21-06-21 Konstituerande möte

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte

Tid: 2021-06-21.

Plats: Torsö bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 2 juni, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Styrelsen beslutar att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen, Anna Abrahamsson till kassör och Alf Ehn till sekreterare.
 • Styrelsen beslutar att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 • Övriga frågor: 

Styrelsen ger Håkan Landenmark och Lars Holmén i uppdrag att teckna serviceavtal med Vänerenergi. 
Styrelsen beslutar att godkänna en betalningsplan för en medlem. Anna Abrahamsson ordnar detaljerna. 
En förfrågan om medlemskap beviljades. Samtidigt väntar föreningen på en uppsägning av ett tidigare avtal.
Styrelsen beslutar att skaffa en router att ha i reserv. Håkan Landenmark kontrollerar möjligheterna.
Gerald Wallstersson informerar om att en medlem inte kan koppla ihop sitt abonnemang via föreningen med ett abonnemang på en annan ort.

 • Nästa sammanträde sker den 16 augusti kl 18.30. Plats bestäms senare.
 • Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson

Föreningsstämma 210621

Protokoll fört vid föreningsstämma för Torsövägens fiberförening

Tid: Måndagen 2021-06-21, klockan 19.00.

Plats: Torsö bygdegård,

Närvarande: 20 deltagare. 

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande för mötet väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till att justera dagens protokoll samt vara rösträknare utses Barbro Wallenstein samt Ingemar Bergström.
 5. Stämman beslutar att mötet blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Se bilagor. Handlingarna finns även på hemsidan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade på ett underskott på 183.219 kronor. I ny räkning överförs – 183.219 kronor.
 9. Stämman beslutade om att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag om att lämna 15 000 kronor arvode att fritt fördela inom styrelsen godkändes av stämman.
 11. Stämman beslöt att godkänna förslaget om oförändrad medlemsavgift. Avgiften är 200 kronor per år, nätavgiften är 100 kronor i månaden för aktiva anslutningar och 50 kronor i månaden för icke aktiverade anslutningar.
 12. Stämman beslöt att godkänna valberedningens förlag att välja Håkan Landenmark till ordförande på ett år.
 13. Stämman beslöt om omval i styrelsen på 2 år av Gerald Wallstersson, Lars Holmén och Nils Ryrberg.
 14. Helén Torstensson och Åke Brandberg valdes till revisorer på 1 år.
 15. Stämman beslöt att välja Kaj Århäll och Gun Kannius till valberedning på 1 år. Kaj Århäll är sammankallande.
 16. Inga övriga ärenden hade inkommit.
 17. Håkan Landenmark avslutade mötet. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark, ordförande

Barbro Wallenstein               Ingemar Bergström‹

Protokoll 210602

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2021-06-02.

Plats: Hassle IP.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 13 januari, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi. Styrelsen diskuterade föreningens framtida strategi kring avskrivningar. Tre nya medlemsansökningar har kommit in och styrelsen godkänner samtliga. Fem medlemmar har anslutit sig till gruppavtalet, Håkan Landenmark tar kontakt med dem och kontrollerar så att allt har kommit igång.
 7. Styrelsen beslutar att årets föreningsstämma ska hållas den 21 juni 19.00 i Torsö bygdegård. Anna Abrahamsson ser till att kallelse skickas ut till medlemmarna. Håkan Landenmark gör klart verksamhetsberättelsen för 2020. Verksamhetsberättelsen och bokslutet kommer att finnas tillgängligt för medlemmarna innan mötet men måste beställas. Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson tar kontakt med revisorerna samt valberedningen.
 8. Övriga frågor:
  Serviceavtalet med NSI är uppsagt och upphör 30 juni. Lars Holmén informerade om arbetet att teckna ett nytt serviceavtal.

  Lars Holmén kommer att skaffa en hylla, för förvaring av bland annat pärmar, till nodhuset.

  Lars Holmén informerade om Vänerenergis önskan att ansluta sig till en del av föreningens nät.

  Västra Götalandsregionen har erbjudit föreningen att delta i en utbildning som ska stötta fiberföreningar i arbetet med att arbeta fram en verksamhets/förvaltningsplan. Håkan Landenmark tar kontakt med regionen och meddelar att vi är intresserade.

