggning kan ske med Vänerenergi för att nedbringa grävkostnaderna, var också en fråga som diskuterades. Lars Holmén påtog sig att ta fram kartor över Vänerenergi´s luftledningar och kontrollera om dessa även är kompatibla med Kartex.

  Gerald efterfrågade möjligheten att lagra Kartex olika plan för att på så sätt kunna ta fram valda delar ur kartan, när så krävs. Slutligen visade Gerald hur vi finner dokumenten i Google Drive. Han poängterade vikten av att använda hemsidan och Facebook som informationskälla. Dessa forum är ett verktyg för att värva medlemmar.

  Hemsidan kan även bli en form av blogg med möjligheter att kommentera, men den funktionen är inte installerad, enligt Gerald. Skulle en sådan funktion bli aktuell, så är det av största vikt att ”någon” då tar på sig att svara på kommentarer som kommer och även ta bort de som inte är relevanta i sammanhanget.

 3. Nästa möte beslutades äga rum den 17 december, kl 18.15, hemma hos Kjell Norholl.
 4. Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

P-G Larsson                                                                Gerald Wallstersson

Protokoll 141119

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.

Tid: 19 november, kl 18.30.

Plats: ”Skjulet” hos Håkan o Ulla Landenmark

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Gerald Wallstersson.

Frånvarande: Joachim Johansson, Maria och Tommy Israelsson, Kjell Norholl.

 1. Mötet öppnades.
 1. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare Solveig Holmén.
 2. Att justera dagens protokoll, utsågs Gunilla Johansson.
 3. Dagordningen godkändes.
 4. Föregående sammanträdes protokoll gicks igenom, och lades till handlingarna, med noteringen att inbetalningsavier avseende medlems- och inträdesavgift skulle skickas ut av kassören den 20 november med 10 dagars betalningsfrist.
 5. Rapporterades från ”Fibermöten” på Sötåsen, den 4 och 13 november.
  Mötet den 4 november fokuserade på hur en fiberförening bildas.Vid dagens sammanträde ställde Gerald Wallstersson frågan ”När vill vi vara klara”? Enligt honom kräver målet ett ”visst tempo”. Finns möjligheter till att upprätta en ”grovkarta” över föreningens geografiska område under våren/sommaren, och gräva till hösten, var frågor som kom fram. Det konstaterades också att en utförlig kravspecifikation är mycket viktig vid upphandling.

  Den 13 november hölls information av Länsstyrelsen.
  All nödvändig information rörande prövningar, tillstånd, ärendegång, separata tillstånd m m finns på Länsstyrelsens hemsida, som länkas till Torsövägens fiberförenings hemsida.

  Det rapporterades att det nu finns 100 medlemmar registrerade. Beslutades att ge Kjell Norholl i uppdrag att kontrollera hur många fast boende det finns i det tilltänkta fiberföreningsområdet.

  Håkan Landenmark informerade om att redovisning av nedlagd ideell tid samt betalda fakturor skall redovisas till Leader senast sista november.

 6. Gerald Wallstersson presenterade vad som hänt med hemsidan. Se föregående protokoll.
 7. Kartmaterialet diskuterades. Beslutades att Kjell Norholl och Gunilla Johansson skall köpa in kartor och påbörja ”inmatning” inom en vecka. Kjell Norholl fick också i uppdrag att den 3 december redogöra för styrelsen hur vi får tillgänglighet till medlemregister, kartor m m, på ett enkelt sätt.
 8. Under punkten övriga frågor, informerade Lars Holmén om framtagna prisuppgifter på skylttryck till fiberföreningen. Två firmor har kontaktats, dels Skylt och Tryck i Mariestad, dels Tibro Reklam. Tibro Reklam visar sig kunna göra det bästa priset på skyltar om 150 stycken till ett pris av 7:- styck för enkelsidig och 14:- styck för dubbelsidig, storlek 20 x 35 cm. Det beslutades att följande skall stå på skylten: ”Torsövägens fiber, fixar fiber till Din fastighet” därunder skall vår hemsideadress stå, och där under ”Vi är med”. På skylten skall också logotyper i följande ordning stå med: Vår egen, Leader´s, och EU´s. Det fastslogs dock att EU´s logotyp är viktigast i sammanhanget om utrymmet skulle visa sig inte vara tillräckligt för samtliga logotyper.
 9. Nästa möte beslutades äga rum den 3 december, kl 18.30 hos P-G Larsson.
 10. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark                                                           Gunilla Johansson

Protokoll 141001

Protokoll för vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, ekonomisk förening.
Tid: 1 oktober, kl 18.30.
Plats: Brygghuset, Sundsören
Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Solveig Holmén, Lars Holmén, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Gerald Wallstersson, Joachim Johansson.
Inbjuden att närvara: Gustaf Andersson, NVF
Frånvarande: Kjell Norholl
1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark, och sekreterare Solveig Holmén.

3. Att justera dagens protokoll, utsågs Joachim Johansson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående sammanträdes protokoll, gicks igenom och lades till handlingarna.

6. Ordföranden rapporterade om mötet med stiftet, egendomsnämndens chef, med anledning av avgift för upplåtande av mark vid nedläggning av fiberkabel. Priset 12.50/meter visade sig vara förhandlingsbart, men enligt kyrkoordningen tillåts inte kyrkan upplåta mark ”gratis”. En kostnad på 2.50/meter kan bli den troliga. Det beslutades att avvakta förhandlingarna som kommer att äga rum mellan Torsö fiber och stiftet.

Det meddelades också att Torsövägens fiberförening nu har registrerats och att föreningens officiella namn, enligt Bolagsverket är: ”Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening”. Föreningens organisationsnummer är: 769628-7882.

19 nya medlemsansökningar hade kommit in.

7. P-G Larsson meddelade att han ”jobbar vidare”, med hemsidan. Det senaste tillskottet var inlagda kartor. P-G lät meddela att vissa filer inte går att ”plocka upp” beroende på vilken version man har på sin dator.

8. Gunilla Johansson presenterade olika kartor på fiberföreningens tilltänkta upptagningsområde.

I samband med detta redogjorde den speciellt inbjudne, Gustaf Andersson från NVF om olika varianter av nätanslutning. Enligt NVF´s erfarenheter skall det vara s k ”A-nät” som tillåter flera kommunikationsoperatörer, och det behövs minst två kommunikationsoperatörer för att få ut bidragen.
S k ”Pondnät” tillåter endast en kommunikationsoperatör, vilket innebär att det då inte existerar valfrihet av operatör.
Det fastslogs även att det är av största vikt att föreningen bygger och äger ”nätet” själva.

Gustav redogjorde också om erfarenheter av upprättande av markavtal. Där skall b l a framgå att om markägaren upplåter mark ”gratis” skall, om en försäljning sker med eventuell vinst, en större del av vinsten, tillfalla markägaren.

Gustaf A, redogjorde också hur NVF använt sig av ”Kartex-kartor ”som arbetsunderlag, vilka visat sig vara mycket användbara, b l a i förprojekteringsstadiet, men även för entreprenörer i senare skede.
Inköpskostnad för Kartex digitalt c a 4.000 kr och engångskostnad.
Det fastställdes att föreningen skall inköpa Kartex, snarast.

9. Under övriga frågor diskuterades om förprojekteringen kräver upphandling, vilket fastslogs att så, troligtvis inte är fallet.
Kjell Norholl fick i uppdrag att upprätta bankgiro, samt ta fram inbetalningskort för att få in medlemsavgift och insats (100 kr ¬¬x 2), snarast möjligt, detta för att få in medel för att kunna köpa in kartmaterialet till förprojekteringen.

10. Det påmindes om att nästa sammanträde kommer att äga rum den 8 oktober, kl 18.30 och då på Vänerenergi i Mariestad.

11. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Solveig Holmén

Justerat:

Håkan Landenmark Joachim Johansson

Protokoll 141008

Minnesanteckningar från möte med Tomas Birgersson, Vänerenergi och Jonas Lind, Fastbit.

Plats: Väner Energis kontor, Mariestad

Tid 141008 kl 18.30- 21.15

 • Tomas B. informerade om Väner Energis befintliga och planerade fiberutbyggnad i Mariestad- Töreboda och Gullspångs kommuner.
  Diskuterades hur ev. framtida samarbete skulle kunna se ut. När grovplaneringen av
  Torsövägens Fibers nät tar form kan en ny träff vara av intresse för båda parter.
 • Jonas Lind informerade om Fast Bit och Open Bits tjänster och det diskuterades
  olika lösningar på hur de olika kommunikationsleverantörernas tjänster ser ut.

Styrelsemöte efter informationen.

Närvarande: Gerald Wallstersson, P-G Larsson, Gunilla Johansson, Lars Johansson, Lars Holmén, Joachim Johansson, Maria Israelsson, Tommy Israelsson, Kjell Norholl och Håkan Landenmark.