  Konsulten K-G Gustafsson har erbjudit sig att hjälpa till med förvaltningsarbetet av föreningen men styrelsen beslutas att tacka nej.
 9. Nästa möte blir ett konstituerande möte den 21 juni efter föreningsstämman.
 10. Mötet avslutas. 

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

Föreningsstämma 2021

TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Org nr 769628-7882

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 med TorsöVägens Fiberförening Ekonomisk förening

Tid:               Måndagen den 21 juni 2021 kl 19.00

Plats:            Torsö Bygdegård

DAGORDNING

1.    Mötets öppnande
2.    Val av ordförande samt sekreterare vid stämman
3.    Godkännande av röstlängden
4.    Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
5.    Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
6.    Fastställande av dagordningen
7.    Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöter och revisorer
11.  Beslut om medlemsavgift och andra avgifter
12.  Val av ordförande
13.  Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14.  Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er
15.  Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara
       sammankallande
16.  Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller 
       föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före stämman
17.  Mötets avslutande 

Även i år är det restriktioner för att hålla sammankonster.  Vi ska vara i stora salen på Torsö Bygdegård. Vi bedömer att det där kan hållas avstånd. P.g.a. detta vill vi gärna att ni anmäler deltagande på stämman på  mailto: torsovagensfiber@gmail.com

Om ni vill ha årsmöteshandlingar hemskickade via mail använd mailadressen ovan.

//Styrelsen för TorsöVägens Fiberförening ekonomisk förening

Ps.Verksamhetsberättelsen kommer inom kort att finnas på hemsidan under ”senaste inlägg”.

Protokoll 210113

Plats: Per capsulan (Skype).

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och till sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Mötesprotokoll från styrelsesammanträde 15 september, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Rapporter:
  Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
  Anna Abrahamsson informerar om ansökningar angående tre ägarbyten och en ansökan om nytt medlemskap. Styrelsen godkänner samtliga.
  Lars Holmén informerar om att sex medlemmar vill ansluta sig till gruppavtalet med Telia. Gerald Wallstersson lägger ut information på hemsidan om möjligheten att ansluta sig.
  Håkan Landenmark informerar om checklistan för slutredovisningen och vilka delar som andra föreningar fått påpekanden för. Lars Holmén och Gerald Wallstersson tittar vidare på vissa delar av checklistan.
  Gerald Wallstersson berättar om hur han hjälpt en medlem att få igång uppkopplingen, vilket gav värdefulla erfarenheter. Styrelsen beslutar att medlemmen inte behöver betala för tiden då uppkopplingen inte fungerat.
  Håkan Landenmark informerar om en förfrågan från länsstyrelsen om eventuell utbyggnad av nätet under 2021-2022. Håkan meddelar länsstyrelsen om att det handlar om en förtätning.
 7. Styrelsen beslutar om fördelning av 15.000 kronor för styrelsearvoden under 2021.
  Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson börjar arbetet med verksamhetsberättelsen för 2020.
  Styrelsen beslutar att årets stämma ska hållas 20 juni i Torsö bygdegård. Datum och plats är preliminära beroende på hur pandemin utvecklas. Stämman ska hållas före 30 juni. 
 8. Övriga frågor:
  Nordisk Service Installation (NSI), en av föreningens entreprenörer, har genomgått en ekonomisk rekonstruktion. Nils Ryrberg kontrollerar företagets läge är just nu.
  Gerald Wallstersson informerar om en plattform där styrelsen kan lägga in information om föreningens verksamhet.
 9. Datum för nästa styrelsemöte hålls öppet och anpassas efter väder och pandemiläge. 
 10. Mötet avslutas.

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark              Gerald Wallstersson              

God Jul!

Sundsören 2020-12-12.

Bäste medlem!

Här kommer lite information från oss i styrelsen för Torsövägens fiberförening ek.för.

Året som snart är till ända har varit olikt alla andra år. Det har gjort att vårt styrelsearbete har fått gå på halvfart eftersom vi försökt undvika de fysiska mötena.