 1. Mötet öppnas
 2. Till att föra minnesanteckningar och protokoll utsågs Håkan L.
 3. Rapporter:
 4. Kjell Norholl informerade om att han ansökt om ett kombinerat Bankgiro/ Plusgiro på Nordea. Han har inte fått kontot öppnat tills dagens möte.
 5. P-G och Gerald informerade om att hemsidan uppdaterats och att den nu går att söka via goggle.
 6. Håkan L. fick i uppdrag att kontakta Norra Vadsbo Fiber och Skärgårdsfiber att be dem länka till vår hemsida. 
 7. Beslutades att när Kjell får girot öppnat skickar han ut fakturor till dem som anmält sig som medlemmar via e-post till dem som har angivit den på medlemsansökan. Till övriga medlemmar som bor i närheten tar områdesansvarig med sig fakturorna vid nästa möte och vidarebefordrar dem till resp. medlem. Till medlemmar utan e-postadress som bor på annan ort skickas fakturan via ordinarie postgång.
 8. Medlemsavgiften ska endast betalas mot faktura. Det ska framgå av fakturan att           medlemsavg. är årlig och att insatsen är en engångskostnad
 9. När kassan tillåter får Kjell och Gunilla i uppdrag att skaffa Karex karta och Gunilla
  får uppdraget att lägga in de medlemsfastigheter som hittills gått med som medlemmar på kartan.
 10. Nästa möte hos Håkan Landenmark den 29/10 kl. 18.30
 11. Mötet avslutas.

 

Vid tangenterna: ______________________

Håkan Landenmark

Protokoll 140903

Protokoll fört vid styrelsemöte med Torsövägens fiberförening.
Tid: 3 september 2014, kl 18.00
Plats: Brygghuset, Sundsören.

1. Mötet öppnades.

2. Ordförande var Håkan Landenmark och sekreterare, Solveig Holmén.

3. Till att justera dagens protokoll, utsågs Maria Israelsson.

4. Dagordningen godkändes.

5. Föregående mötes protokoll gicks igenom. Protokollet från 19 augusti samt det från konstituerande mötet, den 31 augusti, lades till handlingarna. Protokollet från stämman den 31 augusti var ännu inte justerat. Stadgarna som skall bifogas som bilaga till protokollet från stämman, korrekturlästes och redigerades. Föreningens namn skall vara Torsövägens fiberförening. Det beslutades att originalprotokollen skall arkiveras hos sekreteraren. Originalprotokollet från det konstituerande sammanträdet behöver dock ordföranden, tillfälligtvis, som underlag för registrering av den nybildade ekonomiska föreningen.

6. Rapporterades att ”Fibercheck” har utbetalats. Summa: 12.500 Skr. Ordföranden upplyser också om vikten att samtliga ledamöter skriver ner den tid som de arbetar med projektet, då kravet finns att tiden skall redovisas.

7. Medlemsregistreringen har påbörjats och är indelad ”områdesvis”. Olika program för medlemsregistret diskuterades, liksom hur medlemsavgiften skall inbetalas för att slippa utskick. Det föreslogs att man i första hand mailar över bank- eller postgirokonto. Konto kan inte öppnas förrän organisationsnummer erhållits. Vikten av att värva fler medlemmar påtalades också.

8. Diskuterades ev skrivelse till egendomsnämnden (Skara Stift). Projekteringen kommer medföra krav på markägare att upplåta mark för grävarbetena. Kyrkan, (Stiftet) kräver en ersättning av 12,50 Skr/meter för att upplåta mark, medan man försöker få övriga markägare att upplåta marken gratis. Torsö Fiber har stött på dessa problem med Stiftets krav och skrivelse har sänts till biskopen i denna fråga. Det som är aktuellt nu är att Torsö Fiber bjudit in chefen för egendomsnämnden till möte och dit kommer Håkan Landenmark och ytterligare en person som representerar Torsövägens Fiberförening att tillsammans med Torsö Fiber, få till stånd en lösning i denna fråga.

9. Handlingarna inför registreringen av den ekonomiska föreningen, till Bolagsverket diskuterades. Kom fram till att följande handlingar krävdes:

1. Föreningens namn,
2. Verksamhetsbeskrivelse som ordföranden upprättar,
3. Förteckning över styrelsens ledamöter och suppleanter, med personuppgifter d v s namn, (samtliga förnamn o efternamn), personnummer, adress, samt församling.
4. Firmateckning,
5. Kontaktuppgifter, såsom namn på ordf, v ordf, sekr, kassör. Protokoll från stämman samt stadgar.
Det beslutades att styrelsens ledamöter o suppleanter mailar personuppgifterna, enl punkt 3, till Håkan Landenmark och Solveig Holmén.

10. Föreningens hemsida, diskuterades. P-G Larsson påtar sig att lägga ut föreningen på ”one.com”. Anders Apell, Torsö kan också vara behjälplig, enligt ordföranden.

11. Under övriga frågor tog Gunilla Johansson upp att Google Maps kommer att ersättas av Kartex. Presenterade också ett exempel på förprojektering av bredband för fiberföreningar samt kalkylberäkning för bredbandsnät. Ordföranden kontrollerar om projektörer behöver/skall upphandlas. Det enades dock om att föreningen ännu inte är i det stadiet att det är aktuellt med att anlita projektörer.

12. Det beslutades att nästa möte kommer att hållas den 10 september, kl 18.30 på Brygghuset, och mötet avslutades därmed.

Vid protokollet:
Solveig Holmén

Justerat: Sundsören den 10 september 2014
Håkan Landenmark Maria Israelsson

Protokoll 140831

Protokoll fört vid styrelsens, i Torsövägens fiberförening konstituerande möte

Datum 2014-08-31
Plats: Hassle Kommunalhus
Protokoll nr 1/2014.

Närvarande: Håkan Landenmark, P-G Larsson, Kjell Norholl, Solveig Holmén, Lars Holmén, Tommy Israelsson, Lars Johansson, Gunilla Johansson, Joachim Johansson, Gerald Wallstersson.

§ 1. Mötet öppnades av Håkan Landenmark som valdes till ordförande för mötet. Ordföranden utsåg Solveig Holmén till sekreterare för mötet.
§ 2. Till att jämte ordföranden justera protokollet, valdes Tommy Israelsson.
§ 3. Till styrelsens ordförande valdes Håkan Landenmark och till vice ordförande P-G Larsson. Till kassör valdes Kjell Norholl. Kassören fick i uppdrag att upprätta medlemsmatrikel.
§ 4. Till särskilda firmatecknare utsågs Håkan Landenmark, ordförande , P-G Larsson, vice ordförande samt Kjell Norholl, kassör, att teckna firman var för sig.
§ 5. Mötet avslutades med påminnelsen om nästa sammanträde som hålls den 3 september, kl 18, på Brygghuset.

Vid protokollet:

Solveig Holmén
Justeras, Sundsören den

Håkan Landenmark, Ordförande Tommy Israelsson

Protokoll 140831

Protokoll fört vid bildande av Torsövägens fiber, ekonomisk förening
Datum: 2014-08-31

Plats: Hassle Kommunalhus

§ 1. Mötet öppnades

§ 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Landenmark.

§ 3. Ordföranden utsåg Solveig Holmén till sekreterare för mötet.

§ 4. Till att, jämte ordföranden, justera protokollet valdes Ingemar Trenge och Claes Läth.

§ 5. Förslaget till stadgar och den förundersökning som arbetsgruppen gjort föredrogs.

§ 6. Stadgarna behandlades och godkändes, bilaga 1
Den blivande styrelsen får rätta eventuella fel i stadgarna och göra ändringar som sakligt sätt är av mindre betydelse .

§ 7. Mötet beslutade bilda förening enligt stadgarna.

§ 8. Föreningens första medlemmar antogs och medlemsförteckningen upprättades, bilaga 2

§ 9. Röstlängden fastställdes i enlighet med medlemsförteckningen.

§ 10. Till styrelseledamöter valdes:
Ordförande: Håkan Landenmark (1 år)
Vice ordförande: P-G Larsson (2 år)
Sekreterare: Solveig Holmén (2 år)
Kassör: Kjell Norholl (2 år)
Ledamöter tillika områdesansvariga: Maria Israelsson (2 år), Tommy Israelsson (1 år),
Lars Johansson (2 år), Gunilla Johansson (1 år), Joachim Johansson (1 år),
Lars Holmén (1 år), Gerald Wallstersson (1 år).

§ 11. Till revisorer valdes Ingvor Carlén och Lars Skogsberg.

§ 12. Medlemsavgiften fastställdes till 100 Skr.

§ 13. Till ledamöter i valberedningen valdes Claes Läth, tillika sammankallande och
Conny Johansson.

§ 14. Övriga frågor: Det informerades att 54 medlemsansökningar inkommit samt att
föreningen har för avsikt att upprätta en hemsida där man kommer kunna söka om
medlemskap.

§ 15. Ordföranden tackade för ett bra möte och avslutade stämman.

Vid protokollet:
Solveig Holmén

Justerat den
Håkan Landenmark, Ordförande
Ingemar Trenge Claes Läth

Logga-TVF 2022

Har fastigheten föreningens gruppavtal
för tjänster med Telia?