 • Detta har inneburit att Länsstyrelsen möjliggjort att vi fått flytta fram slutredovisningen av vårt projekt, vilket gör att vi inte kan fastställa den slutgiltiga kostnaden för anslutningen ännu.
 • Vi har under året anslutit 3 nya medlemmar/fastigheter och några har gått från passiv till aktiv anslutning. Medlemsantalet är nu 238 st.
 • På årsstämman meddelade styrelsen att nätavgiften skulle höjas till 100:-/mån fr.o.m. 2021-01-01. Det har varit en del frågor på detta i samband med att fakturan för första halvåret 2021skickats ut. Att vi höjt nätavgiften beror på att vi var lite för optimistiska när det gäller kostnaderna. Svårt att budgetera så här i startskedet. Vi har som mål att komma så nära självkostnadspriset som det bara går. Vi äger dessutom vårt nät så ev. överskott går till oss själva.
 • Medlemsavgiften är oförändrat 200:-/år. För att underlätta faktureringen så har vi valt att dela upp den till 100:-/halvår.
 • Vi har fått frågor om nyanslutningar till vårt gruppavtal med Telia. Vi har möjlighet att nyansluta en gång/år. Vi ger nu de som inte är anslutna men vill bli det möjlighet att anmäla intresse via torsovagensfiber@gmail.com senast 31/1 2021. Kostnaden för gruppavtal inkl. nätavgift är 2021 395:-/mån. I gruppavtalet ingår TV (Telia lagom) samt internet 250/100 samt för den som vill ha IP-telefoni (fast telefon).
 • Vårt ankare Gunnel Johansson slutade i styrelsen vid årsstämman 2020. Ett stort TACK till Gunnel som hållit koll på oss i styrelsen genom åren!

Avslutningsvis vill vi önska våra medlemmar/ delägare i Torsövägens fiberförening:

En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!!

Håll ut o Håll avstånd, så ses vi framöver!

// Styrelsen

Protokoll 200915

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-09-15

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson, Bo-Evert Jonsson, Alf Ehn.

 1. Håkan Landenmark hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Alf Ehn. 
 3. Till att justera dagens protokoll, utses Gerald Wallstersson.
 4. Dagordningen gås igenom och godkänns.
 5. Föregående mötesprotokoll från styrelsesammanträde 10 augusti gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna.
 6. Anna Abrahamsson informerar om föreningens ekonomi.
 7. Håkan Landenmark och Anna Abrahamsson informerar om ett möte med Ludvig & co angående rutiner kring bland annat fakturering och redovisning.
 8. Nils Ryrberg redogör för arbetet kring inventering av markägaravtal och ledningsrätter. Totalt handlar det om 50-talet fastigheter. Nils Ryrberg och Lars Holmén jobbar vidare och undersöker på vilka ställen det saknas avtal. 
 9. Jobbet med en förvaltningsplan, som är en del i slutredovisningen, fortsätter. Bo-Evert Jonsson skickar ut informationsmaterial.
 10. Styrelsen godkänner en medlemsansökan som kommit in.
 11. Styrelsen beslutar ett en uppdaterad prislista om bland annat anslutningskostnader samt gruppavtal ska läggas ut på hemsidan
 12. Lars Holmén informerar om ett möte med Vänerenergi om korsningsavtal.
 13. Nästa sammanträdesdatum är 3 november 18.30 hos Håkan och Ulla.
 14. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Alf Ehn

Justeras

Håkan Landenmark                                    Gerald Wallstersson

Protokoll 200810

Protokoll fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening 2020-08-10

Plats: Hos Ulla och Håkan Landenmark, Sundsören.

Närvarande: Håkan Landenmark, Lars Holmén, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Anna Abrahamsson och Bo-Evert Jonsson

Övriga deltagande: Gunnel Johansson.

 1. Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
 1. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
   
 2. Till att justera dagens protokoll, utses Gerald Wallstersson.
 1. Dagordningen gås igenom och godkännes.

 2. Föregående mötesprotokoll från styrelsesammanträdena den 25 juni och 17 juli samt från föreningsstämman den 25 juni gås igenom, godkännes och läggs till handlingarna.

 3. Styrelsen beslutar godkänna en inkommen medlemsansökan.

 4. Styrelsen beslutade vid föregående sammanträde att vid dagens sammanträde ta slutlig ställning till nivåer på administrativa avgifter.

  Styrelsen beslutar att ta ut en administrativ avgift på 1 000 kronor vid försäljning av fastighet och 300 kronor vid byte till och nyteckning av gruppavtal.

 5. Enligt det ursprungliga regelverket skulle föreningen slutredovisa till Jordbruksverket senast den 31 december 2020. På grund av den pågående pandemin har Jordbruksverket erbjudit fiberföreningarna möjlighet att flytta fram slutredovisningsdatumet till den 31 december 2022.

  Styrelsen beslutar att begära att föreningens slutredovisningsdatum flyttas fram till den 31 december 2021.

 6. Styrelsen beslutar att medge en medlem 90 dagars anstånd med betalning av en faktura
  .
 7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 15 september.

Vid protokollet:

Bo-Evert Jonsson

Justeras

Håkan Landenmark                                                           Gerald Wallstersson                                   

Föreningsstämma 200625

Protokoll, fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsövägens fiberförening, Ekonomisk förening.

Tid: Torsdagen den25 juni 2020, kl. 19.00.

Plats: Torsö Bygdegård.

 1. Håkan Landenmark, hälsade samtliga välkomna, och förklarade stämman öppnad.
 2. Till ordförande för stämman, valdes Håkan Landenmark och sekreterare, Bo-Evert Jonsson.
 3. Röstlängden godkändes.
 4. Till justeringe, tillika rösträknare, valdes Marie-Louise Bergström och Anna Abrahamsson.
 5. Det fastslogs att stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 6. Dagordningen godkändes och fastställdes.
 7. Håkan Landenmark redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, vilka godkändes. Informerades att de finns i pappersversion, för den som önskar få en sådan.
 8. Balans- och resultaträkningen visade ett underskott på 64 823 kronor. Årets förlust kvittas mot föregående års överskott. I ny räkning överförs 21 949 kronor.
 9. Beslutades att ge styrelseledamöterna ansvarsfrihet.
 10. Valberedningens förslag att lämna 15 000 kronor i arvode att fritt fördela inom styrelsen, samt att utbetala timersättning med 350 kronor/tim + moms för den som har F-skatt och 200 kronor/tim för ”anställd”, godkändes av stämman.
 11. Beslutades bifalla förslaget om oförändrad medlemsavgift. Det antecknas att Styrelsen vid sammanträdet2020-06-22 beslutat att fr.o.m. 2021-01-01 höja nätavgiften för aktiva anslutningar till 100 kr/mån och för ej aktiverade anslutningar till 50 kr/mån.
 12. Beslutades bifalla valberedningens förslag att välja Håkan Landenmark till ordförande. Omvald på 1 år.
 13. Utifrån valberedningens förslag beslutades omval på 2 år för Bo-Evert Jonsson och nyval 2 år för Anna Abrahamsson och Alf Ehn. Fortsättningsvis kommer styrelsen att bestå av 7 ledamöter.
  På grund av den pågående pandemin, kommer styrelsen genomföra avtackningen av de avgående medlemmarna Gunnel och Joachim Johansson samt Kjersti Wold vid ett senare tillfälle.
 14. Beslutades att till revisorer på 1 år, välja Helén Thorstensson och Åke Brandberg.
 15. Beslutades att till valberedningens representanter på 1 år, välja Marie-Louise Bergström, tillika sammankallande och Gunnel Johansson.

Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justerat

Håkan Landenmark, ordförande

Marie-Louise Bergström                                                          Anna Abrahamsson

Protokoll 200625

Protokoll, fört vid sammanträde med Torsövägens fiberförening, konstituerande möte.

Tid:                25 juni 2020

Plats.             Torsö Bygdegård

Närvarande: Håkan Landenmark, Gerald Wallstersson, Nils Ryrberg, Lars Holmén, Anna Abrahamsson, Alf Ehn och Bo-Evert Jonsson.

 1. Håkan L hälsar välkommen och förklarade mötet öppnat.
 2. Till ordförande väljs Håkan Landenmark och sekreterare Bo-Evert Jonsson.
 3. Att justera dagens protokoll utses Gerald Wallstersson
 4. Beslutas att utse Gerald Wallstersson till vice ordförande i föreningen.
 5. Beslutas att utse Anna Abrahamsson till kassör i föreningen och att ordförande, vice ordförande och kassör, var för sig, har rätt att teckna firma.
 6. Beslutas att utse Alf Ehn till sekreterare i föreningen.
 7. Nästa sammanträde kommer att äga rum den 10 augusti


Vid protokollet

Bo-Evert Jonsson

Justeras:

Håkan Landenmark                                                          Gerald Wallstersson